РИОСВ-Пазарджик издаде през ноември единадесет наказателни постановления за налагане на имуществени санкции в размер на 134 600 лева. На „Екотроника”ЕООД са наложени шест административни наказания  за 126 000 лв. и са издадени шест наказателни постановления. Четири  от тях са за нарушения на Закона за управление на отпадъците – неизпълнение на предписание, липса на отчетност, третиране на отпадъци без разрешително, неизпълнение на условие от разрешително за дейности с отпадъци. За неизпълнение на предписание по Закона за опазване на околната среда и за съвместно съхранение на опасни отпадъци в нарушение разпоредбите на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси също са наложени санкции и издадени наказателни постановления.

На физическо лице от Стрелча е наложена глоба от 1400 лв. по Закона за управление на отпадъците, за нерегламентирано третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства.

За изпускане на производствени отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване, са наложени имуществени санкции от 1000 лева на „Кумруян”ЕООД и „Еко Ф”ЕАД. С 5000 лева е санкционирана  „Алман”ООД, за заустване на отпадъчни води без разрешително.

С наказателно постановление е наложено административно наказание в размер на 200лв. по Закона за биологичното разнообразие на „Напоителни системи”ЕАД, за извършване на земно-изкопни работи без проведена процедура по оценка за съвместимост.

През ноември експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 123 проверки на 114 обекта. Дадени са 62 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони са съставени шест акта. Предприети са действия по четири  сигнала.