Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една свободна длъжност „съдия“ във Военен съд – София и съответно да разкрие една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Велинград, считано от датата на вземане на решението. Предложението ще бъде внесено в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 26.04.2018 г.

Предложението за увеличаване щатната численост на Районен съд – Велинград е направено от административния му ръководител във връзка с високата натовареност на съда и трайната тенденция през 2016 г. и 2017 г. за завишаване на натовареността, спрямо делата за разглеждане – 54, 67 дела по щат и 77,18 действителна.