Седма националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините ще се състои от днес до 2о април /петък/ в „Гранд хотел Хебър“ – Пазарджик. Форумът  се организира от Националното сдружение на общините в България и ще бъде открит от кмета Тодор Попов.

В срещата участват повече от 100 главни архитекти на общини от страната. Присъстват и ресорни заместник-кметове, както и председатели на комисиите по градоустройство в общинските съвети.  Форумът е фокусиран върху няколко направления.

По традиция тези експертни форуми изработват приоритетните предложения, които за подобряване на политиката на нормативната рамка. На срещата трябва да се очертаят основните искания по промените в Закона за устройство на територията.  Ще бъдат представени чисто практически казуси които главните архитекти решават в практиката си.  Една от основните цели е да се обменят и добри практики между общините – като добри устройствени решения, добри „зелени“ решения.  Ще се дискутира и как да се повиши ефективността в дейността на структурите, които се занимават с устройствено планиране. Ще се повдигне и въпросът за дългите съгласувателни процедури със структурите, свързани с културното наследство.

 

Ще се повдигне и въпросът за дългите съгласувателни процедури със структурите, свързани с културното наследство.

ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН, 18 април (сряда)

13.00-14.00 Регистрация на участниците. Работен обяд ( Гранд хотел „Хебър“)

14.00-14.40 Откриване на Срещата (зала „Хебър“, Гранд хотел „Хебър“) Тодор Попов, кмет на община Пазарджик

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ – Какво успяхме и какво не успяхме да променим през последната година

Инж.Стоян Трифонов, съвременен метод за защита от корозия и приложението му в полза на общините.“,

14.40-15.30 Дискусионен форум „Добри практики“:

Актуални възможности за обмен на добри практики по програма УРБАКТ, Симеон Петков, експерт НСОРБ

Национално звено за информация по програмата „Нетрадиционни решения в градските зони с нерегламентирано строителство“, арх. Кръстьо Танков, главен архитект на община Пазарджик

Модератор Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

15.30-16.00 Кафе пауза 16.00-17.30 Дискусионен форум „Добри практики“:

Защо архитектурни конкурси: поглед върху добрите примери на архитектурни конкурси в България и Европа (ползи от организирането на архитектурни конкурси; видове конкурси и избор между тях; график и бюджет; членове на журито; анонимност и публичност; задачи по време и след края на конкурса) Представяне практиката на община Самоков в организирането на международен архитектурен конкурс за нов център на к.к. Боровец

С участието на: арх. Надежда Клинчева, главен архитект на община Самоков; арх. Бойка Огнянова и урб. Мила Йолова, Урбанистас, организатор на конкурса „Защо са необходими специализирани решения за хидроизолациите в архитектурните проекти?“ Модератор урб. Мила Гиздова, експерт териториално устройство, НСОРБ

19.00 Вечеря

ВТОРИ ДЕН, 19 април (четвъртък)

09.00 – 10.30 Дискусионен форум: Актуални въпроси и казуси свързани с кадастралната осигуреност на общините и използването на данните от кадастъра за изпълнение на техните функции. С участието на: инж. Михаил Киров, изпълнителен директор на АГКК и Емилия Ангелова, главен секретар на АГКК „Нови специализирани ЕСРИ решения и ползите от интегриран подход при използване на ГИС технологии за устройствено планиране“ Модератор инж. Николай Хитров, нач.отдел „ТСУ“, община Троян

10.30 – 11.00 Кафе-пауза

11.00 – 13.00 Дискусионен форум: Подобряване взаимодействието между ДНСК и общините С участието на: арх. Иван Несторов началник на ДНСК; арх. Петър Духлински, директор дирекция „Оперативна дейност и контрол“, инж. Георги Даракчиев, директор дирекция „Строителен и устройствен контрол“, ДНСК „Съвременни решения за устойчива градска среда и зелена инфраструктура“, ланд. Арх. Цанко Коцев, „Ви Джи Еф“ ООД Модератор арх. Пламен Стоянов, главен архитект на община Вършец

13.00 – 14.30 Обща снимка на участниците. Обяд

14.30 – 15.45 Дискусионен форум: Мерки за намаляване административната тежест: Възможности за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията Опазване на недвижимото културно наследство: административни процедури по ЗУТ и ЗКН

С участието на: инж. Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; арх. Жана Джугаланова, НИНКН „Подробният проект – предпоставка за качествен краен продукт“ арх. Анна Цукева, „Баумит България” ЕООД Модератор арх. Кръстьо Танков, главен архитект на община Пазарджик

15.45 – 16.15 Кафе-пауза

16.15-17.30 Дискусионен форум: Идеи и предложения за облекчаване на процедурите в инвестиционния процес: изцяло ново законодателство или изменения и допълнения в съществуващото – гледната точка на МРРБ, КАБ и общините С участието на: инж. Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; арх. Петкана Бакалова, заместник-председател на УС на КАБ Модератор арх. Стояна Чавдарова, главен архитект на община Кюстендил

17.40-18.30 Дискусия „на терен“ (организирано посещение на архитектурни и културни обекти на общината домакин – Пазарджик)

20.00 Официална вечеря

ТРЕТИ ДЕН, 20 април (петък)

09.30-11.00 Дискусионен форум: Съдебна практика на ВАС по прилагането на ЗУТ, Галина Солакова, съдия във ВАС

11.00-11.30 Кафе пауза Дискусионен форум (продължение):

11.30-12.00 Съдебна практика на ВАС по прилагането на ЗУТ, Галина Солакова, съдия във ВАС

12.00-13.00 Отговорности, ангажименти и санкции, свързани с прилагане на новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – въпроси и казуси, Кирил Габеров, нач.отдел „Правен“, КП КОНПИ

Модератор Людмила Величкова, вр.и.д. Управител НСОРБ-Акти ООД