Към 31 декември 2017 г. населението на област Пазарджик е 257 965 души, което представлява 3.7% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 2 849 души, или с 1.1% (за 2016 г. е било 260 814), съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

 Население в област Пазарджик към 31.12. по години и пол

                                                                                                                                            (Брой)

Години Общо Мъже Жени
2015 263 630 129 319 134 311
2016 260 814 127 882 132 932
2017 257 965 126 454 131 511

Мъжете са 126 454 (49.0%), а жените131 511 (51.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 040 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 52 132, или 20.2% от населението в областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.9%, а на мъжете – 16.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.3%), Габрово (28.2%), Кюстендил (26.9%) и Ловеч (26.6%). Общо в деветнадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17.2%, и Варна – 18.6%.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 19.4%. Най-висок е този дял в Италия (22.3%), следвана от Гърция (21.5%) и Германия (21.2%). Общо в шест страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.

Към 31.12.2017 г. децата до 15 години са 38 728, или 15.0% от общия брой на населението в област Пазарджик. За страната този показател е 14.3%.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.4%, и Бургас – 15.5% от населението на областта. Общо в петнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян и Габрово – по 11.5%.

Делът на най-младото население в ЕС-28 в началото на 2017 г. е 15.6%, като най-нисък е в Германия (13.4%) и Италия (13.5%), а най-висок е в Ирландия (21.1%) и Франция (18.3%).

Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] в област Пазарджик е 54.4%, при 54.5% за страната.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 53.1%, отколкото в селата – 56.5%. Във всички области на страната, този показател е над 50.0% с изключение на София (столица) – 46.3%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин (70.3%), Ловеч (66.5%) и Габрово (65.8%).

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Пазарджик през 2017 година е 43.4 години, като при мъжете е 41.6 години, а при жените – 45.2 години.

Процесът на остаряване в област Пазарджик се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е с 1.1 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В селата средната възраст на населението е 44.1 години, а в градовете – 43.0 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени[2] при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2017 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017 г. е 155 246 души или 60.2% от населението на област Пазарджик, като мъжете са 82 744, а жените – 72 502. Броят на трудоспособното население намалява с 2 639 души, или с 1.7% през 2017 г. спрямо предходната година.

Към края на 2017 г. в над трудоспособна възраст са 61 369 души, или 23.8%, а под трудоспособна възраст – 41 350 души, или 16.0% от населението на областта.

            

  1. Население под, във и над трудоспособна възраст в област Пазарджик

към 31.12. по години

(Брой)

Години Общо Възрастови групи
    под трудоспособна възраст във трудоспособна възраст над трудоспособна възраст
2015 263 630 41 894 160 180 61 556
2016 260 814 41 472 157 885 61 457
2017 257 965 41 350 155 246 61 369

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2017 г. за област Пазарджик това съотношение е 69, при 64 за страната.

Най-благоприятно е съотношението в областите Сливен – 84, Варна – 71, и София (столица) – 70 лица. Най-нисък е този показател в областите Смолян – 44, и Габрово, Перник и Кюстендил, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 50 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

 

 [1] Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

2 Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 година).