1145 лица и семейства са одобрени и включени в актуализирания към началото на 2018 година списък на граждани за настаняване в общински жилища.

През 2017 година за настаняване в общински жилища са кандидатствали 56 лица и семейства от които:

– Одобрени са 35;

– Отказани са молбите на 21 броя лица и семейства, които не отговарят на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

Най-честите причини за отказ са липса на постоянна адресна регистрация, наличие на собственост или сделки с имоти.

Настанени в общински жилища и извадени от картотеката през 2017 г. са 8 лица и семейства.

Списъкът е достъпен в информационното табло на Центъра за информация и услуги за граждани в Община Пазарджик.