Близо 74 млн. лв. са приходите от концесионна дейност по Закона за подземните богатства през 2015 г. Това е записано в доклад за концесионната дейност през годината, приет от Министерския съвет. По бюджетите на общините, на чиято територия са разположени находищата, са преведени 28,4 млн. лв. при 25,1 млн. лв. през 2014 г., което е с 13% повече.

С най-голям относителен дял от приходите (18,64%) е „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, следван от „Елаците мед“ АД (16,27%), „Асарел Медет“ АД (7,71%), „Проучване и добив на нефт и газ“ АД (3,15%), „Петрокелтик“ ООД (2,4%) и др.

Към 31 декември 2015 г. в България действат общо 496 концесии за добив на подземни богатства, които са разпределени по следния начин: 19 – за метални полезни изкопаеми, 72 – за индустриални минерали, 17 – за нефт и природен газ, 18 – за твърди горива, и 370 – за строителни и скалнооблицовъчни материали, се посочва още в доклада.

Според изискванията на Правилника за прилагане на Закона за концесиите, концесионната дейност се отчита ежегодно от създадените от министъра на енергетиката комисии за контрол. Докладите на комисиите се приемат за сведение от Министерския съвет.