Областният управител Стефан Мирев разпореди спешни мерки за предотвратяване на заразата от Африканска чума по свинете. Това стана днес по време на извънредното заседание на Областната епизоотична комисия.

Мерките касаят както собствениците на ферми за прасета, така и стопаните, които отглеждат животни за лично ползване. Кметовете на общини от областта са задължени да съблюдават спазването на мерките, като ги оповестят в общинските комисии. Те трябва да разпоредят на управители на общински дружества по стопанисване на паркинги да засилят контрола по събиране и обезвреждане на хранителни отпадъци и не допускат животни до тях. Кметски ангажимент е да се контролира събирането на хранителни отпадъци на паркинги, като същото да се извърша в заградени места в затварящи се съоръжения, който възпрепятстват достъпа до тях на хора и животни. Градоначалниците и селските кметове трябва да не допускат създаването на нерегламентирани сметища и изхвърлянето на отпадъци от животински произход на територията на общината, както и да осигурят условия за актуализация на списъците ( регистрите ) на собствениците отглеждащи свине по вид, брой и адресна регистрация, да осъществяват контрол при изпълнение на мерките, приети на общински епизоотични комисии. Забранява се и търговията с живи животни на територията на общината, поради нерегистрирани такива по чл.137 от ЗВД. В случай, че има умрели животни, не се допуска загробване на трупове на умрели животни преди да са били взети проби от тях.

Задължения на собственици на животновъдни обекти за промишлено отглеждане на свине:

1. Да  осигурят  добро ниво на мерките за био-сигурност на фермите:

– като засилят охраната и режима на влизане и излизане от обекта;

– осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта пътно-транспортни средства /ПТС/;

-правилно функциониране и използване на филтъра за влизане и излизане на  хора;

-не допускат отглеждането на свине в”заден двор” от служителите и работещите в обекта;

-забранят внасянето на храни от животински произход в обекта;

–  съхраняват в закрити помещения фуража,с който изхранват свинете;

-спазват плановете за дератизация на помещенията в обекта;

-не допускат достъпа на диви птици;

-съхраняват труповете на умрели животни в закрити помещения до вдигането им от екарисажа.

2. При констатиране на заболели свине с клинични признаци на заболяването, да забранят влизане и излизане на хора и животни от района на фермата или стопанството и сигнализират обслужващия ветеринарен лекар.

ІІ. Задължения на собственици на животновъдни обекти/ЖО/за отглеждане на свине за лична консумация-”заден двор”:

да декларират оглежданите свине по вид и брой в съответното кметство и ги подадат за вписване в информационна система на БАБХ;

        -да не разрешават контакт на външни лица с животните;

-да не изхранват животните с хранителни отпадъци от животински произход;

– съхраняват в закрити помещения фуража,с който изхранват свинете;

– при констатиране на заболели свине с клинични признаци на заболяването, да сигнализират кмета на населеното място.

Задължения на директор на ОУ на МВР.

1.Оказва необходимото съдействие на служителите на Областна дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/при изпълнение на служебните им задължения.

2.Съвместно със служители от ОДБХ оказват съдействие на кметовете на кметства и предприемат мерки за недопускане на търговия с живи животни, продукти от животински и растителен произход на нерегламентирани места/пазари.

3.Осигурява охрана на свиневъдни  ( животновъдни ) обекти при съмнение и потвърждаване на заболяването.

Директор “Автомобилна администрация“ Пазарджик

1.Разпореди при извършване на контрол на МПС, превозващи живи животни и продукти от животински и растителен  произход да изискват необходимите документи за превоза им и при липса, да сигнализират незабавно ОДБХ/тел.0882 469 234-за живи животни и тел:0888 89 66 80 за продукти от животински и растителен произход/.

2.Служителите извършващи контрол на МПС да предупреждават пътуващите да не изхвърлят хранителни отпадъци на не регламентирани места.

Задължения на собственици във фуражни предприятия.

 1. Да не оставят фуражи и фуражни добавки на открито.
 2. Да обезопасят складове за съхранение на фуражи и фуражни добавки и готова продукция от достъп на гризачи.
 3. Да поддържат в изправност и заредени дезинфекционните площадки за ПТС и хора .

Задължения на СЛРБ.

По време на ловни излети:

 • при откриване на умрели диви животни в т.ч.свине да предотвратят възможността,труповете им да се ядат и разнасят от други животни и птици,да уведомяват кмета на населеното място и официален лекар на общината;
 • загробват,остатъците(кожа,черва и др.)след обработка на трупа;
 • не изхвърлят продукти/остатъци от животински произход,които насят на излета .

Задължения на Директора на РДГ:

 1. При обхода на територията на ДГС, ДДС и ДЛС и откриване на трупове на умрели диви животни в т.ч.свине да предотвратят възможността,труповете им да не ги ядат и разнасят от други животни и птици,и уведомява общинските ветеринарномедицински служители към ОДБХ гр.Пазарджик.
 2. Забрани изхвърлянето на храни от животински и растителен произход на територията на РДГ.

Задължения на Директора на РИОСВ:

1.Да разпореди в кратък срок извършването на  проверки    на регламентираните сметища /охрана,ограждане,не изнасяне на отпадъци от животински и растителен произход,правилното им унищожаване и др.в правомощията на институцията.

 1. Да разпореди засилен контрола на регламентирани сметища по отношение не допускане изхвърляне и загробване на специфично рискови материали/трупове на животни.
 2. Да разпореди засилен контрола за недопускане създаването на не регламентирани сметища.

4.Да разпореди  при откриване на трупове на умрели животни в.т.ч.диви свине,да се  уведомява общинския  ветеринарен лекар на територията .

Директор ОДБХ:

 1. Изпълнява всички разпоредени мерки и свежда до знанието на служителите на ОДБХ и регистрирани ветеринарни лекари на територията на област Пазарджик.
 2. Чрез служителите в общинските ветеринарномедицински служби към ОДБХ, разпореди на управителите на промишлени свиневъдни обекти спазване на приетите от епизоотичната комисия мерки за био-сигурност в обектите и постоянен ветеринарномедицински контрол в тях.
 3. Да разпореди осъществяването на стриктен контрол на обекти за хранене с цел недопускане изнасянето на кухненски отпадъци освен за унищожаването им на определени за целта места.
 4. Съобщава незабавно в ЦУ на БАБХ за случаи на заболели животни със съмнителни признаци .
 5. При съмнение за заболяването,разпорежда изпълнението на „регионален контингенс план”.

Директор на РЗИ:

 1. Свежда до знанието на общопрактикуващите лекари,епизоотичната обстановка по отношение на заболяването.
 2. Поддържа постоянна връзка с директора на ОДБХ.

Директор на “ Напоителни системи “ ЕАД:

Разпореди на служителите и работниците, при обхождане на язовирите, реките и напоителните съоръжения на дружеството и намиране на трупове на умрели диви свине/животни, да предотвратят възможността да ги ядат и разнасят други животни и птици,и уведомяват официалния ветеринарен лекар на общината.

Управителите на В.и .К-Дружествата :

 1. Обезопасят съответните съоръжения по начин недопускащ проникването на животни.

Задължение на Директора на Областна дирекция “ Земеделие “ Пазарджик:

Общинските служби “ Земеделие “ да извършат проверки по складовете на земеделските кооперации и големите зърно-производители  за начина на съхранение на зърното и не допускане то на контакта му с живи животни.

Жителите на област Пазарджик.

1.При пътуване с туристическа или служебна цел зад граница при завръщането си в Р.България спазват забраната за не внасяне на хранителни продукти а при наличие на такива остатъци ги предават за унищожение на ГКПП .

2.Да не изхвърлят хранителни отпадъци на нерегламентирани места,места за отдих който се обитават от диви животни.

3.При разходки сред природата и откриване на трупове на умрели животни да уведомяват кмета на населеното място и/или подадат сигнал на тел./факс № 034 444-212  и на e-mail : RVS_13@nvms.government.bg на ОДБХ.

Физически и юридически лица организиращи  изложби и състезания с животни спазват изискванията на чл.134 от ЗВД/ДВ бр.87 от 2005 г./.