21-1 21-221-3 21-4 21-5 21-6 21-7 21-8 21-9 21-1021-11 21-12 21-13

ОЦЕНКА ТОЧКИ
СЛАБ 2 2.00 до 22.5 т. вкл
СРЕДЕН 3 3.00 – 3.49 23т. – 40.5 т. вкл
ДОБЪР 4 3.50 – 4.49 41т. – 58.5 т. вкл
МНОГО ДОБЪР 5 4.50 – 5.49 59т. – 76.5 т. вкл
ОТЛИЧЕН 5.50 – 5.99 77 т. – 94.5 т. вкл
ОТЛИЧЕН 6 6.00 95т. – 100 т. вкл