„Собствениците на кучета носят гражданска и административно-наказателна отговорност за действията на отглежданите от тях кучета, а животните по чл. 11,т. 3 и т. 4 подлежат на принудителна събиране“. –  това гласи общинската Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик. Според същия нормативен акт собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират, не по-късно от един месец от навършването на шест месечна възраст или придобиването им. В случай на установяване на нерегистрирано куче, собственикът се предупреждава писмено да го регистрира в петнадесет дневен срок от датата на известяването.

Ако след срока по ал. 2 кучето не бъде регистрирано се счита за безстопанствено и подлежи на принудително отвеждане.

При отглеждането на кучета, собствениците им са длъжни да осигурят необходимите условия, отговарящи на естествените им физиологически нужди, в т.ч. място за обитаване, храна, вода и грижи, които да са достатъчни, за да може тяхното отглеждане да не е предпоставка за нарушаване спокойствието на обитателите на жилищни сгради.

При отглеждане на повече от едно куче, в жилище от жилищна сграда, собственикът е длъжен да изиска писмено съгласие от съседите по етаж и тези живеещи на съседни до един етажи, с изключение на кучетата отглеждани в еднофамилни сгради.

В самостоятелен УПИ могат да се отглеждат до три броя кучета. В съсобствена свободна дворна площ от УПИ, всеки един от собствениците има право да отглежда до два броя кучета, със съгласието на всички съсобственици, изразено в декларация с нотариална заверка на подписите.

В реално обособена част от УПИ може да се отглеждат до два броя кучета. При извеждане и разходка на кучетата в границите на населените места собственикът или придружителят е длъжен да носи служебният паспорт на кучето в случаите в които се изисква такъв и да осигури пълна безопасност за живота, психическото и физическото здраве на гражданите. Извеждането и разходката на кучетата в населените места се извършва задължително с нашийник и повод за дребните, а за всички останали и с намордник.

Кучетата, използвани за специализирани цели, се отглеждат и придвижват съгласно изискванията за извършващата дейност.

При дефекация на благоустроени улици, тротоари, алеи и жилищни входове, собственикът или придружителят е длъжен да почисти замърсеното място. Кметовете на кметства със заповед определят местата в границите на населеното място в което се разрешава свободно пускане на кучетата и ги обозначават.

Освен в определените по ал. 1 места собствениците на кучета могат да ги пускат да се движат свободно извън територията на населените места, в собствения си недвижим имот и при служебна нужда и при условия, ненарушаващи спокойствието на обитателите на жилищни сгради в съседни имоти и  непозволяващи навлизането в чужди територии, като носят пълна отговорност за евентуално произшествие засягащо живота, психическото и физическото здраве на гражданите.

При извеждането на паша всяко стадо да бъде придружено от едно куче, което да е задължително със спъвачка.

Забранява се:

 1. отглеждането на кучета по терасите на всички жилищни и други сгради, в избените и таванските помещения на жилищни сгради с изключение на еднофамилните;
 2. отглеждането на кучета във входовете на жилищни и други сгради, освен в случаите, когато за това има изрично съгласие на всички живущи в сградата;
 3.  отглеждането на кучета в случаи на констатирано от компетентните органи на нарушение на чл. 16 и чл. 19, ал. 2 от тази наредба;
 4. допускането на кучета в магазини и обществени сгради.
 5. превозване на кучета с обществен транспорт;
 6. преминаването, престоя и пускането кучета през детски площадки и на територията на детски и учебни заведения и прилежащите към тях дворове;
 7. свободно пускане на кучета извън определените по чл. 19 от тази наредба места;
 8. (изм. и доп. с решение N 50/2005 г. ) отглеждането на повече от две кучета в един жилище на жилищна сграда;
 9. (изм. и допълн. с решение N 98/2002 г., изм. и доп. с решение №104/2010 г., протокол №7) разходката на кучета в паркове и детски площадки в Община Пазарджик, с изключение на неблагоустроената западна част от парк “Стадиона”, неблагоустроената югоизточната част на парк “Острова”, неблагоустроената част от парк “Писковец” /между градска библиотека “Никола Фурнаджиев” и тенискортовете/ и северозападна паркова площ пред мост “Атлантик” в гр. Пазарджик, като за това се поставят съответните указателни табели.
 10. (нова, решение N 50/2005 г.) в застроително-регулационните граници на населените места отглеждането и развъждането на кучета с цел търговска дейност.
 11. (нова, решение N 104/2010 г.) къпането на кучета във водни площи с обществено предназначение /фонтани, водни огледала, декоративни водни площи на територията на град Пазарджик, езерото в парк “Острова” и езерото в парк “Стадиона”/.

Чл. 21.Собствениците на кучета, ухапали или наранили човек, са длъжни незабавно да уведомят за това органите на РВМС и кметството, като неговото последващо отглеждане да става съгласно направеното предписание от специалистите на РВМС.

Безнадзорните и безстопанствени кучета подлежат на принудително събиране при спазване на законовите и подзаконови нормативни актове. Ветеринарно-медицинското обслужване, отглеждането и унищожаването в случаите, за които е разрешено, на кучетата по ал. 1 се извършва в специализирани сгради – изолатори.

Кучетата на собственици с доказана агресивност и злонравно поведение подлежат на принудително прибиране и евтаназия.

Актовете за установяване на нарушения на тази наредба, както и за неизпълнение на взети решения и набелязани мерки от Общинската епизоотична комисия се съставят от длъжностни лица от Общината, упълномощени за това, кметове на кметства, органите на РПУ – Пазарджик, както и от други лица, определени със заповед на кмета на Общината.

Установяването на нарушенията, издаването , обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните нарушения и наказания.

За нарушения на тази наредба и за неизпълнение на взети решения и набелязани мерки от Общинската епизоотична комисия се налага на нарушителите глоба в размер от 200 до 500 лв. за физически лица и имуществена санкция от 200 до 1000 лева за юридически лица, а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена дейност.