Апелативен специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав,  след съвещание по дело № 50 /2018 г.  намири за установено следното:

Производството пред Апелативния специализиран наказателен съд е по реда на чл. 69, ал. 4 от НПК и е образувано по жалби на защитниците на обвиняемите Станой Милов и Марин Рачев срещу определение на Специализирания наказателен съд от 05.02.2018 г., с което двамата обвиняеми лица са отстранени от длъжност.

Съдът, за да отстрани двамата обвиняеми от длъжност, е приел, макар и бланкетно, в определението си, че е налично обоснованото предположение, свързано с авторството на деянието по отношение и на двамата обвиняеми лица, като наред с това е свързал възможността всеки от тях да попречи на разследването поради притежаването на длъжностно качество. Единият е кмет на общината, а другият е специалист в отдел на общината, и с факта, че някои от свидетелите по делото твърдят, че съществува риск от въздействие върху подчинените и съответно – колегите на обвиняемите лица.

При запознаване с материалите по делото по отношение на обвиняемия Рачев съдът установи, че е факт по делото, че по обвинението по чл. 219, ал. 3 от НК, във вр. с ал. 2 от НК (или т.нар. безстопанственост) по обвинението са инкриминирани договори, които са били сключени между заместник-кмета на Община Септември и втората братовчедка на съпругата на кмета. Това обстоятелство, особено в малкия град, поражда съмнения и недоволство.

Факт е обаче, че това действие не е законово забранено. Договорите, освен че са били сключени от заместник-кмета на общината, а не от кмета Рачев, за тях не е следвало да бъдат прилагани разпоредбите на Закона за обществените поръчки поради обстоятелството, че сумите, които са били договаряни, са били в такъв размер, които са предполагали пряко договаряне. За приемане на резултатите от извършените СМР е имало нарочно определени лица с изрична заповед – това е бил обвиняемият Станой Милов и изрично предвидена процедура по контрол (физически и документален) върху представените материали, за да бъде осъществено плащане.

По делото не е назначена експертиза, не е извършено изследване на претендираните недобре извършени работи по договорите, за да може обвинението и съдът да се основат на тях. Доказателствата в наказателния процес следва да бъдат събрани по реда и със средстватва, предвидени в НПК.

В чл. 127, ал. 2 НПК изрично е посочено, че не само присъдата, а и обвинението не могат да почиват само на материали, макар и събрани от други държавни органи, но не от прокуратурата .

По отношение на втората инкриминирана сделка, а именно по чл.220 НК – неизгодна сделка. По делото са налице две групи доказателствени материали. Установено е, че въпросният недвижим имот, преди да бъде гласуван на сесия на общинския съвет и да се възложи на кмета да предприеме съответни действя по закупуването му с цел изграждане на завод за отпадъци, е бил оценен от независим оценител на продажна цена, на която общината след единодушно решение на всчики присъствали 16 общински съветници, е възложила на кмета закупуването на въпросното място. Налице е и друга експертиза, която твърди, че земята, която е закупена от общината с цел върху нея да бъде изграден компостиращият завод, е три и половина пъти завишена.

Съдът няма специални знания в областта на геодезията, поради което и няма как да прецени дали и този отреден, според плана на Община Септември, терен позволява да бъде изградено върху него завод за компостиране, е единственият и подходящият за това, за да прецени, че е налице неизгодна сделка.

За да бъде отстранено едно лице от длъжност, обвинението не само трябва да е във връзка със службата му, но и по делото трябва да се установи, че някой от обвиняемите е пречил или има намерение да пречи на органите на досъдебното производство, за да осъществят дейността си по доказване – чрез въздействие върху свидетели, чрез отказ за предаване на документи или чрез предпиремане на действия по укриване или унищожаване на такива. Такива действия по делото не са установени.

Доводът, че разследването не е ограничено и че предстои евентуално привличане на лицата и за нови престъпления, също не е основание обвиняемите да бъдат отстранени от длъжност, доколкото съдът е сезиран в рамките на конкретното производство с конкретните обвинения, за които са привлечени към наказателна отговорност. Освен това, не се посочи нито кои свидетели прокуратурата би желала да разпита, а самата тя е имала време в периода от 01.02.2018 г. до днес, не се посочи и какви точно доказателства счита, че не са й предадени, за да се предотврати рискът от укриването им, доколкото с разрешение на съдия от първоинстанционния съд са били извършени процесуално-следствени действия претърсване и изземване както в Община Септември, така и на останалите адреси, на които прокуратурата е очаквала да намери доказателства по делото.

Няма към момента резултати от прилаганите СРС-та и съдът не е запознат с тях, поради което няма и как да ги коментира.

Не е без значение обстоятелството, че обвиняемият Рачев е в отпуск от началото на акцията и е назначил лице, което да упражнява функциите на кмет във врметео, в което той отсъства от работа. С това е демонстрирал явно намерение да не пречи на органите по разследването, а ако същият прекъсне отпуска си или прояви действия, насочени към унищожаване на доказателства, скриване на такива или въздействие върху свидетели, няма пречка прокуратурата да сезира отново съда с искане за отстраняването му, поради което и наказателната репресия не следва да се разпростира извън нуждите на производството.

Водим от горното, съдът отмени определение на Специализиран наказателен съд, 6-ти състав, по ЧНД № 320/2018 г. от 05.02.2018 г. и остави без уважение искането на Специализираната прокуратура за отстраняване от длъжност на обвиняемите Марин Василев Рачев и Станой Стефанов Милов, като неоснователно.

Определението е окончателно.