В 10 ч. днес кметът на Община Пазарджик Тодор Попов ще направи първа копка на дейностите по ремонт и обновяване сградата на ПГСС „Царица Йоанна“ – Учебен корпус № 2, които се реализират в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,  Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002   „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Договор  № BG16RFOP001-3.002-0021-С01 и е на стойност 1 300 000 лева, от които 195 000 лева са национално съфинансиране, а 1 105 000 лева е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

„ДЖИ ПИ ГРУП” АД, гр. София е фирмата – изпълнител на дейностите по инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи. Стойността на СМР е 841 250,00 лв. без ДДС.