Административният съд в Пазарджик отмени решението на Общинската избирателна комисия в Септември, с което бяха предсрочно прекратени правомощията на общинския съветник Лазар Влайков. Обезсилено бе  и издаденото му удостоверение, че е избран за такъв и е обявен за избран за общински съветник в община Септември следващият в листата на ПП ГЕРБ Йордан Кръстев.

Обжалваното решение е мотивирано фактически с обстоятелството, че жалбоподателят, в качеството си на общински съветник, без наличието на уважителни причини, не се явил на три сесии на Общински съвет – Септември, за които е бил надлежно уведомен. Правното основание за издаване на решението е чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА, който предвижда следното:

Чл. 30, ал. 4, т. 5 Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно, когато без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;

Между страните не е спорно обстоятелството, че жалбоподателят не е присъствал на трите заседания на общинският съвет, проведени на 29.09.2017 г., 25.10.2017 г. и 09.11.2017 г., както и – обстоятелството, че за последното от тези заседания жалбоподателят е бил надлежно уведомен и е подал писмо, в което е посочил, че не може да присъства, тъй като по същото време е призован, като обвиняем по наказателно дело в Окръжен съд – Пазарджик.

По отношение на надлежното уведомяване на ищеца за заседанията, проведени на 29.09.2017 г. и 25.10.2017 г. се установи от събраните по делото гласни и писмени доказателства следното:

И двете заседания са били редовни и информация за датата и часа на провеждането им се е намирала на интернет страницата на общината. Независимо от това свидетелка – служител на общинския съвет е връчвала на съпругата на жалбоподателя М.Влайкова писмени уведомления за заседанията с дневен ред. Видно от показанията и на двете свидетелки, е че не се установява категорично, че В. е била напълно наясно, че чрез нея съпругът й се уведомява за датата и часа на провеждане на заседанията на общинския съвет. Освен това, съпругата на жалбоподателя не се подписвала, че поема задължението да уведоми съпруга си. Видно от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на община Септември и взаимодействието му с общинска администрация е, че не е предвидена възможността за уведомяване посредством близки на общинските съветници.

Предвид това съдът приема, че жалбоподателят не е бил надлежно уведомен за датата и часа на провеждане на заседанията на общинския съвет, проведени на 29.09.2017 г., 25.10.2017 г.

Независимо от горното, дори и да се приеме, че жалбоподателят е бил надлежно уведомен за тези две заседания или дори, че не е било необходимо изричното му уведомяване, то и в този случай решението е незаконосъобразно, тъй като по делото се установи, че е имало уважителна причина за отсъствието му от третото заседание на общинския съвет, проведено на 09.11.2017 г. Видно от протокол от заседание на Окръжен съд Пазарджик, проведено на  09.11.2017 г., с начален час 14.03 ч. е, че жалбоподателят в качеството му на обвиняем е присъствал в съда.

Безспорно, присъствието на жалбоподателя в съда в Пазарджик с начален час 14.03 ч. представлява уважителна причина за неявяването му на заседанието на общинския съвет в гр. Септември с начален час 13.30 ч. При това жалбоподателят предварително писмено е уведомил общинския съвет за посочената пречка да са яви на това заседание. Следователно по делото не е установено отсъствието на жалбоподателя без уважителна причина от поне три поредни заседания на общинския съвет, т.е. не е налице основанието за прекратяване на правомощията му, предвидено в чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

Неоснователни са възраженията на ответника.

Неотносими са доводите, изложени и в обжалвания административен акт, че жалбоподателят е бил с мярка за неотклонение „задържане домашен арест“, като не е подал искане за получаване на разрешение да напусне жилището си. Преди всичко жалбоподателят не е излагал като причина за отсъствието си наложената му мярка за неотклонение, поради което тази причина е ирелевантна. Посочената от него причина – явяване в съдебно заседание – изобщо не е обсъдена в обжалваното решение, което е довело до неправилна преценка на фактическите обстоятелства по случая. В случай, че беше обсъдил уведомлението на жалбоподателя административният орган би стигнал до извода, че явяването на същия пред съда и то в качеството му на обвиняем по наказателно дело (видно от приложената към уведомлението призовка) представлява основателна причина за неявяването му на заседанието на общинския съвет, насрочено за 09.11.2017 г. от 13.30 ч.

Предвид всичко гореизложено обжалваното решение е издадено в нарушение относимата материалноправна разпоредба на чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА, както и в нарушение необходимата форма за издаването му, а именно – необсъждане в мотивите на уведомлението на жалбоподателя. Затова, като незаконосъобразно същото следва да бъде отменено.

Предвид изхода на делото е основателно искането на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски, които са в размер на 700 /седемстотин/ лева, платено адвокатско възнаграждение. Неоснователно е възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Действително същото е с 200 лв. повече от минималното предвидено в закона възнаграждение, което е 500 лв. Независимо от това, случаят се отличава с определена степен на фактическа и правна сложност, поради което съдът намира, че платеното възнаграждение в размер на 700 лв. следва да бъде присъдено изцяло.

С оглед на това и на основание чл. 172, ал. 2, пр. 2 от АПК, съдът отменя Решение № 216 от 23.11.2017 г. на Общинска избирателна комисия гр. Септември, с което на Влайков са прекратени предсрочно правомощията като общински съветник в община Септември, обезсилено е издаденото му удостоверение, че е избран за такъв и е обявен за избран за общински съветник в община Септември следващият в листата на ПП ГЕРБ Йордан Кръстев.

Общинската избирателна комисия гр. Септември ще заплати на Лазар Влайков разноски по делото в размер на 700 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез настоящия съд пред Върховен административен съд на Република България в в 7-дневен срок от обявяването му.