Общинските съветници отдадоха на концесия в срок от тридесет години, площ от 6400 кв. м. находяща се в двора на Спортното училище в Пазарджик. Парцелът ще бъде ползван от бъдещ концесионер, е ситуиран в поземлен имот, който е с обща площ 78 771 кв. м. и е с начин на трайно ползване за обект комплекс за образование, тъй като в него са разположени учебните сгради на СУ “Георги Бенковски” и Спортно училище.

Върху територията предмет на концесията към настоящия момент има изградени следните спортни съоръжения:

  • баскетболно и волейболно игрище – асфалтирано – с площ 1 188 кв. м.
  • тенис кортове – 6 броя, от които четири с шамотна настилка и два асфалтови, с площ от 4 296 кв. м., със съблекалня, павилион, трибуни и тренировъчна бетонна стена.

Концесионната площ се формира като сбор от посочените по-горе площи на отделните съоръжения, подробно описани в Акта за публична общинска собственост № 217 от 13.07.1999 г. Около тенис кортовете има поставена лека ограда от мрежа с метални елементи и само два от кортовете са осветени. Всички спомагателни за спортната дейност съоръжения /съблекални, павилион, трибуни и др./ са тип преместваеми съоръжения и са в много лошо функционално отношение, като е невъзможно използването им по предназначение.

Обектът на концесията не е обособен като самостоятелен парцел и представлява част от поземлен имот. Съществуващите спортни обекти и съоръжения не са в добро техническо състояние и се използват само сезонно /през топлите месеци/. Качеството на предлаганите спортни услуги е занижено, поради лошата материална база и липсата на съоръжения за целогодишно ползване на тенис кортовете, тъй като откакто съществува тениса на корт като спорт в Пазарджик, няма закрити кортове и това води до спиране на експлоатацията на съоръженията, затруднен тренировъчен процес и незадоволяване на обществената потребност от активен спорт за жителите и гостите на Община Пазарджик.

Тъй като създаването на съоръжения за целогодишно стопанисване /тип балонни РVС конструкции, изградени като временно съоръжение само за зимния сезон по съвременни технологии/, поддръжката и експлоатацията на тенис кортовете и другите спортни съоръжения, е скъпа и изисква съответните инвестиции, учредяването на концесия за предоставяне на услуга ще донесе определено ползи.

Управлението и стопанисването на обекта не е присъща дейност за Общината и поради това е добро решение той да бъде отдаден на концесия.

Бъдещият концесионер следва да ревитализира, модернизира и да извърши строително-монтажни дейности с цел ремонт и рехабилитация на съществуващите спортни съоръжения и превръщането им в модерен спортен комплекс, така че да отговаря на всички изисквания и стандарти за предоставянето на услугата от обществен интерес и извършване на основния предмет на концесията.      С цел осигуряване на достъпност за по-широк кръг потребители, от една страна, и от друга страна осигуряване на ефективна икономическа дейност на бъдещия концесионер, срокът на концесионния договор да бъде 30 години. Този срок ще осигури и покриване на инвестиционните разходи, добро стопанисване и поддържане на обекта на концесия, без да се нарушава икономическия баланс, който е поддържането на равновесие между ползите и рисковете при условията на сключения договор за концесия.

Концесията за услуга има за предмет управлението на услугата от обществен интерес и поддържането на обекта на концесия, който е собственост на Концедента, на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира услугата, осъществявана чрез обекта на концесия. Правото на концесионера да експлоатира услугата от обществен интерес включва получаването на приходи от потребителите на услугата или от трети лица. Управлението на услугата от обществен интерес включва поддържането в наличност на услугата и осигуряването на непрекъснатост и ниво на качеството на предоставяните услуги в съответствие с клаузите на концесионния договор. Чрез обекта на концесия могат да се извършват и допълнителни услуги и стопански дейности, от които концесионерът да реализира допълнителни приходи.

Основен предмет на дейност ще бъде управлението и поддържането на обекта, срещу правото на концесионера да го експлоатира, предлагайки възмездно услуги на населението от спортен характер, изразяващи се в предоставяне под наем на спортни съоръжения /тенис кортове и игрища за мини футбол/.

         Допълнителен предмет – извършването на частично реновиране на обекта на концесията, както и извършването на други стопански дейности (търговски и/или рекламни дейности), свързани с експлоатацията на концесионната площ, като тези други стопански дейности могат да се осъществяват само след получаване на необходимите разрешителни документи за тях, и не могат да бъдат самостоятелен и единствен кръг дейности, които да се осъществяват в концесионния обект.

Концесионерът ще бъде избран чрез открита процедура, тъй като това е регламентираната процедура в ЗК. Така се гарантира публичност и прозрачност при избора на концесионер.

            В условията на открита процедура всички заинтересовани лица могат да подадат оферта за участие. Концесионерите ще плащат 3 400 лв. концесионна такса годишно. Шестима съветници бяха против, а двама се въздържаха. Всички останали приеха предложението, което бе внесено за разглеждане от кмета Тодор Попов и инж. Теменужка Иванова – началник отдел УОС.