С близо три хиляди лева държавата овъзмезди Фани Белнейска за смъртта на двете ѝ дъщери Христина и Росица. Фани е потърсила дължащата ѝ се компенсация още през 2016 г. Подпомагане и финансова компенсация (чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП) могат да получат пострадали, претърпели вреди само от престъпленията: тероризъм; опит за убийство; умишлено убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство, изнасилване; трафик на хора; престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, както и други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

На два пъти миналата година, от страна на Министерство на правосъдието, на майката е била изплатена сума в общ размер на две хиляди деветстотин и шестдесет лева. Съгласно разпоредбата на чл. 16 от ЗПФКПП министърът на правосъдието незабавно след изплащане на финансовата компенсация предявява регресен иск срещу извършителя на престъплението или неговите наследници за възстановяването на изплатената парична сума.

Още през 2011 г. Лазар Колев беше осъден да заплати сума в общ размер на 200 000 лева, представляващи обезщетение, дължимо именно на майката на убитите момичета, т.е ответникът вече веднъж е бил осъден от страна на съда да заплати обезщетение за деянието си, контрира адвокатът му Марин Марковски. С оглед на това обстоятелство той изразява становище, че заведения иск следва да бъде отхвърлен, защото ако Колев бъде осъден да заплати и посочената в исковата молба от страна на министерство на правосъдието сума, то ще носи отговорност за едно и също нещо два пъти, нещо което било изцяло недопустимо в правото и е принципно забранено като несправедливо.

Основанието на двете обезщетения- заплатеното от Министерството на правосъдието и присъденото от съда било едно и също- компенсация на претърпените в следствие на престъплението вреди. Поради тази причина се изразява становище, че исковата молба следва да бъде отхвърлена, защото било недопустимо ответникът да носи отговорност за едно и също деяние, по два различни начина и по две алтернативни, законоустановени процедури. Това искане обаче не е признато от съда и в крайна сметка Лазар Колев трябва да заплати на държавата присъдената на Фани Белнейска сума и сторените от нея разноски за делото.

Двете момичета бяха убити в края на януари 2006 г. Голяма част от хората в Пазарджик и днес не вярват, че това е направил Лазар Колев.