По инициатива на заместник-министър Росица Димитрова екип на Министерството на труда и социалната политика проведе среща с майки на деца и младежи с увреждания вчера. По време на разговора бяха обсъдени предложенията на родителите за промени в законодателството, свързани със социалното включване и създаването на по-добри възможности за интеграция на хората с увреждания.

Заместник-министър Димитрова подчерта, че при реализирането на политиките в тази област целите на МТСП са да осигури адекватна подкрепа за детето или пълнолетното лице с увреждане и да гарантира успешното изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за хората с увреждания.

Заместник-министър Димитрова припомни, че предстои сформиране на работна група за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания. Подготвя се и промяна на механизма за предоставяне на медицински изделия и помощни технически средства, с оглед намаляване на административната тежест при получаването им от лица с увреждания, както и актуализиране на списъка с медицински изделия. От своя страна майките на деца с увреждания представиха предложенията си за промяна в Закона за интеграция на хората с увреждания и приемане на Закон за личната помощ.