През ноември 2017 г. в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 071, а на леглата – 4 405. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) не се променя, а на леглата в тях се увеличава с 4.5%, съобщиха от Териториалното статистическо бюро.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2017 г. е 51 619, или с 21.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е увеличението на нощувките (с 24.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През ноември 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.7% от общия брой нощувки на български  граждани и 64.7% – на чужди, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.3 и 35.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Румъния – 29.5%, следвани от Израел – 14.4% и бившата югославска република Македония – 6.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2017 г. в област Пазарджик се увеличават с 9.6% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 21 961. От всички пренощували лица 95.2% са българи, като по-голямата част от тях (83.8%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 052, като 66.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2017 г. е 40.0%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 51.3%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (16.1%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 5.1 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди увеличението е с 6.2 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 0.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през ноември 2017 г. достигат 2 497 229 лв., или с 16.0% повече в сравнение с ноември 2016 година. Регистрирано е както увеличение на приходите от чужди граждани – със 17.2%, така и от български – с 15.9%.