Община Пещера кандидатства с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Настоящата процедура ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по други проекти, програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници.

Процедурата се реализира в рамките на  приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост.“

Специфична цел по проекта е увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е от 50 000 лв. до 391 166 лв., като тя може да покрие до 100 % от общо допустимите разходи по проекта.

Крайният срок за изпълнение на дейностите е 31.12.2019 г.

 

В проектното предложение на община Пещера са предвидени реализирането на дейности за психологическо подпомагане, мотивиране, социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи, с цел  насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия при включването им в заетост.

Лицата, попадащи в целевите групи на проекта ще имат възможност за мотивационно обучение за подобряване на жизнения си стандарт, за осигуряване на заетост, за приобщаване към общността, възможност за активно участие на пазара на труда и нов старт в живота.

Реализирането на проекта на територията на община Пещера ще бъде в подкрепа на  хората с увреждания, продължително безработни лица (това са лица, които са безработни в период, по-дълъг от 12 месеца); безработни лица с трайни увреждания, безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, безработни над 54-годишна възраст   за адаптирането им към новите работни места с цел посрещане на настъпващите бързи промени и изисквания на пазара на труда. Проектът ще спомогне за преодоляване на бедността и социалното изключване чрез разкриване на нови работни места.