Със Заповед на областния управител Стефан Мирев се разпореждат поредица от мерки до кметовете на общини, собствениците и ползвателите на големи хидротехнически съоръжения, собствениците и наемателите на микроязовири.

 Кметовете на общини трябва да се погрижат за предприемането на действия за поддържане на достатъчен свободен обем на микроязовирите на територията на общината за поемане на повърхностните води през пролетния сезон, почистване на преливниците и профилактика на основните изпускатели.

Трябва да се актуализират аварийните планове на микроязовирите при промяна на наемателите, лицата от аварийните групи, техниката за отстраняване на аварии и други елементи от плана.

Задължително е да предприемат действия по осигуряване на проводимост на речните корита в границите на урбанизираните територии, съгласно изискванията на чл.140, ал.4 от Закона за водите.

От тях се очаква да създадат организация за осигуряване на наблюдение на водностопанските обекти и речните корита при повишаване на водното ниво, вследствие на обилни валежи и евентуално рязко снеготопене. Да извършат проверка на средствата за оповестяване и да информират населението за действия и евакуация при наводнения, съобразно разчетите в общинския план.

Кметовете трябва да връчат копие от заповедта на собствениците/наемателите на язовири на територията на общината, за изпълнение. В заседание на общинския щаб да бъдат предвидени за обсъждане конкретните действия по осигуряване на постоянната и оперативната защита при наводнения, като в заседанието да участват кметовете на населените места и наемателите на микроязовири. В срок до 23.03.2018 г  кметовете трябва да изпратят в Областна администрация Пазарджик писмени доклади за извършеното по заповедта. В докладите да се представят данни за завирения обем на всеки микроязовир.

 

Собствениците и/ или ползвателите на големи хидротехнически съоръжения- Предприятие „Язовири и каскади“ с язовирни райони „Батак“,, „Чаира“, „Голям Беглик“ и Напоителни системи ЕАД – клон Тополница:

1.Да актуализират аварийните си планове при промяна на данните за аварийните групи, заложената техника за отстраняване на аварии, наличните материали и други елементи от плана.

2.Да поддържат контролни обеми в язовирите, определени от Министерството на околната среда и водите.

3.Да извършат проверка на аварийната техника, аварийните групи и аварийните складове, включени в разчетите на аварийните планове.

4.Регулирано изпускане на води от основните изпускатели да се извършва само след предварително уведомяване на населените места разположени под язовирите, Басейнова Дирекция Източнобеломорски район и ОЦ при РДПБЗН Пазарджик.

5.Управителят на Напоителни системи ЕАД- клон „Тополница“ да предприеме действия по осигуряване на проводимост на критичните места от корекциите на реките, да извърши проверка на участъците от защитните диги с нарушени технически показатели и да предложи конкретни мероприятия за действие при аварийни ситуации, които да бъдат включени в аварийния план на предприятието.

  1. В срок до 23.03.2018 г да изпратят в Областна администрация Пазарджик писмени доклади за извършеното по заповедта, наличните водни количества в язовирите и готовността на обектите за недопускане на аварийни ситуации.

Собствениците и наемателите на микроязовири:

1.Да предприемат действия за поддържане на достатъчен свободен обем на микроязовирите за поемане на повърхностните води през пролетния сезон, почистване на преливниците и профилактика на основните изпускатели.

2.Да актуализират аварийните планове на микроязовирите при промяна на обстоятелствата в тях, лицата от аварийните групи, техниката за отстраняване на аварии и други елементи от плана.

3.Да предприемат действия по осигуряване на проводимост на 500 метровата зона след язовината стена.

4.Да създадат организация за осигуряване на наблюдение на микроязовирите при повишаване на водното ниво, вследствие на обилни валежи и евентуално рязко снеготопене.

При възникване на аварийна ситуация, собственикът/операторът предприема мерки за овладяване последиците от аварията и за ограничаване риска за хора, материални ценности и околна среда и незабавно уведомява ДАМТН, кмета на общината, Оперативния център на РДПБЗН Пазарджик и Басейнова дирекция Източнобеломорски район.