Седем общини от нашата област – Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Панагюрище, Пещера и Стрелча ще ремонтират улици, стана ясно след като приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедури чрез подбор. Ето какво ще правят с европарите спечелилите общини:

Батак – „Реконструкци я и рехабилитаци я на вътрешна улична мрежа в община Батак“

Белово – „Реконструкци я и рехабилитаци я и на улици в гр. Белово“

Брацигово – „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“

Лесичово – Реконструкци я и рехабилитаци я на улици и тротоари на територията на Община Лесичово 

Панагюрище – „Реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с. Попинци, с. Левски и с. Баня, община Панагюрище“

Пещера – „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“

Стрелча – „Благоустроя ване на улична мрежа в гр. Стрелча, община Стрелча”

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурите за подбор чрез ИСУН по подмярка 7.2 е 50 000 000 евро за улици и ще ги получат 148 общини.

7 500 000 евро по подмярката са заделени за училища, като от тук средства ще получи гимназията „Александър Пипонков – Чапай“ в Белово. Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Смирненски“, и дворното му прастранство пък ще бъдат обновени в Света Петка, община Велинград. Общо 47 школа ще си разпределят парите за цялата страна.

5 000 000 евро са отредени за ремонти на детски градини, като в тази категория няма спечелил проект от нашата област.

10 000 000 евро са средствата за енергийна ефективност на сгради, като парите ще бъдат разпределени между 51 общини, сред които от нашата област са Ракитово и Септември. С парите за община Ракитово ще бъде осъществен проект за „Подобряване на енергийната ефективност в административна сграда на кметство в град Костандово и административна сграда на община Ракитово в град Ракитово“. В община Септември ще направят – „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр.Септември, община Септември“

132 общини ще си поделят  10 000 000 евро за облагородяване на площи.

За облагородяване на площи, положително становище има за шест наши общини, по тази подмярка ще бъде направено обновяване на площад, парк и озеленяване в кв. 55 по плана на гр. Ракитово,  предстои изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение находящи се в УПИ XXXIV – За площад, в квартал 187 по плана на гр. Септември, ще се направи реконструкция на парк и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, ще бъде финансирано и  обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Лесичово, със спечелен проект в тази подмярка участва и община Батак, но средствата по проекта са за обновяване на площи за широко обществено ползване в града и село Нова Махала. Средства ще получи и община Пещера, за реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144 по КК на територията на града.

Проектите бяха оценени преди изтичане на едномесечния срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“ по цитираните по-горе процедури. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителната оценка от 27.07.2018 г. са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Всеки кандидат по подмярка 7.2 може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор. При извършване на предварителна оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разяснения към тях на Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година.