Лицата и семействата, които през 2017 г. са получили като правоимащи хранителни продуктите от първия транш, сега ще бъдат подпомогнати с още 7 вида храни – бисквити, леща, консерва скумрия, мед, доматено пюре, лютеница и грах, на  обща стойност 46 лв. Ще бъдат раздадени 5031 тона храни. Списъците на лицата, които имат право да получат храните, са изготвени от дирекциите „Социално подпомагане” – териториални структури на Агенцията за социално подпомагане. Раздаването на хранителните пакети стартира от Северозападна България, като първи са били жителите на град Враца.

Пакетите от втория транш могат да получат и лицата в затруднено положение, които са имали право, но по някаква причина не са успели да вземат раздадените през 2017 г. храни. Все още обаче не е изготвен графикът за нашата област, очаква се той да стане ясен през следващата седмица. Раздаването ще продължи до 4 май за всички правоимащи, включени в списъците на АСП.

Какво ще получат?

Ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг .

Кой има право на тези помощи?

В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:
Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016г.; Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.; Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.; Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.; Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г. Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г. Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.
Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 310 пункта в цялата страна, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.