Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) остава 39. При първоначално издаване на свидетелството притежателят му получава 26 точки. След придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство притежателят на книжката получава още 13 контролни точки. Това предвиждат последните изменения и допълнения в Наредбата за контролните точки, която бе обнародвана в Държавен вестник.

Стажът започва да тече от датата на връчване на свидетелството от съответната категория, която е необходима за придобиване на по-висока категория. Времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство, не се зачита за стаж.

Вижте и останалите изменения и допълнения.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2539 от 2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списък на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение (обн., ДВ, бр. 1 от 2013 г.; изм., бр. 44 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2017 г.)

§ 1. В заглавието на наредбата думите „първоначалният максимален“ се заменят с думата „максималния“.

§ 2. В чл. 1 думата „първоначалният“ се заличава, а думата „максимален“ се заменя с „максималния“.

§ 3. Член 2 се изменя така:

„Чл. 2.

(1) Максималният размер на кон- тролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пъ- тищата (ЗДвП) е 39.

(2) При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му получава 26 кон- тролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.

(3) След придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство притежателят на свидетелството за управле- ние на моторно превозно средство получава допълнително 13 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.

(4) Стажът по ал. 2 се определя съгласно чл. 154а от ЗДвП.

(5) При следващо издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство броят на наличните контролни точки не се променя.

(6) Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява до максималния размер от 39 точки, а за новите водачи – до 26 точки.

(7) Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява:

1. чрез частично увеличаване с 1/3 от максималния брой точки след преминато до- пълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условие че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3 от ЗДвП;

2. служебно, след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.“

§ 4. В чл. 4 думата „младежта“ се заличава.

§ 5. В чл. 6, ал. 1 се правят следните из- менения и допълнения:

1. Точка 8 се изменя така: „8. за неспиране на пътен знак „Спри! Про- пусни движещите се по пътя с предимство!“ (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1 от ЗДвП) – 8 контролни точки;“.

2. Създават се т. 16, 17 и 18: „16. за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 5 от ЗДвП) – 10 контролни точки;

17. за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път (чл. 178ж, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП) – 10 контролни точки;

18. когато нарушението по т. 17 е извършено повторно (чл. 178ж, ал. 2 от ЗДвП) – 12 контролни точки.“

§ 6. В чл. 8, ал. 1 т. 2, 9 и 10 се отменят.

§ 7. В чл. 9, ал. 2 се създава изречение второ: „Извършва проверка в Автоматизи- раната информационна система на МВР за изпълнение на изискването по чл. 8, ал. 5, т. 3 по отношение на преподавателите, като отразява резултата от проверката върху спи- съка на преподавателите по чл. 8, ал. 1, т. 6, като полага подпис и изписва длъжност, име и фамилия.“

§ 8. В чл. 10, ал. 7 се създава изречение второ: „Оправомощен от директора на ГДНП служител извършва проверка в Информацион- ната система на Министерството на правосъ- дието за изпълнение на изискването по чл. 8, ал. 5, т. 5 по отношение на преподавателите, като отразява резултата от проверката върху списъка на преподавателите по чл. 8, ал. 1, т. 6, полага подпис и изписва длъжност, име и фамилия.“

§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 т. 4, 5 и 6 се отменят.

2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Оп- равомощен от директора на ГДНП служител извършва проверка в Информационната сис- тема на Министерството на правосъдието за изпълнение на изискването по чл. 8, ал. 5, т. 5 и в Автоматизираната информационна система на МВР за изпълнение на изискването по чл. 8, ал. 5, т. 3 по отношение на преподавателите, като отразява резултатите от проверките върху списъка на преподавателите по чл. 8, ал. 1, т. 6, полага подпис и изписва длъжност, име и фамилия.“

§ 10. В чл. 30, ал. 1 в края на текста се добавя „или налага санкция по чл. 177, ал. 1, т. 5 от ЗДвП“.

§ 11. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1

ДО ДИРЕКТОРА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“ – МВР ЧРЕЗ:

НАЧАЛНИКА НА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ

СДВР/ОДМВР …………………

З А Я В Л Е Н И Е

От: ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………. , ЕИК: …………….. Адрес: ………………………………….. ………………………………………………………………………. , тел: …………………, мобилен тел.: ……………………… Управител: ………………………………….., ЕГН ……….. (име, презиме, фамилия)

Заявявам, че желая да бъде издадено разрешение за провеждане обучение на водачи на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по Закона за движението по пътищата.

Обучението ще се провежда в учебен кабинет, намиращ се на адрес: гр. …………………………………, ул. (ж.к.) ……………….. ………………………………………., тел. ……………………….

Прилагам следните документи:

1. Копие от документ за собственост или договор за ползване под наем на учебен кабинет.

2. Списък на учебно-техническите средства (фабрични номера) с подпис на управителя и печат на учебната форма.

3. Копие от документ с размерите на учебния кабинет или скица с размерите на кабинета, подписана от управителя на учебната форма.

4. Списък на преподавателите, съдържащ трите имена, ЕГН, номер и дата на документа за професионална квалификация и учебното заведение, издало документа, номер и дата на свидетелството за управление на МПС и притежавани категории.

5. Копия на дипломите за завършено висше образование на преподавателите.

6. Копия на документите за професионална квалификация на преподавателите (диплома за инструкторска или преподавателска правоспо- собност за обучение на водачи на МПС).

7. Копия от трудови или граждански договори на преподавателите за извършване на дейност по провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни точки.

8. Списък с двама представители на учебната форма за извършване проверка на учебния ка- бинет, съдържащ трите имена и ЕГН и заявка за началния час на провеждане на обучението.

9. Учебен дневник за регистриране на кандида- тите за допълнително обучение.

10. Регистър на издадените удостоверения за завършено допълнително обучение.

11. Учебна документаци я за провеж дане на обучението.

Забележка. Документите по т. 9, 10 и 11 се представят при подаване на заявлението, след което се връщат на управителя на учебната форма.

Дата: ………. 20… г.

Управител: (………………………) (подпис, печат, име и фамилия)“

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“