През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Пазарджик е 117.9 хил., от които 64.8 хил. са мъже, а 53.1 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 4.2%, а спрямо третото тримесечие на 2016 г. – с 12.7% .

Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през третото тримесечие на 2017 г. е 53.7% (при 53.2% за страната), съответно 60.9% за мъжете и 46.9% за жените. По коефициент на заетост област Пазарджик е на 9-то място в страната.

През третото тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 115.0 хил., като 63.4 хил. от тях са мъже, а 51.6 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава както в сравнение с второто тримесечие на 2017 г., така и в сравнение с третото тримесечие на 2016 г., съответно с 4.0% и 11.4%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 68.4%, съответно 73.7% за мъжете и 62.8% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. този коефициент се увеличава с 2.7 процентни пункта, а в сравнение с третото тримесечие на   2016 г. – с 8.0 процентни пункта.