След въвеждането в експлоатация Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 1, което обслужва девет общини от област Пазарджик, обединени в Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пазарджик, на територията на депото, както и на територията на община Пазарджик, няма обособена площадка за строителни отпадъци, собственост на Община Пазарджик, съобщи днес по време на редовния си брифинг кметът Тодор Попов.

Съгласно чл. 7, ал.1 от Закона за управление на отпадъците: „Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с този закон.”

Фирмите,  предоставящи специализирани площадки за събиране, третиране /рециклиране/ и оползотворяване на строителни отпадъци,  са обособени според Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., дв, бр. 81 от 17.09.2004 г.).

Фирмите, отговарящи на изискванията, с обособени такива площадки,  находящи се на територията на общините Пазарджик и Пловдив са, както следва:

1./  „АЛЕКСА-69” ЕООД с ЕИК:200455786,

с адрес: гр.Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза”89

МОЛ: Валентин Кирилов Василев.

тел за връзка:0896 616 616.

2/. „ВИС СТРОЙ 1″ЕООД с ЕИК:  203338393

адрес:  гр. Пловдив , бул. „Шести септември” , № 152 А , ет. 2, офис 210Б;

МОЛ: Ивайло Николов Тошев.

тел. :  0888 347 444; 0884 874 787.

Площадката се намира на 9 –ти км, на път І-8 Пловдив-Пазарджик.