Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ – подаване на оставка, Георги Христов Кацаров от заеманата длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пазарджик и го върна длъжността „прокурор“ в същата прокуратура, считано от 23.02.2018 г. Във връзка с предсрочното прекратяване мандата на административния ръководител и липсата на свободна щатна длъжност, на която той да бъде преназначен Колегията оптимизира щатната численост на Районна прокуратура – Пазарджик. Прокурорската колегия предложи на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Плевен с една свободна длъжност „прокурор“ и съответно да разкрие една длъжност в Районна прокуратура – Пазарджик, считано от 22.02.2018 г.

С решение от днес, Прокурорската колегия определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ Тихомир Тодоров Гергов – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от 23.02.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Гергов е предложен от главния прокурор за изпълняващ длъжността административен ръководител на Районна прокуратура – Пазарджик. Той има над 15 години юридически стаж. Бил е следовател в ОСлС – Пазарджик от 2002 г. до 2005 г. От месец юни 2005 г. и към настоящи момент е прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик, като от 14.10.2010 г. е заместник на административния ръководител. Притежава много добра правна подготовка, богат професионален и организационен опит. При отсъствие на административния ръководител е изпълнявал функциите му като него заместник.

Снимка: Личен архив на прокурор Тихомир Гергов