Административният ръководител на Районен съд – Пазарджик – Веселка Златева отчете подобрение по почти всички показатели за работата на екипа си, това стана днес следобед, когато в зала 1 на Съдебната палата се състоя годишният отчет на институцията за 2017 г.

Съдебният район на Районен съд-Пазарджик включва Общините Пазарджик, Септември, Белово и Лесичово, като осъществява своята правораздавателна дейност върху население от около 150 хиляди души.

Към 31.12.2017г. в Районен съд-Пазарджик има незаети четири съдийски щата.

Съдиите Веселка Златева, Елисавета Радина, Иванка Илинова, Стела Михайлова, Красимир Комсалов, Николинка Попова, Цветанка Вълчева, Николинка Цветкова, Ани Харизанова, Десислава Ралинова, Димитър Бишуров и Таня Петкова са с ранг „съдия във ВКС и  ВАС“, а съдиите Майа Попова, Мира Мирчева и Димитър Чардаков – с ранг „съдия в ОС“.

В сравнение с предходната година са постъпили за решаване 7590 дела, които са със сто повече от предходната. Гражданската колегия е била по-натоварена в сравнение с наказателната, тъй като там са постъпили 5214 дела, а наказателните са 2376. Ето и фактите за свършените през годината дела, в сравнение с предходни години:

   година    общосвършени до 3 мес.брой   до 3 мес.% решени посъщество прекратени
     2014    6 404    5 364       84     5 476      928
     2015    7 196    6 370       89     6 316      880
     2016    7 557    6 461       85     6 589      968
     2017    7 536    6 542       87     6 610      926

Анализът на тези данни налага извода, че процентът на свършените дела в тримесечен срок през 2017 г. се е повишил в сравнение с предходната с 2 пункта и е най- висок за изминалите четири години. Вярно е, че има известно повишаване постъпленията на дела по реда на заповедното производство и частни граждански дела, но има сериозна намаляване постъпленията на частни наказателни дела – все видове дела, които приключват в много кратки срокове. Всичко това, ведно със значителното увеличение броя на постъпили граждански дела по общия ред от една страна, а от друга приноса на съдиите, работещи в двете колегии в намален състав спрямо щатната численост – с 3-ма, съответно 4-ма съдии по-малко за  отчетния период, са способствали за постигането на тези отлични резултати при разглеждане в срок на постъпилите в Районен съд – Пазарджик дела, каза съдия Златева.

Не на последно място по значение е и факта, че през цялата 2017г. всички съдии от гражданска и наказателна колегия са били командировани да разглеждат дела във всички останали районни съдилища в съдебния район,  и това не се отразило на срочността на разглеждането на делата в съда.

21rayonen sud

Несвършени за миналата година са останали 845 дела, от тях 254 са наказателните, а останалите са граждански. Осемнадесет са съдиите в Районен съд – Пазарджик стана ясно от изложението на ръководителката им. Част от тях са били командировани и в останалите Районни съдилища в съдебния окръг, заради липсата на достатъчно кадри в Пещера, Панагюрище и Велинград. Там за времето на командировките си са правораздавали съдиите – Илинова, Бишуров, Михайлова, Чердаков, Цветкова, Ралинова и Харизанова.

21rs-nakazatelni

Щатът от 18 съдии е оптимален за Районен съд-Пазарджик и не се налага неговото увеличаване, каза още съдия Златева. Такова би се наложило при евентуална промяна на подсъдността на някои видове дела, което би довело до увеличаване натовареността на съдиите, която и към момента е висока. Затруднения в работата на съдиите се констатират поради незаетия щат и командироването на двама съдии в Окръжен съд-Пазарджик. Действителната натовареност на съдиите е 49.20% именно заради командировките, които на практика увеличават бройката дела за решаване.

21rs-zlateva

Според доклада на Веселка Златева и гражданската, и наказателната колегии са съставени от професионалисти, които се стараят да свършат работата си в определените срокове. Двадесет са върнатите от по-горна инстанция дела на Районен съд, а 371 са оспорваните съдебни актове създадени през изтеклата година. По обективни причини над пет години не са решени десет дела, от три до пет години само четири, а до една година – 54. 923 пък са били отложените дела.

21rs-shoteva

Благодарение на отличната работа на съдебно-изпълнителната служба държавата е успяла да прибере в хазната си над 21 милиона лева. Като съдия Златева изказа благодарност на тримата съдии – изпълнители – Симонова, Люнгов и Кехайова. Без забележка са работили и съдиите по вписванията – Милева, Ангушева и Томова, които общо са направили 12 348 вписвания през 2017 г.

21rs-serafimova

Гости на отчета бяха председателките на Административния съд – Марияна Шотева и Окръжен съд – Елеонора Серафимова. Те поздравиха колегите си с добрите резултати, но съдия Серафимова заяви, че въпреки високата натовареност на колегията,  тя не е непосилна и тези резултати постигнати с немалко труд, не са върховите постижения на Районен съд.

21rs-maya21rs-mira

Със сладкиши с формата на тиква и олицетворяващи „тиквени медали“ бяха отличени по двама съдии от гражданската и наказателната колегия. Всеки от тях има най-добри постижения в своята област. Става дума за Таня Петкова и Димитър Бишуров от наказателната, Мая Попова и Мира Мирчева от гражданската колегия на Районен съд – Пазарджик.