Фондация „Ви Арт“ има удоволствието да съобщи, че днес в София, на проведената Годишна валоризационна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси, получи награда от проведения конкурс за доброволческа инициатива на тема „Доброволчеството – умения за успех“ лично от изпълнителния директор Татяна Калканова.

Екипите на Европас, Еврогайдънс и Евродеск отличиха нашата кандидатура с доброволческата ни инициатива „Един по-различен Великден“, проведена в Дома за възрастни хора в с. Главиница през април 2017г., която осъществихме заедно с арт доброволците на Фондацията и приятели.

05вили

Конкурсът бе насочен към неправителствени организации, работещи пряко с млади хора и акцентира върху две основни теми:

• Доброволчеството като инструмент за усвояване на нови умения и компетенции

за участниците в доброволчески дейности

• Доброволчеството като метод за подпомагане на местната общност.

Целта на конкурса е да отличи и популяризира успешни доброволчески инициативи, които са дали възможност на участниците в тях да получат специфични знания и да развият умения, нужни в бъдещата лична и професионална реализация, като същевременно са подпомогнали местната общност.

Фондация „Ви Арт“ работи в обществена полза за развитието на културата и изкуството, образованието и науката, за утвърждаване на гражданското общество и духовните ценности, работи с деца и младежи.

Основните ни дейности са насочени към работата по проекти, доброволчески инициативи, неформалното образование, популяризиране на предприемачеството сред младите хора, организиране на събития, фотопленери за деца и възрастни, изложби, други.

Фондацията има създаден арт доброволчески екип от млади хора, които работят основно с деца и младежи.