Това става с писмено заявление от собственика, документ за самоличност – за физическите лица, единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ, свидетелство за регистрация на ПС (голям талон), документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския субект – собственик на ПС (пълномощно), документ за наследници (ако собственика е починал). При повече от един наследник е необходимо всички посочени да се явят или да предоставят пълномощно. Желателно е да направите ксерокопие на посочените документи, тъй като може да Ви поискат някои от тях.

Само при прекратяване на регистрация на ПС спира да тече данък за него от тук нататък!

В зависимост от това за какво се прекратява регистрацията на превозно средство са нужни и следните документи:
-при тотална щета- изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до съответното звено „Пътна полиция“ за взето решение за изплащане на тотална щета – Малкият талон се прикачва към заявлението, а големият се перфорира и ви се връща с надпис „Прекратена регистрация – тотална щета“;
– документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване – Малкият талон се прикачва към заявлението, а големият се перфорира и ви се връща с надпис „Прекратена регистрация – прието за разкомплектоване“;
– декларация по образец за съхраняване на ПС в частен имот – копие от малък и голям талон се прикачват към заявлението, а малкият и големият се перфорират и ви се връщат с надпис „Прекратена регистрация – частен имот“;
– ПС е унищожено при пожар или природно бедствие – Малкият талон се прикачва към заявлението, а големият се перфорира и ви се връща с надпис „Прекратена регистрация – унищожено“;
– документ, удостоверяващ, че ПС е конфискувано или отнето в полза на държавата- писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на информацията в Автоматизираната информационна система „Издирвателна дейност“ – Национална Шенгенска информационна система;
– при регистрация в друга държава- копие на документ за регистрация в друга държава или на друг документ, придружен с легализиран превод, удостоверяващ регистрацията на ПС в друга държава;
– прекратяване регистрацията на ПС с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските стандарти (старите черни и жълти табели). Заявление може да бъде подадено от един от собствениците.
При прекратяване на регистрацията се предоставят табелите с регистрационен номер с отстранени пластмасовите държачи