Доц. Димитър ВУЧЕВ
Миграцията на бежанци към България предоставя реални възможности за пренасяне на някои ендемични тропически и други паразитни болести. Досега в страната са диагностицирани 28 вида внесени паразитози, от които с по-голямо здравно и стопанско значение е маларията. След ликвидацията й /през 1961г./ са регистрирани общо към 3000 маларични случаи у нас – внесени предимно от Централна и Западна Африка. Закъсняла диагностика и неадекватно лечение са причинили смърт на 17 болни от тропическа малария.
Независимо, че е ликвидирана у нас, маларията не трябва да се приема като отминала грижа, тъй като и днес е важен проблем на здравеопазването. Вносът представлява нерегулиран процес по отношение на маларията, лайшманиозите и другите тропически паразитози и следва да бъде обект на непрекъснато здравно-медицинско внимание.
Лечението на тропическа малария трябва да се  провежда след консултация със специалист паразитолог. При неадекватна терапия съществува реална опасност от клинични усложнения и летален изход. При завръщане от ендемични тропически страни, без отлагане лицата трябва да се изследват паразитологично.
Днес  тенденцията към увеличаване на вноса на тропически паразитози, включително от емигранти, се разширява и това налага адекватни мерки в клинико-терапевтичен, епидемиологичен и здравно-промоционален аспект.