Във връзка с  постановление от 23.02.2017 г. на Стоян Пешев – прокурор в Окръжна прокуратура за предприемане на действия от Община Пазарджик по премахване на незаконно строителство в поземлен имот с идентификатор 55155.19.154, местност ”Азмака” и местност ”Якуба”, собственост  на “Пазар на производителя” АД и имоти на Община Пазарджик – публична общинска собственост, са  извършени проверки  от служителите на отдел “Строителен контрол” при дирекция “Архитектура и териториално устройство”, съобщиха от общината.

Съставени са констативни актове по чл.225 от ЗУТ за премахване на 300 броя сгради и постройки в това число – жилищни сгради, стопански  и други постройки, огради и други.

Констативните актове са връчени по § 4 от ДР на ЗУТ чрез залепването им на строежа и на таблото за обяви в Община Пазарджик. В законоустановения срок са постъпили няколко възражения по съставените актове, но възраженията не са уважени, тъй като всички строежи са извършени в :

  • земя чужда собственост – земя на “Пазар на производителя” АД – Пазарджик и в публична общинска собственост – напоителен канал, полски път;
  • без учредено право на строеж от собственика на земята;
  • в земеделска земя без да е променен статута на земята и без да е изготвен и влязъл в сила подробен устройствен план;
  • без да притежават строителни документи и разрешения за строеж.

Въз основа на констативните актове са издадени  Предстои издаването на заповеди и по останалите констативни актове. Заповедите са връчени по реда на по § 4 от ДР на ЗУТ чрез  залепване на място, списък на издадените заповеди е обявен на таблото за обяви и на интернет страницата в Община

Пазарджик.

Заповедите подлежат на обжалване в законоопределения срок чрез Община Пазарджик до Административен съд Пазарджик.

Към изпълнение може да се пристъпи едва след приключване на обжалването им по съдебен ред и след влизането им в законна сила.