Общинските съветници ще решават днес дали да упълномощят кмета Тодор Попов да представлява общината на предстоящото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт“. То ще се състои на 6 юни в Пазарджик, заседанието като по време на заседанието се очаква приемането на  отчета на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Ще бъде гласувано и освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. Очаква се и  назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Общото събрание на дружествотоще разпредели финансовия резултат за 2017 г., като отчита годишна загуба в размер на 96 418,43 лева, от която остава като непокрита загуба от минали години.

„Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД е компания, извършваща вътрешноградски тролейбусен превоз. Основната дейност на дружеството е „Превоз на пътници, ценообразуване, продажба на билети, инвеститорски контрол, ремонтна дейност, услуги  и търговска дейност.“

Своята дейност дружеството осъществява на базата сключен договор с Община Пазарджик за извършване на превоз на пътници по утвърдени маршрути, в рамките на изградената тролейбусна мрежа. „Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД, осъществява своята транспортна дейност с 10 тролейбуса, 8 от които са закупени през 2013 г. Дължината на изградената контактна мрежа е 13.2 км, за поддръжката на която дружеството разполага с три специализирани автомобила – автовишки. Две токоизправителни станции ТИС1 и ТИС2, захранват контактната мрежа. Дружеството разполага с гараж и сервиз, които се намират в тролейбусното депо, където се осъществява цялата дейност по тролейбусните превози. Годишният пробег на тролейбусните мотриси е 379 км.

Транспортната дейност на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД се финансира от местния и републикански бюджет.

„Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД реализира приходи и от автогарови услуги като собственик на Автогара – Пазарджик. Дружеството оперира с общо 22 -ма превозвачи, които извършват обществен транспорт на пътници зад граница, както и по републиканската, областната и общинска транспортна схема. „Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД предоставя комплексни автогарови услуги.

Към 31.12.2017 г. персоналът на дружеството се състои от 79 човека, всички от които работят при условията на втора и трета категория труд. Персоналът е добре обучен и запознат със спецификата на дейността. Всички са назначени с постоянни трудови договори. Трудовите възнаграждения се изплащат месечно, като основните възнаграждения са над праговете за дадената икономическа дейност.

През 2017 г. „Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД и Агенция по заетостта подписаха договор №МЗ-03-06-08-659#4/27.09.2017 г. по проект „Нова възможност за младежка заетост”. По програмата е наето 1 безработно лице за обучение по време на работа по чл. 230, ал. 1 от Кодекса на труда за период от 6 месеца.

За 2017 г. „Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД  отчита счетоводна загуба в размер на 96 хил. лв. за 2017 г., спрямо 66 хил. лв. загуба през 2016 г.

Към 31.12.2017 г. приходите от транспортна дейност са намалени със 173 хил. лв. в сравнение с 2016 г. Най-осезаемо е намалението при приходите от продажба на билети, което се превръща в тенденция.

Разходите на дружеството за 2017 г. възлизат на 1 583 хил. лв. или 581 хил. лв. по-малко от предходната 2016 година, което представлява 26,85% намаление. Това съществено намаление е в резултат от взетите мерки за подобряване на финансовото състояние на дружеството, предприети още в началото на 2017 г.

Към 31.12.2017 г. капитала на дружеството е в размер на 4 778 740 лв., разпределени в 4 778 740 броя поименни акции, всяка с право на глас, с номинална стойност от 1 лев.

Управляващият орган на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД не предвижда през 2018 г. съществена промяна на стопанската политика, водена от дружеството. То ще се стреми към оптимизиране на търговската дейност, с основна цел нейното запазване и увеличаване на икономическата ефективност от нея.