На редовното заседание за месец март общинските съветници на Сърница гласуваха и приеха 19 решения, съобщиха от тамошната администрация.
Като първа точка в дневният ред на заседанието беше заложено полагането на клетва на нов общински съветник. След като съветникът от групата на ПП ГЕРБ Али Мустафа депозира заявлението си за напускане като общински съветник по собствено желание, неговото място бе заето от следващият по ред съветник от групата на ПП ГЕРБ Фатме Осман. След полагането на клетвата новият съветник участва в заседанието с колегите си. Промени настъпиха и в Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове и в Комисията по удостоверяване и предотвратяване на конфликт на интереси, като Фатме Осман зае мястото на Али Мустафа.


На сесията се приеха Общинска програма за закрила на детето за 2018г. на Общ. Сърница и отчет по програмата за 2017г.; Годишният план за развитие на социалните услуги на Общ. Сърница а 2019г. и отчет по плана за 2017г., и Общинската програма за превенция на наркотични зависимости за 2018/2019г. и отчет по програмата за 2017г.


Общински съвет гласува общината да кандидатства по проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с два проекта за „Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр. Сърница” по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ и с проект „Реконструкция на открито площадно пространство гр. Сърница” по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“.


На заседанието се разгледа и прие План за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд за 2018г. Планът посочва годишното разпределение и ползване на мерите и пасищата в населените места на територията на общината. Целта на плана е да подобри стопанисването, контролът и редут за ползването на пасищата, мерите и ливадите общинска собственост, от земеделските стопани или техните сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда и поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние