На редовната сесия на Общински съвет Сърница от 24.10.2017г.се прие Решение №123, с което се даде съгласие Общ. Сърница да започне процедура по учредяване на сервитутни права (право на преминаване през чужд поземлен имот и право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура) през имот пл. №081009 частна собственост на наследниците на Ахмед Али Чаушев в землището на гр. Сърница, местността „Петел” в полза на Община Сърница във връзка с изграждане на водопровод „Шерифова ливада”. Стартирането на процедура за учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот и право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се наложи във връзка с непостигане на консенсус и несъгласието на част от наследниците на Ахмед Чаушев да сключат договор за покупко-продажба на въпросния имот с Община Сърница.

На 27.10.2017г. в деловодството на Община Сърница Салих Реджепов Чаушев входира жалба срещу Решение №123 на Общински съвет Сърница. Мотивите му, отразени в жалбата, са следните: нецелесъобразност на решението и противоречието му с интересите на собствениците на въпросния имот.