От началото на годината РИОСВ-Пазарджик е санкционирала осем физически и юридически лица за различни нарушения

През месеците януари и февруари 2018г., при планови и проверки по сигнали, експертите на РИОСВ-Пазарджик съставиха осем акта за установени  административни нарушения.

Издадени са двадесет наказателни постановления, с които са наложени осем глоби и дванадесет имуществени санкции в размер на 62 800 лв.

За неизпълнение на условия от комплексно разрешително са съставени  актове по Закона за опазване на околната среда на „Панагюрска медна компания“АД и на „Свиком“АД. За това, че не поддържа в експлоатационна изправност съоръженията за отпадъчни води на свинекомплекса в с. Априлци, на „Свиком“АД е съставен акт и по Закона за водите. За друго нарушение на този закон – заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индувидуалните емисионни ограничения, акт е съставен и на „Биовет“АД в Пещера.

За нарушения на Закона за управление на отпадъците – нерегламентирано изгаряне на опасен отпадък, нерегламентирано съхраняване на излезли от употреба моторни превизни средства в частен имот и неизпълнение на задължително предписание, са съставени актове на ЕТ„Благой Ангелов-Колорадо“ и на физическо лице от с. Варвара.