След заседание на Общинския щаб за защита при бедствия със своя заповед № 3189/2017г. Кметът на община Пазарджик обявява бедствено положение за територията на общината и въвежда в изпълнение Плана за защита при бедствия, приет с Решение №81 от 28.03.2012 г. на ОбС – Пазарджик .

Основание за предприетите действия е възникналата реална опасност вследствие на затваряне на действащото общинско сметище след 31.12.2017 г., във връзка със заповед № РД-09-168 от 24.11.2017 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик и Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26.04.1999 г. относно депонирането на отпадъци, както и невъзможността в срок да бъде сключен договор по обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, клетка І и съпътстващата инфраструктура”, поради обжалване на Решението за избор на изпълнител и необходимост да бъде сключен Договор за опериране на дейности до приключване на процедурата по обжалване.

Бедственото положение е в сила от 17.00 ч. на 29.12.2017 г. до 17.00 ч. на 05.01.2018 г.

Общинският щаб за защита при бедствия предприема действия по осигуряване на защитата на здравето на хората и предприема превантивни мерки за опазване на околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха.