Светото миро е благовонна смес от елей (зехтин), гроздово вино и ароматни билки, което се вари при специален и сложен богослужебен чин (ред). При опелото преди погребението Христос е бил помазан с миро. Затова и вечерта на Велики петък има църковна песен „Мироносци идат, с миро Те помазват“.

Броят и видът на съставките на мирото, което се приготовлява за култова употреба в Православната църква, не е строго установен. Числото на съставните вещества варира обикновено от 20 до 57. Тия вещества се подразделят на три групи: течности, билки и смоли. Основната маса на мироварния състав е чистият маслинен елей. Останалите вещества представляват различни благоуханни смоли, треви, корени, етерични масла и есенции. Също така се използва и бяло вино, което служи за предпазване на врящия зехтин от прегаряне, а подсилено със спирт, то има ролята на разтворител за получаване на ароматичен извлек от посочените съставки.

03миро1
Съгласно древноцърковната практика право на приготвяне и раздаване на св. миро имат само предстоятелите на отделните напълно автокефални православни църкви. Мироваренето и мироосвещението е чинодействие, което се извършва рядко – веднъж на 5-10 години. Подготовката към мироваренето започва още от Неделя Кръстопоклонна на св. Четиридесетница.
След св. Литургия предстоятелят на Църквата извършва малък водосвет. Подир това се поръсват със св. вода материалите и съдовете, смолите – счукани на прах или ситно раздробени – се заливат с част от елея, колкото е необходимо за тяхното разтваряне, а тревите и корените се нарязват на ситно и се накисват в част от бялото гроздово вино, подсилено с чист винен спирт. Материалите се оставят да киснат така до Цветница, когато следобед тревите се изцеждат от виното и всичко се приготвя в пълна изправност за мироваренето на следващия ден.

Самото мироварене начева от Велики понеделник, когато след св. Преждеосвещена литургия предстоятелят на Църквата отслужва водосвет и поръсва мироварните съдове и материали. След това той собственоръчно запалва огъня (или включва в ел. мрежа) под мироварния казан и прочита първото зачало (откъс) от Четириевангелието. След него присъстващите архиереи и др. клирици четат Новия Завет и през цялото време разбъркват благоуханната смес.

Мироваренето продължава три дни. Свареното миро се сипва в няколко (в някои църкви 12) съда, наричани конкуми, които след това се внасят в св. олтар. Освещаването на мирото става на Велики четвъртък, през време на Василиевата литургия, при специално чинопоследование. Осветеното миро се пази с нужната благоговейна грижа в специално помещение – миротека. Раздаването му за църковни нужди става въз основа на писмено поискване от епархийските началства и с благословението на предстоятеля на Църквата. Отделните енорийски църкви и архиерейски наместничества се снабдяват със св. миро от съответната митрополия.

За вре­мето на Пър­во­то и Вто­ро­то бъл­гар­с­ко цар­с­т­во не са зас­ви­де­тел­с­т­ва­ни слу­чаи на ос­ве­ща­ва­не на ми­ро от Бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва. През то­зи пе­ри­од све­то­то миро се по­лу­ча­вало от Кон­с­тан­ти­но­пол­с­ката (Все­лен­с­ка) пат­ри­ар­шия. През ХIV в., ко­га­то от­но­ше­ни­я­та меж­ду бъл­гар­с­кия пат­ри­арх Йо­а­ким III и пат­ри­арх Ка­лист I (+1363) се вло­ши­ли, Кон­с­тан­ти­но­пол­с­ка­та цър­к­ва преус­та­но­ви­ла из­п­ра­щане­то на ми­ро. То­га­ва Бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва за­поч­на­ла да се снаб­дя­ва с чу­дот­вор­но­то бла­го­у­хан­но ми­ро, из­ти­ча­що от мо­щи­те на св. Ди­ми­тър Со­лун­с­ки и на св. Вар­ва­ра.

През епо­ха­та на ос­ман­с­ко­то вла­ди­чес­т­во гръц­ки­те вла­ди­ци, ко­и­то уп­рав­ля­ва­ли бъл­гар­с­ки­те епар­хии, се снаб­дя­ва­ли със све­то миро от Все­лен­с­ка­та пат­ри­ар­шия. На 28 фев­ру­а­ри 1870 г. из­лез­нал ис­то­ри­чес­ки­ят фер­ман на сул­тан Аб­дул Азис, с кой­то би­ла приз­на­та са­мос­той­ност­та на Бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва ка­то ек­зар­хия. По си­ла­та на гла­ва 7 от фер­ма­на Цър­к­ва­та ни тряб­ва­ло да по­лу­ча­ва све­то ми­ро от Ца­риг­рад­с­ка­та пат­ри­ар­шия, но схиз­ма­та, на­ло­же­на две го­ди­ни и по­ло­ви­на по-къс­но, нап­ра­ви­ла не­въз­мож­но из­пъл­не­ни­е­то на то­ва изис­к­ва­не.

До вди­га­не­то на схиз­ма­та не­о­фи­ци­ал­но по­лу­ча­ва­ме све­то ми­ро от Рус­ка­та (за пър­ви път ми­ро до­на­ся ек­зарх Ан­тим I през 1879 г.), Ру­мън­с­ка­та и Сръб­с­ка­та църква. След вди­га­не­то на схиз­ма­та (22 фев­ру­а­ри 1945 г.) по вре­ме на офи­ци­ал­но­то по­се­ще­ние на гла­ва­та на Бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва ек­зарх Сте­фан в Ца­риг­рад (меж­ду 23 ок­том­в­ри и 6 но­ем­в­ри 1945 г.) Все­лен­с­ки­ят пат­ри­арх Ве­ни­а­мин да­ря­ва на Бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва 10 лит­ра све­то миро в спе­ци­а­лен съд, на­ре­чен “ала­бас­тър”. През 1949 г. Ру­мън­с­ки­ят пат­ри­арх Юс­ти­ни­ан из­п­ра­ща в дар на БПЦ 5,5 лит­ра све­то ми­ро.

С вди­га­не­то на схиз­ма­та и въз­с­та­но­вя­ва­не­то на ав­то­ке­фа­ли­я­та Бъл­гар­с­ка­та пра­вос­лав­на цър­к­ва въз­с­та­но­вя­ва сво­е­то пра­во са­ма да при­гот­вя све­то ми­ро.

ПЪРВО МИ­­РО­­ВА­­РЕ­­НЕ

На 6 ап­­­рил 1950 го­­­ди­­­на, Ве­­­ли­­­ки чет­­­вър­­­тък, ав­­­то­­­ке­­­фал­­­на­­­та Бъл­­­гар­­­с­­­ка пра­­­вос­­­лав­­­на цър­­­к­­­ва за пър­­­ви път от уч­­­ре­­­дя­­­ва­­­не­­­то си ва­­­ри и ос­­­ве­­­ща­­­ва све­­­то ми­­­ро за сво­­­и­­­те ре­­­ли­­­ги­­­оз­­­ни нуж­­­ди. Зна­­­че­­­ни­­­е­­­то на то­­­ва съ­­­би­­­тие и ин­­­те­­­ре­­­сът  са ог­­­ро­­­мни.

Под­­­го­­­тов­­­ка­­­та за ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­нето е въз­­­ло­­­же­­­на на спе­­­ци­­­ал­­­на ко­­­ми­­­сия, в ко­­­я­­­то ос­­­вен ду­­­хов­­­ни­­­ци са вклю­­­че­­­ни и ин­­­же­­­нер-хи­­­мик и ап­­­те­­­кар. Как­­­то сви­­­де­­­тел­­­с­­­т­­­ва то­­­га­­­ваш­­­ни­­­ят на­­­чал­­­ник на Бо­­­гос­­­лу­­­жеб­­­ния от­­­дел към Све­­­тия Си­­­нод ар­­­хим. Ни­­­ко­­­лай (ЦВ бр. 14-15, 1950), съ­­­дейс­­­т­­­вие на ко­­­ми­­­си­­­я­­­та оказ­­­ват и ре­­­ди­­­ца офи­­­ци­­­ал­­­ни ли­­­ца и ин­­­с­­­ти­­­ту­­­ции. Бла­­­го­­­да­­­ре­­­ние на тях мно­­­го от труд­­­нос­­­ти­­­те по на­­­ба­­­вя­­­не­­­то на не­­­об­­­хо­­­ди­­­ми­­­те ма­­­те­­­ри­­­а­­­ли са пре­­­о­­­до­­­ле­­­ни и ня­­­кол­­­ко де­­­на пре­­­ди Цвет­­­ни­­­ца ця­­­ла­­­та пред­­­ва­­­ри­­­тел­­­на ра­­­бо­­­та е свър­­­ше­­­на.

На 3 ап­­­рил, Ве­­­ли­­­ки по­­­не­­­дел­­­ник, след све­­­та­­­та Ли­­­тур­­­гия на преж­­­де­­­ос­­­ве­­­те­­­ни­­­те Да­­­ро­­­ве, на­­­мес­­­т­­­ник-пред­­­се­­­да­­­те­­­лят на Све­­­тия Си­­­нод Не­­­го­­­во Ви­­­со­­­коп­­­ре­­­ос­­­ве­­­щен­­­с­­­т­­­во Вра­­­чан­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Па­­­и­­­сий, прид­­­ру­­­жен от ви­­­со­­­коп­­­ре­­­ос­­­ве­­­ще­­­ни­­­те чле­­­но­­­ве на Све­­­тия Си­­­нод в пъ­­­лен със­­­тав, как­­­то и от на­­­ми­­­ра­­­щи­­­те се в Со­­­фия епис­­­ко­­­пи и све­­­ще­­­нос­­­лу­­­жи­­­те­­­ли, об­­­ле­­­че­­­ни в пъл­­­но све­­­ще­­­но оде­­­я­­­ние, из­­­ли­­­зат от цен­­­т­­­рал­­­ния ол­­­тар на ПКСХП “Св. Александър Невски” и в ли­­­тия се от­­­п­­­ра­­­вят към прит­­­во­­­ра.

Прит­­­во­­­рът, къ­­­де­­­то е оп­­­ре­­­де­­­ле­­­но да ста­­­не ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то, е праз­­­нич­­­но ук­­­ра­­­сен със свет­­­ли­­­ни, ки­­­ли­­­ми, цве­­­тя и зе­­­ле­­­ни­­­на. Там на­­­мес­­­т­­­ник-пред­­­се­­­да­­­те­­­лят в със­­­лу­­­же­­­ние с ар­­­хи­­­е­­­ре­­­и­­­те от­­­с­­­луж­­­ва во­­­дос­­­вет, про­­­чи­­­та спе­­­ци­­­ал­­­на мо­­­лит­­­ва и след крат­­­ко сло­­­во по­­­ръс­­­ва ве­­­щес­­­т­­­ва­­­та и съ­­­съ­­­ди­­­те за ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то и при­­­със­­­т­­­ва­­­щия мно­­­гоб­­­ро­­­ен на­­­род. Тех­­­ни­­­чес­­­ки­­­те ли­­­ца из­­­ли­­­ват в спе­­­ци­­­а­­­лен ми­­­ро­­­ва­­­рен ко­­­тел бя­­­ло чис­­­то гроз­­­до­­­во ви­­­но с раз­­­т­­­во­­­ре­­­ни­­­те в не­­­го аро­­­мат­­­ни тре­­­ви, ко­­­ре­­­ни и ко­­­ри и чист зех­­­тин с раз­­­т­­­во­­­ре­­­ни в не­­­го бла­­­го­­­вон­­­ни смо­­­ли. След то­­­ва на­­­мес­­­т­­­ник-пред­­­се­­­да­­­те­­­лят са­­­мо­­­ръч­­­но включ­­­ва наг­­­ре­­­ва­­­те­­­ля на ми­­­ро­­­вар­­­ния ка­­­зан в елек­­­т­­­ри­­­чес­­­ка­­­та мре­­­жа и съг­­­лас­­­но чи­­­на на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то за­­­поч­­­ва че­­­те­­­не­­­то на Но­­­вия За­­­вет. Ос­­­та­­­на­­­ли­­­те ар­­­хи­­­е­­­реи и све­­­ще­­­ни­­­ци про­­­дъл­­­жа­­­ват един след друг да че­­­тат све­­­ще­­­ния текст и да бър­­­кат ва­­­ри­­­во­­­то със спе­­­ци­­­ал­­­ни греб­­­ла. Це­­­ли­­­ят про­­­цес е вни­­­ма­­­тел­­­но сле­­­ден и на­­­път­­­с­­­т­­­ван от ве­­­щи­­­те ли­­­ца.

По сте­­­ни­­­те на прит­­­во­­­ра са зог­­­ра­­­фи­­­са­­­ни об­­­ра­­­зи­­­те на св. пат­­­ри­­­арх Ев­­­ти­­­мий, св. Йо­­­ан Рил­­­с­­­ки, св. Гав­­­ри­­­ил Лес­­­нов­­­с­­­ки, св. Кли­­­мент Ох­­­рид­­­с­­­ки и те­­­зи зак­­­рил­­­ни­­­ци на бъл­­­гар­­­с­­­кия род, про­­­си­­­я­­­ли по род­­­на­­­та ни зе­­­мя, ся­­­каш бла­­­гос­­­ла­­­вят то­­­ва све­­­ще­­­но­­­дейс­­­т­­­вие и учас­­­т­­­ват в не­­­го.

Ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то про­­­дъл­­­жа­­­ва до Ве­­­ли­­­ка сря­­­да вклю­­­чи­­­тел­­­но при пос­­­то­­­ян­­­но­­­то стечение на ду­­­хо­­­вен­­­с­­­т­­­во и ми­­­ря­­­ни. В сря­­­да при­­­ве­­­чер на­­­мес­­­т­­­ник-пред­­­се­­­да­­­те­­­лят на Све­­­тия Си­­­нод Вра­­­чан­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Па­­­и­­­сий соб­­­с­­­т­­­ве­­­но­­­ръч­­­но сип­­­ва във ве­­­че сва­­­ре­­­но­­­то и пре­­­це­­­де­­­но ми­­­ро бла­­­го­­­вон­­­ни­­­те ете­­­рич­­­ни мас­­­ла: ро­­­зо­­­во, бо­­­сил­­­ко­­­во, ла­­­ван­­­ду­­­ло­­­во, исо­­­по­­­во, ес­­­т­­­ра­­­го­­­но­­­во и др.

Сва­­­ре­­­но­­­то ми­­­ро въз­­­ляз­­­ло на 120 лит­­­ра, ко­­­и­­­то вле­­­ли за съх­­­ра­­­не­­­ние в спе­­­ци­­­ал­­­ни съ­­­до­­­ве ­ кон­­­ку­­­ми, се­­­дем на брой.

На Ве­­­ли­­­ки чет­­­вър­­­тък пре­­­ди св. Ли­­­тур­­­гия от цен­­­т­­­рал­­­ния ол­­­тар към прит­­­во­­­ра в ли­­­тия се от­­­п­­­ра­­­вят високопреосвещените: Вра­­­чан­­­с­­­ки­­­ мит­­­ро­­­по­­­лит Па­­­и­­­сий и Плов­­­див­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Ки­­­рил, пре­­­ос­­­ве­­­ще­­­ни­­­те епис­­­ко­­­пи: Дра­­­го­­­ви­­­тийс­­­ки Ха­­­ри­­­тон, Лев­­­кийс­­­ки Пар­­­те­­­ний, Смо­­­лен­­­с­­­ки Ти­­­хон и Сто­­­бийс­­­ки Пи­­­мен, гл. сек­­­ре­­­тар на Св. Си­­­нод ар­­­хим. Йо­­­на и мно­­­го све­­­ще­­­нос­­­лу­­­жи­­­те­­­ли в пъл­­­но бо­­­гос­­­лу­­­жеб­­­но об­­­ла­­­че­­­ние. При пе­­­е­­­не­­­то на “Бла­­­гос­­­ло­­­вен еси, Хрис­­­те Бо­­­же наш” те пре­­­на­­­сят кон­­­ку­­­ми­­­те на прос­­­ко­­­ми­­­ди­­­я­­­та. По вре­­­ме на Ве­­­ли­­­кия вход се­­­дем­­­те кон­­­ку­­­ма, на­­­че­­­ло с ала­­­бас­­­тъ­­­ра, съ­­­дър­­­жащ по­­­да­­­ре­­­но­­­то от Цър­­­к­­­ва­­­та-май­­­ка през 1945 г. све­­­то ми­­­ро, са но­­­се­­­ни след све­­­ти­­­те Да­­­ро­­­ве и са пос­­­та­­­ве­­­ни на спе­­­ци­­­ал­­­на ма­­­са до све­­­тия Прес­­­тол.

Ос­­­ве­­­ща­­­ва­­­не­­­то на ми­­­ро­­­то спо­­­ред ус­­­та­­­но­­­ве­­­ния ред ста­­­ва след въз­­­г­­­ла­­­са “И даждь нам единым усты”. То­­­га­­­ва от­­­ва­­­рят съ­­­до­­­ве­­­те с ми­­­ро­­­то, на­­­мес­­­т­­­ник-пред­­­се­­­да­­­те­­­лят го бла­­­гос­­­ла­­­вя и при глас­­­но­­­то че­­­те­­­не на ус­­­та­­­но­­­ве­­­на­­­та ко­­­ле­­­ноп­­­рек­­­лон­­­на мо­­­лит­­­ва ос­­­ве­­­ща­­­ва ми­­­ро­­­то. След това във все­­­ки съд с но­­­во­­­ос­­­ве­­­те­­­но ми­­­ро вли­­­ват по мал­­­ко от ста­­­ро­­­то, за пре­­­да­­­ва­­­не при­­­ем­­­с­­­т­­­ве­­­ност­­­та на бла­­­го­­­дат­­­та на Све­­­тия Дух, из­­­ля­­­та ня­­­ко­­­га в де­­­ня на Пет­­­де­­­сет­­­ни­­­ца вър­­­ху апос­­­то­­­ли­­­те и пре­­­да­­­ва­­­на по си­­­ла­­­та на апос­­­тол­­­с­­­ка­­­та при­­­ем­­­с­­­т­­­ве­­­ност до на­­­ши дни.

След сло­­­во за све­­­то­­­то ми­­­ро, про­­­из­­­не­­­се­­­но от Вра­­­чан­­­с­­­кия мит­­­ро­­­по­­­лит Па­­­и­­­сий, и от­­­пуст с тър­­­жес­­­т­­­ве­­­на ли­­­тия све­­­то­­­то ми­­­ро е от­­­не­­­се­­­но в ми­­­ро­­­те­­­ка­­­та на Све­­­тия Си­­­нод за съх­­­ра­­­не­­­ние.

Със­­­та­­­вя­­­не­­­то на чи­­­на на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то е въз­­­ло­­­же­­­но от Све­­­тия Си­­­нод на Лев­­­кийс­­­кия еп. Пар­­­те­­­ний, кой­­­то, с крат­­­ко пре­­­къс­­­ва­­­не, из­­­пъл­­­ня­­­ва длъж­­­ност­­­та “ви­­­ка­­­рий на Со­­­фийс­­­кия мит­­­ро­­­по­­­лит” от 1945 до смърт­­­та си през 1982 г. Той със­­­та­­­вя чи­­­на въз ос­­­но­­­ва на съ­­­щес­­­т­­­ву­­­ва­­­щи­­­те ми­­­ро­­­вар­­­ни чи­­­но­­­ве на Все­­­лен­­­с­­­ка­­­та, Рус­­­ка­­­та и Ру­­­мън­­­с­­­ка­­­та пат­­­ри­­­ар­­­шия. То­­­ва чи­­­но­­­пос­­­ле­­­до­­­ва­­­ние е одоб­­­ре­­­но от Све­­­тия Си­­­нод, ут­­­вър­­­де­­­но за прак­­­ти­­­ка­­­та на БПЦ и се из­­­пол­­­з­­­ва и до днес.

ВТО­­РОТО МИ­­РО­­ВА­­РЕ­­НЕ

Ста­­­ва през 1961 г., след ка­­­то през 1953 г. Св. Си­­­нод на Бъл­­­гар­­­с­­­ка­­­та пра­­­вос­­­лав­­­на цър­­­к­­­ва свик­­­ва на 8 май цър­­­ков­­­но-на­­­ро­­­ден съ­­­бор, на кой­­­то се въз­­­с­­­та­­­но­­­вя­­­ва пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ко­­­то дос­­­тойн­­­с­­­т­­­во на род­­­на­­­та Цър­­­к­­­ва и за пат­­­ри­­­арх е из­­­б­­­ран Плов­­­див­­­с­­­ки­­­ят мит­­­ро­­­по­­­лит Ки­­­рил.

Спо­­­ред опи­­­са, кой­­­то да­­­ва ар­­­хим. Ва­­­си­­­лий (Трин­­­гов) (ЦВ бр. 18, 1961) за ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то са на­­­ба­­­ве­­­ни 32 със­­­тав­­­ки, ос­­­нов­­­на­­­та от ко­­­и­­­то е чис­­­ти­­­ят мас­­­ли­­­нен елей, към кой­­­то се при­­­ба­­­вя чис­­­то гроз­­­до­­­во бя­­­ло ви­­­но, за да не за­­­га­­­ря зех­­­ти­­­нът при ва­­­ре­­­не­­­то. Ос­­­та­­­на­­­ли­­­те ве­­­щес­­­т­­­ва, ко­­­и­­­то се вла­­­гат в ми­­­ро­­­то, са раз­­­лич­­­ни аро­­­мат­­­ни смо­­­ли, тре­­­ви, ко­­­ре­­­ни, ко­­­ри, ете­­­рич­­­ни мас­­­ла и есен­­­ции. Ви­­­но­­­то, под­­­си­­­ле­­­но с чист спирт, слу­­­же­­­ло и за раз­­­т­­­во­­­ри­­­тел за бил­­­ки­­­те, за да се по­­­лу­­­чи от тях аро­­­ма­­­ти­­­чен из­­­в­­­лек. Три­­­те сед­­­ми­­­ци ­ от Не­­­де­­­ля Кръс­­­то­­­пок­­­лон­­­на до Цвет­­­ни­­­ца, всъщ­­­ност са не­­­об­­­хо­­­ди­­­ми за по­­­лу­­­ча­­­ва­­­не­­­то на то­­­зи из­­­в­­­лек и за раз­­­т­­­ва­­­ря­­­не­­­то на стри­­­ти­­­те на прах смо­­­ли в зех­­­ти­­­на.

В на­­­ве­­­че­­­ри­­­е­­­то на Цвет­­­ни­­­ца през 1961 г. дес­­­ни­­­ят па­­­рак­­­лис в прит­­­во­­­ра на Пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла е окон­­­ча­­­тел­­­но под­­­ре­­­ден за за­­­поч­­­ва­­­не­­­то на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то. В мал­­­ка­­­та юж­­­на ни­­­ша са под­­­ре­­­де­­­ни в по­­­лук­­­ръг осем­­­те кон­­­ку­­­ма. На ма­­­си в из­­­вив­­­ка­­­та в из­­­точ­­­на­­­та сте­­­на на па­­­рак­­­ли­­­са са под­­­ре­­­де­­­ни съ­­­съ­­­ди с ми­­­ро­­­вар­­­ни­­­те ма­­­те­­­ри­­­а­­­ли. В сре­­­да­­­та е пос­­­та­­­вен сто­­­лит­­­ро­­­ви­­­ят ми­­­ро­­­ва­­­рен ка­­­зан с елек­­­т­­­ри­­­чес­­­ки наг­­­ре­­­ва­­­тел. В за­­­пад­­­на­­­та стра­­­на вър­­­ху ни­­­сък по­­­ди­­­ум е пос­­­та­­­вен ана­­­лой със све­­­то­­­то Еван­­­ге­­­лие. Меж­­­ду ка­­­за­­­на и ана­­­лоя ­ свещ­­­ник, как­­­то и друг ана­­­лой, за да се под­­­пи­­­шат всич­­­ки учас­­­т­­­ва­­­ли в ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то кли­­­ри­­­ци.

На Ве­­­ли­­­ки по­­­не­­­дел­­­ник мал­­­ко пре­­­ди на­­­ча­­­ло­­­то на св. Преж­­­де­­­ос­­­ве­­­ще­­­на ли­­­тур­­­гия кам­­­ба­­­ни­­­те на “Св. Алек­­­сан­­­дър Нев­­­с­­­ки” заз­­­въ­­­ня­­­ват, за да пос­­­рещ­­­нат ид­­­ва­­­щи­­­те от Си­­­но­­­дал­­­на­­­та па­­­ла­­­та към хра­­­ма ар­­­хи­­­е­­­реи на­­­че­­­ло с Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во Бъл­­­гар­­­с­­­кия пат­­­ри­­­арх Ки­­­рил. До края на трид­­­нев­­­но­­­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не учас­­­тие в не­­­го взи­­­мат по­­­ве­­­че от 80 сто­­­лич­­­ни све­­­ще­­­ни­­­ци, раз­­­п­­­ре­­­де­­­ле­­­ни по че­­­ти­­­ри­­­ма, ка­­­то се сме­­­нят на все­­­ки час. Във че­­­те­­­не­­­то на Све­­­ще­­­но­­­то Пи­­­са­­­ние и бър­­­ка­­­не­­­то на смес­­­та се включ­­­ват с нес­­­к­­­ри­­­та ра­­­дост и пен­­­си­­­о­­­ни­­­ра­­­ни све­­­ще­­­ни­­­ци.

До обя­­­да на Ве­­­ли­­­ка сря­­­да Чет­­­ве­­­ро­­­е­­­ван­­­ге­­­ли­­­е­­­то е про­­­че­­­те­­­но два пъ­­­ти, след ко­­­е­­­то че­­­тат из Де­­­я­­­ния апос­­­тол­­­с­­­ки и съ­­­бор­­­ни­­­те пос­­­ла­­­ния.

През ця­­­ло­­­то вре­­­ме по­­­то­­­кът от ми­­­ря­­­ни, ко­­­и­­­то ис­­­кат да взе­­­мат мо­­­лит­­­ве­­­но учас­­­тие в то­­­ва ве­­­ли­­­ко съ­­­би­­­тие за Цър­­­к­­­ва­­­та ни, не сек­­­ва. Мно­­­зи­­­на от тях но­­­сят своя при­­­нос от зех­­­тин и аро­­­мат­­­ни ве­­­щес­­­т­­­ва, как­­­то в древ­­­ни вре­­­ме­­­на.

На Ве­­­ли­­­ка сря­­­да по обяд ми­­­ро­­­вар­­­на­­­та смес е прех­­­вър­­­ле­­­на в го­­­лям емай­­­ли­­­ран съд, за да се ох­­­ла­­­ди и утаи. В къс­­­ния сле­­­до­­­бед в ми­­­ро­­­вар­­­на­­­та ид­­­ва Вра­­­чан­­­с­­­ки­­­ят мит­­­ро­­­по­­­лит Па­­­и­­­сий и ка­­­то сла­­­га епит­­­ра­­­хил и омо­­­фор, соб­­­с­­­т­­­ве­­­но­­­ръч­­­но сип­­­ва в сва­­­ре­­­на­­­та смес ос­­­та­­­на­­­ли­­­те аро­­­ма­­­тич­­­ни мас­­­ла, раз­­­т­­­во­­­ри и есен­­­ции. Це­­­ли­­­ят храм се из­­­пъл­­­ва с не­­­пов­­­то­­­ри­­­мо­­­то бла­­­го­­­у­­­ха­­­ние на но­­­во­­­то ми­­­ро. Вед­­­на­­­га след то­­­ва ми­­­ро­­­то е из­­­си­­­па­­­но в кон­­­ку­­­ми­­­те. По­­­лу­­­че­­­но­­­то ми­­­ро и при то­­­ва ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не е око­­­ло 120 лит­­­ра. Поч­­­ти всич­­­ки при­­­със­­­т­­­ва­­­щи си взе­­­мат за спо­­­мен от то­­­ва за­­­бе­­­ле­­­жи­­­тел­­­но чи­­­но­­­пос­­­ле­­­до­­­ва­­­ние мал­­­ки хар­­­ти­­­е­­­ни лен­­­тич­­­ки, по­­­то­­­пе­­­ни в още не­­­ос­­­ве­­­те­­­но­­­то бла­­­го­­­у­­­хан­­­но ми­­­ро.

В све­­­та­­­та Ва­­­си­­­ли­­­е­­­ва ли­­­тур­­­гия на Ве­­­ли­­­ки чет­­­вър­­­тък, ог­­­ла­­­ве­­­на от пат­­­ри­­­арх Ки­­­рил, взи­­­мат учас­­­тие: Вра­­­чан­­­с­­­ки Па­­­и­­­сий, Ста­­­ро­­­за­­­гор­­­с­­­ки Кли­­­мент и Сли­­­вен­­­с­­­ки Ни­­­ко­­­дим; епис­­­ко­­­пи­­­те: Лев­­­кийс­­­ки Пар­­­те­­­ний, Ма­­­ка­­­ри­­­о­­­пол­­­с­­­ки Ни­­­ко­­­лай и Зне­­­пол­­­с­­­ки Йо­­­сиф, шес­­­ти­­­ма ар­­­хи­­­ман­­­д­­­ри­­­ти, хра­­­мо­­­во­­­то све­­­щен­­­с­­­т­­­во, в то­­­ва чис­­­ло и бив­­­ши­­­ят пред­­­се­­­да­­­тел на църковното настоятелство на Пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла акад. проф. про­­­топ­­­рез­­­ви­­­тер д-р Сте­­­фан Цан­­­ков, пред­­­с­­­та­­­ви­­­те­­­лен сонм от 12 епар­­­хийс­­­ки съ­­­вет­­­ни­­­ци и пред­­­с­­­то­­­я­­­те­­­ли на сто­­­лич­­­ни хра­­­мо­­­ве.

ТРЕТОТО МИРОВАРЕНЕ

ста­­­ва през 1974 г. при пър­­­вос­­­ве­­­ти­­­тел­­­с­­­т­­­во­­­то на Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во Бъл­­­гар­­­с­­­кия пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим, кой­­­то за­­­е­­­ма пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­кия прес­­­тол през 1971 г. след бла­­­же­­­на­­­та кон­­­чи­­­на на пат­­­ри­­­арх Ки­­­рил. Ос­­­ве­­­ща­­­ва­­­не­­­то на ми­­­ро­­­то се из­­­вър­­­ш­­­ва на Ве­­­ли­­­ки чет­­­вър­­­тък ­ 11 ап­­­рил.

ЧЕТВЪРТОТО МИРОВАРЕНЕ

За не­­­го в бр. 18 на ЦВ, 1988 г. е пуб­­­ли­­­ку­­­ва­­­на об­­­шир­­­на ста­­­тия на то­­­га­­­ваш­­­ния гла­­­вен сек­­­ре­­­тар на Све­­­тия Си­­­нод ар­­­хим. Ки­­­рил (днес ­ Вар­­­нен­­­с­­­ки и Ве­­­ли­­­коп­­­рес­­­лав­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит). В нея той да­­­ва из­­­к­­­лю­­­чи­­­тел­­­но под­­­роб­­­но и жи­­­во опи­­­са­­­ние на чет­­­вър­­­то­­­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не в БПЦ, ста­­­на­­­ло през1988 го­­­ди­­­на. От не­­­го раз­­­би­­­ра­­­ме, че под­­­го­­­тов­­­ка­­­та за то­­­ва ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не за­­­поч­­­ва още през де­­­кем­­­в­­­ри пред­­­на­­­та го­­­ди­­­на, ко­­­га­­­то Св. Си­­­нод наз­­­на­­­ча­­­ва ми­­­ро­­­вар­­­на ко­­­ми­­­сия с пред­­­се­­­да­­­тел ви­­­со­­­коп­­­ре­­­ос­­­ве­­­ще­­­ния Лов­­­чан­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Гри­­­го­­­рий и чле­­­но­­­ве ­ ар­­­хи­­­е­­­ре­­­и­­­те: Сли­­­вен­­­с­­­ки Йо­­­а­­­ни­­­кий, Ви­­­дин­­­с­­­ки До­­­ме­­­ти­­­ан, Дра­­­го­­­ви­­­тийс­­­ки еп. Йо­­­ан (то­­­га­­­ва пред­­­се­­­да­­­тел на ПКСХП “Св. Алек­­­сан­­­дър Нев­­­с­­­ки”), как­­­то и ар­­­хим. Ки­­­рил в ка­­­чес­­­т­­­во­­­то му на гла­­­вен сек­­­ре­­­тар и за­­­веж­­­дащ ми­­­рох­­­ра­­­ни­­­тел­­­ни­­­ца­­­та, прот. Ста­­­ной Ан­­­до­­­нов, Тон­­­чо Поп­­­ма­­­те­­­ев и Ни­­­ко­­­лай Тах­­­чи­­­ев (на­­­чал­­­ни­­­ци на от­­­де­­­ли в Св. Си­­­нод) и ин­­­же­­­нер фармацевт Ни­­­ко­­­лай Не­­­нов. Ко­­­ми­­­си­­­я­­­та ус­­­пя­­­ва да на­­­ба­­­ви всич­­­ко не­­­об­­­хо­­­ди­­­мо и да по­­­чис­­­тят съ­­­съ­­­ди­­­те и ми­­­рох­­­ра­­­ни­­­тел­­­ни­­­ца­­­та, за да по­­­е­­­мат но­­­во­­­то ми­­­ро за съх­­­ра­­­не­­­ние.

Ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то за­­­поч­­­ва на 4 ап­­­рил, Ве­­­ли­­­ки по­­­не­­­дел­­­ник, в храм-па­­­мет­­­ни­­­ка “Св. Алек­­­сан­­­дър Нев­­­с­­­ки”, след ка­­­то Ви­­­дин­­­с­­­ки­­­ят мит­­­ро­­­по­­­лит До­­­ме­­­ти­­­ан е от­­­с­­­лу­­­жил Преж­­­де­­­ос­­­ве­­­ще­­­на св. Ли­­­тур­­­гия в със­­­лу­­­же­­­ние с хра­­­мо­­­во­­­то ду­­­хо­­­вен­­­с­­­т­­­во. Све­­­тей­­­ши­­­ят пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим в пъл­­­но бо­­­гос­­­лу­­­жеб­­­но об­­­ла­­­че­­­ние от­­­с­­­луж­­­ва ма­­­лък во­­­дос­­­вет и че­­­те спе­­­ци­­­ал­­­на мо­­­лит­­­ва, в ко­­­я­­­то при­­­зо­­­ва­­­ва Бо­­­жи­­­я­­­та бла­­­го­­­дат за на­­­че­­­на­­­то­­­то де­­­ло. При пе­­­е­­­не на тро­­­па­­­ра и кон­­­да­­­ка на Пет­­­де­­­сет­­­ни­­­ца пат­­­ри­­­ар­­­хът по­­­ръс­­­ва ми­­­ро­­­вар­­­ни­­­те ма­­­те­­­ри­­­а­­­ли и съ­­­съ­­­ди и вли­­­ва мал­­­ко от све­­­те­­­на­­­та во­­­да в ми­­­ро­­­вар­­­ния ка­­­зан. След ко­­­е­­­то при бла­­­гос­­­ла­­­вя­­­не­­­то им от Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во в ка­­­за­­­на из­­­сип­­­ват ви­­­но­­­то и елея.

ПЕТОТО МИРОВАРЕНЕ

В за­­­се­­­да­­­ни­­­е­­­то си на 9 фев­­­ру­­­а­­­ри 1995 г. (прот. № 9) Св. Си­­­нод в пъ­­­лен със­­­тав из­­­с­­­луш­­­ва док­­­лад на глав­­­ния сек­­­ре­­­тар б. Ню­­­йор­­­к­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Ге­­­ла­­­сий, кой­­­то е и па­­­зи­­­тел на ми­­­ро­­­те­­­ка­­­та и на све­­­то­­­то ми­­­ро, във връз­­­ка с на­­­лич­­­но­­­то ко­­­ли­­­чес­­­т­­­во све­­то ми­­­ро. Кон­­­с­­­та­­­ти­­­ра­­­но е, че след ос­­­во­­­бож­­­да­­­ва­­­не­­­то на сгра­­­да­­­та на Св. Си­­­нод от раз­­­кол­­­ни­­­чес­­­ка­­­та оку­­­па­­­ция го­­ля­­мо ко­­­ли­­­чес­­т­­­во св. ми­­­ро лип­­­с­­­ва. По та­­­зи при­­­чи­­­на Св. Си­­­нод ре­­­ша­­­ва да се из­­­вър­­­ши не­­­от­­­лож­­­но ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не и ми­­­ро­­­ос­­­ве­­­ща­­­ва­­­не. Оп­­­ре­­­де­­­ле­­­на е ар­­­хи­­­е­­­рейс­­­ка ко­­­ми­­­сия под пред­­­се­­­да­­­тел­­­с­­­т­­­во­­­то на Лов­­­чан­­­с­­­кия мит­­­ро­­­по­­­лит Гри­­­го­­­рий, в ко­­­я­­­то вли­­­зат мит­­­ро­­­по­­­ли­­­ти­­­те: Ню­­­йор­­­к­­­с­­­ки Ге­­­ла­­­сий, Нев­­­ро­­­коп­­­с­­­ки На­­­та­­­на­­­ил и Вра­­­чан­­­с­­­ки Иг­­­на­­­тий, как­­­то и ар­­­хи­­­ман­­­д­­­рит Гав­­­ри­­­ил, про­­­то­­­син­­­гел на Со­­­фийс­­­ка­­­та мит­­­ро­­­по­­­лия (днес ­ Ловчански митрополит). Ко­­­ми­­­си­­­я­­­та тряб­­­ва да на­­­ба­­­ви не­­­об­­­хо­­­ди­­­ми­­­те 31 със­­­тав­­­ки за при­­­гот­­­вя­­­не­­­то на све­­­то­­­то ми­­­ро, с ко­­­я­­­то за­­­да­­­ча тя се спра­­­вя в оп­­­ре­­­де­­­ле­­­ния срок.

Съг­­­лас­­­но чи­­на на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то на Кръс­­­то­­­пок­­­лон­­­на не­­­де­­­ля в пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла “Св. Алек­­­сан­­­дър Нев­­­с­­­ки” е от­­­с­­­лу­­­же­­­на св. Ва­­­си­­­ли­­­е­­­ва ли­­­тур­­­гия от Не­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во Бъл­­­гар­­­с­­­кия пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим в със­­­лу­­­же­­­ние с мит­­­ро­­­по­­­лит Ге­­­ла­­­сий, Тра­­­я­­­но­­­пол­­­с­­­кия епис­­­коп Ила­­­ри­­­он, пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ки ви­­­ка­­­рий, ар­­­хим. Гав­­­ри­­­ил и хра­­­мо­­­во­­­то ду­­­хо­­­вен­­­с­­­т­­­во.

След то­­­ва све­­­тей­­­ши­­­ят пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим, прид­­­ру­­­жен от ар­­­хи­­­е­­­ре­­­и­­­те и мно­­­жес­­­т­­­во бо­­­го­­­мо­­­лен на­­­род, при тър­­­жес­­­т­­­вен кам­­­ба­­­нен звън се от­­­п­­­ра­­­вя към ми­­­ро­­­те­­­ка­­­та в сгра­­­да­­­та на Св. Си­­­нод. Там Пред­­­с­­­то­­­я­­­те­­­лят на БПЦ с ду­­­хов­­­ни­­­ци от­­­с­­­луж­­­ва во­­­дос­­­вет и по­­­ръс­­­ва със­­­тав­­­ки­­­те, как­­­то и всич­­­ки при­­­със­­­т­­­ва­­­щи хрис­­­ти­­­я­­­ни.

ШЕСТОТО МИРОВАРЕНЕ

ста­­­ва по ре­­­ше­­­ние на Све­­­тия Си­­­нод през 2002 г. по ве­­­че ус­­­та­­­но­­­ве­­­на­­­та в на­­­ша­­­та Цър­­­к­­­ва тра­­­ди­­­ция. И то­­­зи път на­­­ча­­­ло­­­то на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­но­­­то е пос­­­та­­­ве­­­но от Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во Бъл­­­гар­­­с­­­кия пат­­­ри­­­арх и Со­­­фийс­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Мак­­­сим. В то­­­ва ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не учас­­­тие взе­­­мат и: Нев­­­ро­­­коп­­­с­­­ки­­­ят мит­­­ро­­­по­­­лит На­­­та­­­на­­­ил, Лов­­­чан­­­с­­­ки­­­ят мит­­­ро­­­по­­­лит Гав­­­ри­­­ил, б. Нюйоркски мит­­­ро­­­по­­­лит Ге­­­ла­­­сий, Тра­­­я­­­но­­­пол­­­с­­­ки­­­ят епис­­­коп Ила­­­ри­­­он, Зне­­­пол­­­с­­­ки­­­ят епис­­­коп Ни­­­ко­­­лай, глав­­­ни­­­ят сек­­­ре­­­тар на Св. Си­­­нод ар­­­хи­­­ман­­­д­­­рит Бо­­­рис, про­­­то­­­син­­­ге­­­лът на Со­­­фийс­­­ка­­­та св. мит­­­ро­­­по­­­лия ар­­­хи­­­ман­­­д­­­рит Йо­­­ан.

СЕДМОТО МИРОВАРЕНЕ

За сед­­­ми път Бъл­­­гар­­­с­­­ка­­­та пра­­­вос­­­лав­­­на цър­­­к­­­ва чрез сво­­­и­­­те йе­­­рар­­­си из­­­вър­­­ши ос­ве­ща­ва­не на све­то ми­ро през април 2009 г. Под­­­го­­­тов­­­ка­­­та за ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то за­­­поч­­­на още пре­­­ди 1-2 го­­­ди­­­ни, ко­­­га­­­то от фир­­­ма­­­та “Аро­­­ма” ­ Со­­­фия бя­­­ха на­­­ба­­­ве­­­ни не­­­об­­­хо­­­ди­­­ми­­­те бла­­­го­­­вон­­­ни смо­­­ли и ете­­­рич­­­ни мас­­­ла. Кон­­­сул­­­тант по на­­­ба­­­вя­­не­­­то, как­­­то и при пре­­­диш­­­ни­­­те ми­­ро­­­ва­­­ре­­­ния е спе­­­ци­­­а­­­лис­­­тът г-н Ни­­­ко­­­лай Не­­­нов, ин­­­же­­­нер-хи­­­мик от “Бъл­­­гар­­­с­­­ка ро­­­за” ЕООД, Со­­­фия.

Не­­­пос­­­ред­­­с­­­т­­­ве­­­на­­­та под­­­го­­­тов­­­ка на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то бе ръ­­­ко­­­во­­­де­­­на от Сто­­­бийс­­­кия епис­­­коп На­­­ум, гла­­­вен сек­­­ре­­­тар на Св. Си­­­нод, с учас­­­ти­­­е­­­то на ар­­­хим. Йо­­­ан (Стой­­­ков), на­­­чал­­­ник на от­­­дел “Бо­­­гос­­­лу­­­жеб­­­ен” и ефи­­­ме­­­рий на ПКСХП “Св. Алек­­­сан­­­дър Нев­­­с­­­ки”. Глав­­­ни­­­те със­­­тав­­­ки за ми­­ро­­то ­ еле­­­ят и ви­но­то, бя­­­ха дос­­­та­­­ве­­­ни от ви­­­со­­­коп­­­ре­­­ос­­­ве­­­ще­­­ни­я Нев­­­ро­­­коп­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит На­­­та­­­на­­­ил. Ви­но­то и ви­не­ни­ят спирт са да­ре­ние от  г-н Иван То­до­ров от Ви­нар­с­ка из­ба “То­до­ров”. Ар­­­хим. Йо­­­ан и г-н Доб­­­рин Хрис­­­тов, на­­­чал­­­ник отдел  “Пла­­но­­во-плас­­­мен­­­тен”, за­­ку­­пи­­ха от ап­­­те­­­ки нуж­­­ни­­­те аро­­­мат­­­ни бил­­­ки. Над­­­леж­­­ни­­­ят гра­­­фик за по­­­ча­­­со­­­во учас­­­тие на ду­­­хов­­­ни­­­ци в неп­­­рес­­­тан­­­но­­­то че­­­те­­­не на св. Еван­­­ге­­­лие и раз­­­бър­­­к­­­ва­­­не на ми­­­ро­­­то бе под­­­гот­­­вен от Со­­­фийс­­­ка­­та све­­­та мит­­­ро­­­по­­­лия.

По вре­­­ме на под­­­го­­­тов­­­ка­­­та за ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то ин­­­же­­­нер-фармацевт Ни­­­ко­­­ла Не­­­нов нап­­­ра­­­ви про­­­ба как ще из­­­г­­­леж­­­да дра­­­го­­­цен­­­но­­­то ми­­­ро и та­­­зи про­­­ба бе пред­­­с­­­та­­­ве­­­на в за­­­се­­­да­­­ни­­­е­­­то на Св. Си­­­нод в пъ­­­лен със­­­тав през м. ап­­­рил т. г. Все­­­ки ар­­­хи­­­е­­­рей мо­­­жа да раз­­­г­­­ле­­­да про­­­ба­­­та за светото ми­­­ро по цвят и да по­­­чув­­­с­­­т­­­ва бла­­­го­­­у­­­хан­­­ния аро­­­мат. Про­­­ба­­­та бе одоб­­­ре­­­на със за­­­до­­­вол­­­с­­­т­­­во.

На 22 март, Не­­­де­­­ля Кръс­­­то­­­пок­­­лон­­­на, се по­­­ло­­­жи на­­­ча­­­ло­­­то за Сед­­­мо­­­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не в БПЦ. Св. Ва­­­си­­­ле­­­ва­­­ ли­­­тур­­­гия при мо­­­лит­­­ве­­­но­­­то учас­­­тие на Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим бе от­­­с­­­лу­­­же­­на в пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла “Св. Алек­­­сан­­­дър Нев­­­с­­­ки”

В със­та­ва на ми­ро­то при Сед­мо­то ми­ро­ва­ре­не бя­ха из­пол­з­ва­ни след­ни­те ма­те­ри­а­ли:

 1. Resinoid Bensoe

Бен­зо­е­на смо­ла ……….. 600 гр.

 1. Oleum Bergamottae

Бер­га­мо­то­во мас­ло …….. 50 гр.

 1. Torines Pini

Бо­ро­ви връх­че­та ………. 100 гр.

 1. Oleum Basilici

Бо­си­ле­ко­во мас­ло …….. 300 гр.

 1. Vinum album

Бя­ло гроз­до­во ви­но …….. 30 л.

 1. Radix Valeriane

Ва­ле­ри­а­но­ви ко­ре­ни … 200 гр.

 1. Oleum Pelagonium

Ге­ра­ни­е­во мас­ло ………. 400 гр.

 1. Absolut Gasmin

Жас­ми­но­во аб­со­лю …… 500 гр.

 1. Herba Hiperici sive costum

Жълт кан­та­ри­он ……….. 500 гр.

 1. Absolut Geranium

Здра­ве­цо­во аб­со­лю ….. 200 гр.

11.Oleum Cinnamomi

Ка­не­ле­но мас­ло …………. 50 гр.

 1. Oleum Caryophyli

Ка­рам­фи­ло­во мас­ло ….. 200 гр.

 1. Oleum Cedri

Кед­ро­во мас­ло …………… 30 гр.

 1. Oleum Lavandulae

Ла­ван­ду­ло­во мас­ло …… 800 гр.

15.Oleum Citri

Ли­мо­но­во мас­ло ………. 200 гр.

 1. Folia Salvia scareae

Лис­та от мо­шус­на сал­вия 200 гр.

17.Oleum Olivarum

Мас­ли­не­но мас­ло ………… 80 л.

 1. Сonсret Iris

Пе­ру­ни­ков кон­к­рет …… 200 гр.

19.Resinoid Olibanum

Ре­зи­но­ид Оли­ба­нум

Ес­тес­т­вен бял та­мян

смо­ла от Ли­ван ………… 800 гр.

20.Resinoid Styrax

Ре­зи­но­ид Сти­ракс

Из­ми­рен та­мян смо­ла .. 200 гр.

21.Resinoid Balsamum Peruvianum

Ре­зи­но­ид Пе­ру бал­сам 350 гр.

 1. Oleum Rosae

Ро­зо­во мас­ло …………… 250 гр.

 1. Strobuli Lupuli

Съц­ве­тия от хмел …….. 100 гр.

 1. Absolut Balsamum Fur

Фър бал­сам абсо­лю ……. 30 гр.

 1. Fructus Juniperi

Хвой­но­ви пло­до­ве …… 200 гр.

 1. Oleum Piper nigrum

Чер пи­пер мас­ло ………. 20 гр.

 1. Spiritus Vini 95 %

Чист ви­нен спирт ……… 11 л.