Математическата гимназия „Константин Величков“ – Пазарджик, спечели проект по програма „Еразъм+“, Ключова дейстност 1, Сектор „Училищно образование“, съобщиха от школото. Проектът, озаглавен „Обърната класна стая“, цели промяна на традиционната лекционна форма на преподаване с обучение, което поставя в центъра потребностите и нуждите на ученика. Този тип обучение дава  възможност на всички ученици да усвоят новите знания със свое темпо, в спокойна обстановка вкъщи, а в училище да упражняват наученото под ръководството на своите учители.
В ПМГ „К. Величков“ вече е въведен този начин на обучение в часовете по английски език, където учениците получават задания в образователна платформа, имат възможност да проверят отговорите си в електронните си учебници, а в час извършват  практически дейности, чрез които прилагат наученото вкъщи. Този нов начин на взаимодействие с учебно съдържание, съобразено със собствения стил на учене, ангажира учениците и дава възможност в часовете да се работи по групи и да се създават различни видове игри за затвърждаване на наученето. Така, използвайки възможностите на съвременните технологии, се засилва положителната мотивация за усвояване на учебния материал и се повишават творческата активност на учениците.
Проектът ще даде възможност на шестима учители да посетят структурирани курсове в гр. Дъблин и гр. Манчестър. Най-силно е представена колегията по чужди езици – Мирослава Такева, Димитрийка Боева, Елица Бекярова и Елена Ненкова ще усъвършенстват преподавателските си подходи в смесеното обучение, а д-р Ана Рабаджиийска, старши учител по история и цивилизация и Валентина Малинова, старши учител по информатика и ИКТ ще се запознаят по-подробно с метода на обърната класна стая и ще подобрят своите езикови умения това лято.
Реализирането на проекта е поредната стъпка на ПМГ „Константин Величков“ за  осигуряване на висококвалифицирана, модерна и конкурентоспособна подготовка на учениците.