Правителството реши да бъде създадено еднолично дружество със 100% държавно участие в капитала – „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД – Пазарджик. Дружеството ще осъществява дейностите на оператор на ВиК услуги на територията на населените места, обслужвани до сега от „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД – гр. Пазарджик. По този начин ще приключи процедурата по ликвидация на досегашния оператор.

Новоучреденият оператор ще встъпи в правата по договора между „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД – гр. Пазарджик и Асоциацията по ВиК – Пазарджик за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е определен да упражнява правата на държавата в дружеството.