Какви са условията, сроковете или сумите за получаване на субсидиране за вашето земеделско /животновъдно стопанство? Колко земя или животни трябва да имате, какви документи трябва да носите, кога и къде трябва да отидете, за да получите достъп до европейското и национално финансиране в селскостопанският сектор?

В следващата редове, експертите от пловдивската консултантска фирма КиниКонсулт, ще се опитат синтезирано и сбито да  предадат основните особености, за условията и реда за субсидиране, което можете да получавате всяка година!
Кампанията за заявяване на директни плащания на площ ( ДПП ), обединява в себе си почти всички видове финансово подпомагане, които могат да бъдат получавани като ежегодни субсидии, за дейности в областта на земеделието, животновъдството, екологията.

Срокът за подаване на заявления започва на 1 Март, продължава до 15 Май, като се оставя и възможност за „закъснели“ кандидати, да заявят схемите си до 9 Юни (12 Юни за 2018 г.), със съответните санкции за всеки просрочен ден. На подпомагане( в почти всички случаи) подлежат стопани, регистрирани като земеделски производители, които могат да докажат правото си да ползват площите за съответната година ( с документи за наем, аренда, собственост или др. правно основание), както и кандидати, които имат регистриран животновъден обект и животни на свое име( в случай на животновъдна ферма).

Така, в описаният по-горе срок, кандидатите ( физическо лице или фирма), заявяват своите площи и животни в съответната Общинска служба Земеделие ( т.нар. поземлена комисия) по местонахождение на стопанството. Там стопаните описват комбинация от различни схеми и мерки, за които са допустими и желаят да заявят, като в последствие ще получат различни суми (ставки) за всяка отделна схема/ мярка, по която е заявена и одобрена за плащане.

Ставките, по отделните схеми се определят,след като предварително определеният бюджет се раздели на всички допустими и одобрени хектари/ животни. Поради тази причина не е възможно да се определи каква точно ще бъде сумата по отделните схеми, за всяка отделна кампания (година). Като пример ще посочим индикативни (не окончателни) ставки за 2017 г. (лв./животно или лв./ха) тук : https://www.facebook.com/KiniConsult/posts/578580832506739

Ще изредим кои схеми и мерки ще бъдат достъпни за заявяване по време на кампанията през 2018 г, с описание на основните особености за всяка отделна схема/мярка:

I. СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, БАЗИРАНИ НА ПЛОЩ И ДРУГИ СХЕМИ
Детайли тук: https://www.facebook.com/KiniConsult/posts/578591749172314

II. СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
За подробности: https://www.facebook.com/KiniConsult/posts/578593849172104

III. СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЖИВОТНИ:
Повече на: https://www.facebook.com/KiniConsult/posts/578601742504648

IV. МЕРКИ ОТ ПРСР 2014-2020 С БИОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ, НАТУРА 2000 И ЗА НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ РАЙОНИ

Това са мерките, подпомагани по селската програма, които могат да бъдат заявявани по време на кампанията за директните плащания. Обичайно тези мерки са обвързани с по- продължителни (многогодишни) ангажименти, както и доказване на различни обстоятелства, обвързани с становища на външни организации ( институти, браншови, селекционни, контролиращи, сертифициращи или други организации).

Мерките, които се администрират с кампания ДПП биват Мярка 10- Агроекология и климат; Мярка 11- Биологично земеделие; Мярка 12- Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите; Мярка 13 Плащания за райони с природни ограничения или други специфични ограничения.