Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик извършиха през октомври 121 проверки на 101 обекта. Дадени са 30 предписания. За установени административни нарушения са съставени пет акта.

На физически лица са съставени актове по Закона за защитените територии, за незаконна сеч в резерват „Купена” и за неизпълнение на предписание по Закона за управление на отпадъците.

За неизпълнение на условия от комплексно разрешително, на юридическо лице е съставен акт по Закона за опазване на околната среда. Към административна отговорност е привлечено юридическо лице по Закона за водите – за заустване в градската канализация на Пазарджик на отпадъчни води с наднормено съдържание на неразтворени вещества.

По предписания на инспекцията, през октомври са почистени от отпадъци замърсен участък в регулацията на град Пазарджик, в речните легла на р. Каркария в землището на с. Црънча, по брега на р. Стара река, в м.“Цигов чарк“, по брега на яз. “Батак“ и в териториалния обхват на ТП ДЛС „Чепино“.

През октомври в екоинспекцията са постъпили пет сигнала и една жалба. След проверки е установено, че три от сигналите и жалбата са неоснователни, един е препратен по компетентност, по един предстои проверка.