Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2017 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 1 804 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст[1] в област Пазарджик е минус 7.0‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 5.5‰, а в селата – минус 9.4‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2017 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.3‰) и Сливен (-2.8‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.2‰, следвана от областите Габрово – минус 14.4‰, Кюстендил и

Монтана – по минус 13.5‰. В осем области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2017 година.

Всички общини в област Пазарджик също са с отрицателен естествен прираст, като с най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Ракитово (-2.9‰), Сърница (-3.2‰) и Велинград (-3.9‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Белово – минус 15.4‰, следвана от общините Лесичово (-15.0‰) и Стрелча (-14.5‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който за област Пазарджик е минус 1 045 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

 

  1. 1. Механичен прираст на населението в област Пазарджик по години

 

(Брой)

Година Заселени Изселени Механичен прираст
2015 2 997 4 301 -1 304
2016 2 622 3 909 -1 287
2017 3 262 4 307 -1 045

 

През 2017 г. шест области имат положителен механичен прираст: Кърджали (5.7‰), София (столица) (2.7‰), Пловдив (2.5‰), Варна (2.4‰), Бургас (1.6‰) и Перник (1.4‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Смолян (-10.3‰), Ямбол (-6.4‰) и Враца (-6.2‰).

За област Пазарджик този показател също е отрицателен – минус 4.0‰.

През 2017 г. заселилите се в област Пазарджик са с 640 повече в сравнение с 2016 година. Заселилите се в област Пазарджик през 2017 г. са 3 262 души, като от тях 40.5% (1 322) са мъже и 59.5% (1 940) са жени.

През 2017 г. всички общини в областта имат отрицателен механичен прираст.

 

Вътрешна и външна миграция на населението

 

През 2017 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 113 471 лица.

Най-голям брой от преселващите се в страната са избрали за ново местоживеене област София (столица) (18 286). Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София – 9.9%, Благоевград – 7.0%, и Пловдив – 6.0%.

Най-малко преселили се в столицата са от областите Търговище и Разград – по 0.9 %.

През 2017 г. в преселванията между населените места в област Пазарджик участват 1 370 души, или това е вътрешнообластната миграция.

През 2017 г. 990 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Пазарджик в чужбина.

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2017 г. 323 лица са заявили промяна на своето обичайно местоживеене от чужбина в област Пазарджик.

 

[1] Разлика между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението