Под председателството на заместник областния управител Петър Белчев се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ).
На заседанието, бе обявена актуализацията на състава на ОССЕИВ със заповеди на Областния управител г-н Стефан Мирев. Новите членове на съвета са: г-н Николай Попчев (секретар на ОССЕИВ) – младши експерт в Дирекция АКРРДС на Областна администрация Пазарджик, инж. Явор Митев – Заместник-кмет на Община Септември, г-жа Дочка Димкова – Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Пазарджик, г-н Исмаил Моллов – Заместник-кмет на Община Велинград.
По втора точка от дневния ред Главният секретар на Областна администрация информира ОССЕИВ относно процеса на разработване на Общинските планове за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик (2012-2020) за плановия период 2018 – 2020 година.
Представителите на партньорството на Асоциация Интегро, Инициатива за равни възможности, Програма Достъп до информация и он-лайн платформата „Маргиналия“ г-жа Даниела Михайлова и адвокат Александър Кашъмов представиха на ОССЕИВ резултати от проведен мониторинг на публичните разходи за изпълнение на общинските планове за интеграция, както и принципите на бюджетен процес, отворен за обществено ангажиране и гражданско участие, с разработените въз основа на тях насоки в процеса на отворено финансово планиране.
В хода на провелата се дискусия, се очерта консенсус по необходимостта от още по-тясно обвързване на общинските планове за развитие, с общинските планове за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите, както и за обезпечаване на изпълнението им с необходимите ресурси. Подчерта се особеното значение на прозрачността, достъпа до релевантна информация и участието на представители на ромските общности в процеса на планиране, управление на изпълнението, мониторинга, оценката и отчета, включително финансов, по общинските планове за интеграция. За изграждане на необходимия капацитет за участие бе посочено значението на обмяната на опит и споделянето на добрите практики на общините от областта.