Кметът Тодор Попов ще подпише запис на заповед на стойност от 2 551 921,93 лв. , във връзка със стартиралият вчера проект за обновяване на комплекс „Марица – Болницата“, той бе упълномощен да стори това по време на днешното заседание на Общинския съвет.

Вчера бе направена символична първа копка на проекта. Община Пазарджик започна изпълнението на проект „Обновяванена градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на град Пазарджик“ на 01.12.2016 г. , който  се реализира  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C01 (№РД-02-37-276/01.12.2016 г.). В периода 17.03.2017-17.11.2017 г. проектът беше временно спрян, поради обжалване на процедурата за СМР, като жалбата беше окончателно отхвърлена от ВАС.

Проектът е с продължителност 21 месеца и е на стойност 7 505 652,73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие. Съгласно клаузите на Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Пазарджик следва да бъде изплатен аванс в размер до 2 626 978.46 лв., представляващи до 35 % от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, от които – 1 %  след издаване на административния договор, и остатъка от определения размер на аванса  –  след сключване на първия договор за строителство. На настоящия етап от реализацията на проекта предстои да бъде подадено Искане за авансово плащане в размер на 2 551 921,93 лв., представляващо 34 % от стойността на БФП.

Във връзка с осигуряване на необходимото обезпечение на авансовото плащане по проект „Обновяванена градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на град Пазарджик“, договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C01 (№РД-02-37-276/01.12.2016 г.), Общински съвет – Пазарджик упълномощи кмета за поемане на задължение в размер на 2 551 921,93  лв. (два милиона петстотин петдесет и една хиляди деветстотин двадесет и един лева и деветдесет и три стотинки) посредством подписване запис на заповед. „Строймонтаж“ ЕООД, гр. Пазарджик е фирмата – изпълнител на строително-монтажните работи по проекта.

„Строймонтаж“ ЕООД със собственик и управител инж. Никола Василев е член на Камарата на строителите. Създадена е през 1991 година. През своята дългогодишна дейност компанията е създала солидна производствено-техническа база и подходяща организационна структура за изграждането на широка гама от промишлени и граждански обекти.  Изпълнява проекти в  областта на промишленото строителство, енергийното строителство, инженерната инфраструктура, петролната и химическата промишленост.

Днешното заседание на съветниците приключи бързо, след като от дневния ред беше оттеглена точката касаеща продажбата на механа „Трифон Зарезан“.