На 11 септември, от 15 ч. в Пленарна зала на община Пазарджик ще се състои обществено обсъждане на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик.
През месец септември 2018 г. предстои приемането на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.
Община Пазарджик кани гражданите да участват в общественото обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик преди внасянето им в общинския съвет.
Предлагаме ви и текста на внесеното от кмета Тодор Попов предложение в деловодството на ОбС – Пазарджик:
В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и приемане на План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2019 година на територията на Община Пазарджик, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци.

Правно основание

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване са регламентирани в глава трета, раздел І от Закона за местните данъци и такси.

При определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискванията на чл. 62 и следващите в раздела от ЗМДТ. При анализа на дейността на Регионалното депо са взети предвид изискванията на Закона за управление на отпадъците.

 1. На основание чл.66 от ЗМДТ и чл.15 от Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, се предлага да бъде обсъдена и одобрена План – сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 г.

Предлаганата План – сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през 2019г. за гр.Пазарджик и всички населени места от община Пазарджик. Същата включва необходимите разходи по дейности, както следва:

 • осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 • събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 • проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

План – сметката е изготвена за територията на цялата община – приложение №1; за град Пазарджик, с. Ивайло, с. Мокрище и с. Главиница – приложение № 2; за останалите 28 кметства на територията на общината – приложение № 3, като във всяко от приложенията са посочени конкретните стойности по видове дейности.

 1. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ Общински съвет Пазарджик следва да определи размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година, по населени места.

Разпоредбата на чл. 67 от ЗМДТ гласи, че размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Тази разпоредба, или по-точно измененията в ал.2, касаещи начина на определяне на такса битови отпадъци, не са влезли в сила до настоящия момент и съгласно измененията на Закона за местните данъци и такси, публикувани в  Държавен вестник брой 88 от 03.11.2017 г., същите ще влязат в сила от 01.01.2020 г.

Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци, при прилагане на основите за облагане, се определя съгласно чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ и приетата Наредба от Общински съвет гр.Пазарджик. В тази връзка, икономическата обосновка на план-сметката за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване, е разработена съгласно приетата и действаща към момента нормативна уредба.

 

Организация на дейностите

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване се осъществяват от „Брокс” ООД, гр. Пазарджик – за град Пазарджик, с. Ивайло, с. Мокрище и с. Главиница и от „Омега Интерклинер” АД, гр. София – за останалите 28 кметства на територията на общината.

Сметосъбирането се осъществява със специализирана техника, обработваща контейнери тип „Бобър” от 1,1 куб.м., поцинковани кофи от 0,110 куб.м., кофи 0,12 куб.м., кофи от 0,240 куб.м. и  контейнери 4 куб.м.

От м.януари започна работа регионалното депо, като отпадъците от регион Пазарджик се транспортират до него.

За 2019 г. сметосъбирането ще се осъществява с 2777 бр. контейнери тип „бобър”, 6964 кофи 0,110 м3, 1030 пластмасови кофи 0,240 м3, около 2 200 градински кошчета и 637 бр. контейнери за разделно събиране на отпадъци.

Зоните и честотата за сметосъбиране са определени със заповед на кмета на общината № 1886/02.08.2018г., съгласно изискванията на чл. 63 от ЗМДТ.

През 2019 г. сметоизвозването от населените места ще се осъществява по определен маршрутен график.

 

Средствата по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, са планирани съобразно направен анализ на предадените за обработка отпадъци на регионалното депо, както и предоставени справки за количествата депонирани след обработка отпадъци.

 

Формиране на план –сметката

През 2018 година общият облог за ТБО е в размер на 6 523 793 лв.,  от който би следвало да бъде приспадната отстъпката от 5%, ползвана от ДЗЛ през 2018 г. в размер на 146 687 лв. Отделно облозите на непререгистрирани юридически лица, такива в ликвидация и несъстоятелност, на общината и облозите на починали лица, са в размер на около 179 325 лева.

Към 30 юни 2018 г. (за 6-те месеца) са събрани средства в размер на 4 413 728 лв. от ТБО, в т.ч. главници 4 229 028 лева и лихви за забава в размер на 184 700 лева., като се очаква изпълнението на приходите по отношение на главниците да надхвърли нетния облог и да бъде в размер на около 6 550 000 лева.

Разходите по План-сметката за ТБО за 2019 г. са  11 392 642 лв., които са значително повече от облога и от очакваните постъпления през 2019 г., с което  не е спазено изискването на  чл. 8. (1) от ЗМДТ, Общинският съвет да определя размера на таксата при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

Спазено е изискването всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ да се включват в план-сметка за годината за всяка от услугите по чл. 62 и по източници на финансиране.

В тази връзка е необходимо план сметката на разходите да бъде допълнена в дейността почистване териториите за обществено ползване със сума за разходи, които досега са били извършвани от общината и обективно източник на тези средства следва да бъде такса битови отпадъци. Такива разходи са: разходите за зимно почистване на уличните платна, площади и др.територии за обществено ползване в Община Пазарджик ; дейности свързани с почистване на гробищните паркове; почистване и поддръжка на зелените територии в населените места, алеите, парковете и зони за отдих. Тези разходи се включват в план сметката за 2019г. и поради обстоятелството, че те фигурират като такива и  в план-сметките на останалите общини, в т.ч. и на водещи общини като Пловдив и София.

Разпределението по отделните видове разходи на План-сметката за 2019 година е, както следва:

 1. Събиране на битовите от отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им. В плана по сметката са включени средствата, необходими за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – предвидените средства са в размер на 4 243 630 лв.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закон за управление на отпадъците. В плана по сметката са включени средствата, необходими за услугата по обработката на битовите отпадъци в регионалното депо. Средствата са предвидени / в размер на 4 001 444 лв./ на база анализ на разходите за периода от пускане в експлоатация на регионалното депо за отпадъци.

За 2019 година се предвижда да бъдат събрани 42 000 тона  битови отпадъци.

 1. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване. В плана по сметката са включени средствата, необходими за изпълнение на дейностите по поддържане на чистотата. Планират се разходи за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, миене, метене, ръчно събиране на отпадък, зимно почистване на уличните платна, площади и др.територии за обществено ползване в Община Пазарджик ; дейности свързани с почистване на гробищните паркове; почистване и поддръжка на зелените територии в населените места, алеите, парковете и зони за отдих, както и разходи за: организиране на кампании за почистване на населените места; противообледенителни материали за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване; почистване и поддържане на дъждоприемните шахти.

Средствата се планират в бюджета на Община Пазарджик за 2019 година съгласно Единната бюджетна класификация по дейности „Чистота” , „Озеленяване”  и „Обредни дейности” . Предвидените средства за 2019г. са в размер на 3 147 568лв.

 

Определяне на годишния размер на таксата

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса битови отпадъци за 2019 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Размерьт на таксата е определен за всяка услуга по отделно, респ. такса битови отпадъци се състои от три компонента, включващи цената на съответните услуги, като размерът на отделните компоненти е съобразен и отговаря на разходите по предложената план-сметка за съответните дейности по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

План-сметката за чистотата за 2019 г. е разработена на база досегашната основа, определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Пазарджик.

Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Пазарджик предвижда два метода за определяне размера на таксата:

– в съответствие с количеството битови отпадъци /чл. 15, ал.3 от наредбата/, когато същото може да бъде установено. Методът е приложим за нежилищните имоти на предприятията, включени в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Тези имоти се обслужват от община Пазарджик, чрез двете фирми, на които е възложено извършване на съответните дейности. В този случай, частта от таксата, която съответства на разходите за събиране и извозване на битовите отпадъци и за обезвреждането им в депа или други съоръжения (първите два компонента на таксата), се изчислява съобразно средствата, необходими за обслужване на един съд за една година, при честота на извозване, определена съгласно сключените договори с дружествата, осъществяващи дейността. Третият компонент за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, се определя в промили върху облагаема основа, която е по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

–        пропорционално в промили, върху основа, определена от общински съвет Пазарджик. И през 2019 г. за нежилищните имоти на предприятията, извън случаите на чл. 15, ал.3 от наредбата, за жилищните имоти на предприятията и за имотите на гражданите, такса битови отпадъци ще се определя пропорционално в промили .

За недвижимите имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията база за определяне на таксата за битови отпадъци е данъчната им оценка.

За неподалите декларация за имотите, намиращи се в границите на организираното сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци – в промил върху  облагаема основа, която е по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

За имоти, намиращи се извън районите на организираното сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци – в промил за депо и за поддържане на териториите за обществено ползване върху облагаема основа, която е по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

Спазено е изискването на закона и е дадена възможност и на гражданите при деклариране за обслужване с индивидуални съдове (кофа), таксата да се изчислява по утвърдените в план-сметката размери, като по този начин се постига максимална справедливост на услугата.

При изчисляване на таксата за битови отпадъци са използвани данни за данъчните оценки на имотите на физическите и юридическите лица, предоставени от Отдел „Местни данъци и такси” към 23.07.2018 година.

Очакваните постъпленията от ТБО за 2019 година, изчислени при определения размер на промилите и актуализираните отчетни и данъчни стойности на недвижимите имоти, са в размер на 6 550 000 лв., от които 2 900 650 лв. са очакваните приходи от физически лица, 3 649 350 лв. – очаквани приходи от юридически лица.

 

При тези параметри на предвидените за 2019 г. разходи, се налага увеличение на таксата за битови отпадъци, спрямо общия промил през 2018 г.

 

За 2019 година предлагаме:

 

А. 1. Да се увеличат промилите за ТБО за жилищни и вилни имоти и застроени нежилищни имоти на граждани в районите  на обслужване в гр.Пазарджик от 3,0 на 3,7 промила.

Промяната се отразява в услугите, както следва: за услугата „за сметосъбиране и сметоизвозване” от 1,6 на хиляда се намалява на 1,4 на хиляда върху данъчната оценка на имота; за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 0,6 на хиляда се увеличава на 1,3 на хиляда върху данъчната оценка на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 0,8 на хиляда се увеличава на 1,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

А.2. Да се увеличат промилите за ТБО за жилищни и вилни имоти и застроени нежилищни имоти на граждани в районите  на обслужване в останалите населени места от 3,0 на 6,0 промила.

Промяната се отразява в услугите, както следва: за услугата „за сметосъбиране и сметоизвозване” от 1,6 на хиляда се увеличава на 2,2 на хиляда върху данъчната оценка на имота; за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 0,6 на хиляда се увеличава на 2,1 на хиляда върху данъчната оценка на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 0,8 на хиляда се увеличава на 1,7 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

Б.1 Да се увеличат промилите за ТБО за незастроени жилищни и нежилищни имоти на граждани в районите на обслужване, както и за жилищни и вилни имоти на гражданите извън районите на обслужване в  гр.Пазарджик от 1,0 на 2,3 промила.

Промяната се отразява в услугите, както следва: за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 0,5 на хиляда се увеличава на 1,3 на хиляда върху данъчната оценка на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 0,5 на хиляда се увеличава на 1,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

Б.2 Да се увеличат промилите за ТБО за незастроени жилищни и нежилищни имоти на граждани в районите на обслужване, както и за жилищни и вилни имоти на гражданите извън районите на обслужване в  останалите населени места от 1,0 на 3,8 промила.

Промяната се отразява в услугите, както следва: за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 0,5 на хиляда се увеличава на 2,1 на хиляда върху данъчната оценка на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 0,5 на хиляда се увеличава на 1,7 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

В.1  Да се намалят промилите за ТБО за жилищни  имоти на предприятията в районите на обслужване в  гр.Пазарджик от 4,0 на 3,7 промила.

Промяната се отразява в услугите, както следва: за услугата „за сметосъбиране и сметоизвозване” от 2,7 на хиляда се намалява на 1,4 на хиляда върху данъчната оценка на имота; за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 0,4 на хиляда се увеличава на 1,3 на хиляда върху данъчната оценка на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 0,9 на хиляда се увеличава на 1,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

В.2 Да се увеличат промилите за ТБО за жилищни  имоти на предприятията в районите на обслужване в останалите населени места от 4,0 на 6,0 промила.

Промяната се отразява в услугите, както следва: за услугата „за сметосъбиране и сметоизвозване” от 2,7 на хиляда се намалява на 2,2 на хиляда върху данъчната оценка на имота; за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 0,4 на хиляда се увеличава на 2,1 на хиляда върху данъчната оценка на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 0,9 на хиляда се увеличава на 1,7 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

 Г. Да се запази общият промил за ТБО за нежилищни имоти на предприятия, включително и фирми на еднолични търговци в районите на обслужване 13,5 промила.

Въз основа на план-сметката да се променят съответно промилите за съответният вид услуги, както следва: за услугата „за сметосъбиране и сметоизвозване” от 7,75 на хиляда се намалява на 5,05 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота; за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 2,25 на хиляда се увеличава на 4,75 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 3,5 на хиляда се увеличава на 3,7 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота.

 Д. Да се увеличат промилите за ТБО за нежилищните имоти на предприятията извън районите на обслужване от 8,0 на 8,45 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота.

Въз основа на план-сметката да се променят съответно промилите за съответният вид услуги, както следва: за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 4,5 на хиляда се увеличава на 4,75 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 3,5 на хиляда се увеличава на 3,7 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота.

Е. При подадени декларации за ползване на съдове според количеството на битовите отпадъци, заплащаните такси да се променят както следва:

 1. за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 3,5 на хиляда се увеличава на 3,7 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота.
 2. Годишни такси по видове съдове:

2.1 за контейнер тип „ бобър“ гр.Пазарджик 1,1 куб.м. от 3 300лв. на 4 069лв.

2.2 за контейнер тип „бобър“ Мокрище, Ивайло, Главиница 1,1 куб.м. от 3 300лв. на 1 186лв.

2.3 пластмасова кофа с обем 0,12 куб.м от 330 лв. на 225 лв.

2.4 за кофа с обем 0,11 куб.м. от 330 лв. на 225 лв.

2.5  за кофа с обем 0,24 куб.м. от 720 лв. на 206 лв.

2.6  за контейнер тип „ бобър“ в останалите 28 населени места 1.1 куб.м. от 3300лв. на 938лв.

2.7 за контейнер в останалите 28 населени места 4 куб.м.  6 108 лв.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ТАКСАТА ПО ВИДОВЕ СЪДОВЕ ЗА ГР. ПАЗАРДЖИК, С. ГЛАВИНИЦА, С. МОКРИЩЕ, С. ИВАЙЛО

Съгласно сключения концесионен договор, Община Пазарджик /концедент/ се задължава да заплаща на концесионера Брокс ООД – гр. Пазарджик възнаграждение, определено по години на база определените макроикономически условия.

В договора не са определени стойностите на отделните видове съдове за еднократно събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжението за обезвреждане, което налага същите да бъдат определени на база общото концесионно възнаграждение по договора за 2019г., което е посочено в план – сметката в размер на 3 192 658лв.

За изчисляване на отделните стойности по видове съдове, следва същите да бъдат приравнени към един вид. Въз основа на предоставените анализи от концесионера за фактически извършените разходи за дейността по събиране и транспортиране на битовите отпадъци, се установява, че разхода за обслужване на 3 контейнера се равнява на разхода за обслужване на 10 кофи, т.е.

1 контейнер = 10/3 кофа

І. Определяне на частта от стойността на ТБО по  видове съдове за еднократно събиране на битовите отпадъци и транспортирането им, съгласно концесионен договор № 1859/15.12.2003г.

 

Вид съд Брой съд Брой съд в кофи при съотношение 10/3 Годишна честота на извозване
Бобър 1.1 куб.м.гр. Пазарджик 1059 3530 365
Бобър 1.1 куб.м.с. Главиница, с.Мокрище, с. Ивайло 58 193 104
Кофа 0.11 куб.м. 6964 6964 104

(3530.365 + 193.104 + 6964.10). Х = 3 192 658,

където Х – разходи в лева за еднократно събиране на битовите отпадъци и транспортирането им за 1 кофа.

2 032778 . Х = 3 192 658

Х = 1.57лв.

1.57 х 104 = 163,34 лв. годишен разход в лева за еднократно събиране на битовите отпадъци и транспортирането им за 1 кофа.

1.57 х 10/3 = 5,23 лв. разходи в лева за еднократно събиране на битовите отпадъци и транспортирането им за 1 Бобър.

5,23 х 365 = 1908,00 лв. годишен разход в лева за еднократно събиране на битовите отпадъци и транспортирането им за 1 Бобър за гр. Пазарджик.

5,23 х 104 = 543,92 лв. годишен разход в лева за еднократно събиране на битовите отпадъци и транспортирането им за 1 Бобър за с. Главиница, с.Мокрище, с. Ивайло.

 

 1. II. Определяне частта от стойността за депонирането и отчисленията по ЗУО на ТБО в стойността на отделните видове съдове, пропорционално на количеството отпадък.

 

Вид съд Годишна честота на извозване Брой съд Пълен обем годишен отпадък % от общия отпадък
Бобър 1.1 куб.м.гр. Пазарджик х 365 х 1059 = 425 188,50 84.42
Бобър 1.1 куб.м.с. Главиница, с.Мокрище, с. Ивайло х 104 х 58 = 6 635,20
Кофа 0.11 куб.м. х 104 х 6964 = 79 668,16 15.58
                                             Общо отпадък в куб.м.    511 491,86

 

Вид съд Годишна честота на извозване Брой съд Пълен обем годишен отпадък % от общия отпадък за съдове тип Бобър
Бобър 1.1 куб.м.гр. Пазарджик х 365 х 1059 = 425 188,50 98,4
Бобър 1.1 куб.м.с. Главиница, с.Мокрище, с. Ивайло х 104 х 58 = 6 635,20 1,6
                                             Общо отпадък в куб.м.    431 823,70

 

III. Определяне на стойността в лева за депониране и отчисляване по ЗУО съобразно вида на съдовете

 

2 755 198 лв. – обща сума за отчисления и депониране

 

2 755 198 х 84,42% = 2 325 938,99 лв. /обща сума за отчисления и депониране за съдове тип Бобър/

2 755 198 х 15,58% = 429 259,85 лв. /обща сума за отчисления и депониране за съдове тип кофа/

Вид съд Общо сума в лв. % от общия отпадък Сума по видове съдове в лв. Брой съд Годишна сума за съответен съд в лв.
Кофа 0.11 куб.м. 2 755 198 х 15,58 = 429 259,85 / 6964 = 61,64

 

Вид съд Общо сума в лв. за отчисления и депониране за съдове тип Бобър % от общия отпадък за съдове тип Бобър Сума по видове съдове в лв. Брой съд Годишна сума за съответен съд в лв.
Бобър 1.1 куб.м.гр. Пазарджик 2 325 938,99 х 98,4 = 2 288 723,97 / 1059 = 2161,21
Бобър 1.1 куб.м.с. Главиница, с.Мокрище, с. Ивайло х 1,6 = 37 215,02 /58 = 641,64

 

 1. IV. Определяне на стойността на таксата по видовете съдове за гр. Пазарджик, с. Главиница, с. Мокрище, с. Ивайло.

Стойност на кофа 0.11 куб.м.                                     163,34 + 61,64 = 224,98 лв.

Стойност на Бобър 1.1 куб.м. за гр.Пазарджик      1908 + 2161,20 = 4069,20лв.

Стойност на Бобър 1.1 куб.м.

за с. Главиница, с. Мокрище, с. Ивайло                 543,92 + 641,64 = 1185,56лв.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ТАКСАТА ПО ВИДОВЕ СЪДОВЕ ЗА 28-ТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

 1. I. Определяне на частта от стойността на ТБО по усреднени единични цени за видове съдове за еднократно събиране на битовите отпадъци и транспортирането им, съгласно договор № 99-ЗОП-54/18.09.2015г.
Вид съд Ед.цена по  договор Цена с ДДС в лева Годишна честота на извозване Крайна стойност
Кофа 0.24 куб.м. 0.96 1.15 72 82.94
Бобър 1.1 куб.м. 4.32 5.18 72 373.25
Контейнер 4 куб.м. 46.94 56.33 72 4055.62

 

 1. II. Определяне частта от стойността за депонирането и отчисленията по ЗУО на ТБО в стойността на отделните видове съдове, пропорционално на количеството отпадък.

 

Вид съд Честота на извозване Брой съд Пълен обем годишен отпадък % от общия отпадък
Кофа 0.24 куб.м. х 72 х 1030 = 17 798 10.17
Бобър 1.1 куб.м. х 72 х 1660 = 131 472 75.17
Контейнер 4 куб.м. х 72 х 89 = 25 632 14.66
общо 174 902 куб.м.

 

III. Определяне на стойността в лева за депониране и отчисляване по ЗУО съобразно вида на съдовете

 

Вид съд Общо сума % от общия отпадък Сума по видове съдове Брой съд Годишна сума за съответен съд в лв.
Кофа 0.24 куб.м. 1 246 246 х 10.17 = 126 743.22 / 1030 = 123.05
Бобър 1.1 куб.м. х 75.17 = 936 803.11 / 1660 = 564.34
Контейнер 4 куб.м. х 14.66 = 182 699.66 / 89 = 2052.80

IV. Определяне на стойността на таксата по видовете съдове за 28-те населени места, обслужвани по договор №99-ЗОП-54/18.09.2015г.

Стойност на кофа 0.24 куб.м.         82.94 + 123.05 = 205.99 лв.

Стойност на Бобър 1.1 куб.м.         373.25 + 564.34 = 937.59 лв.

Стойност на Контейнер 4 куб.м.    4055.62 + 2052.80 = 6108.42 лв.

При така предложеното изменение на промилите се очаква увеличение на облога с  972 510,62лв. при физическите лица и с 15 362,11лв. при юридическите лица, както следва:

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

    ОБЛАГАЕМА ОСНОВА ПРОМИЛ ОБЛОГ   ОБЛАГАЕМА ОСНОВА НОВ ПРОМИЛ НОВ ОБЛОГ
ЧЛ.16- НЕИЗП. ГРАД 19 225 135.20 1.40 26 915.19 ГРАД 19 225 135.20 2.30 44 217.81
СЕЛА 335 779.20 1.40 470.09 СЕЛА 335 779.20 3.80 1 275.96
ОБЩО 19 560 914.40   27 385.28 ОБЩО 19 560 914.40   45 493.77
НЕЗАСТР. ГРАД 7 240 712.30 1.00 7 240.71 ГРАД 7 240 712.30 2.30 16 653.64
СЕЛА 21 010 847.70 1.00 21 010.85 СЕЛА 21 010 847.70 3.80 79 841.22
ОБЩО 28 251 560.00   28 251.56 ОБЩО 28 251 560.00   96 494.86
ПЪЛЕН ГРАД 778 435 412.23 3.00 2 335 306.24 ГРАД 778 435 412.23 3.70 2 880 211.03
СЕЛА 113 751 345.70 3.00 341 254.04 СЕЛА 113 751 345.70 6.00 682 508.07
ОБЩО 892 186 757.93   2 676 560.27 ОБЩО 892 186 757.93   3 562 719.10
общ облог 2 732 197.11 нов облог 3 704 707.73
увелич. 972 510.62

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

ОБЛ.ОСНОВА ПРОМИЛ ОБЛОГ ОБЛ.ОСНОВА НОВ ПРОМИЛ НОВ ОБЛОГ
ЧЛ.15-КОЛИЧ. 549 612.40 3.50 1 923.64 град 549 612.40 3.70 2 033.57
села 0.00
2 033.57
ЧЛ.16-НЕИЗП. 1 872 939.30 1.30 2 434.82 град 1 854 322.50 2.30 4 264.94
села 18 616.80 3.80 70.74
НЕЗАСТР. 24 453.50 1.00 24.45 4 335.69
град 24 453.50 2.30 56.24
села 0.00 0.00
ПЪЛЕН 18 856 042.00 4.00 75 424.17 56.24
град 18 278 549.50 3.70 67 630.63
села 577 492.50 6.00 3 464.96
71 095.59
ОБЩ ОБЛОГ ЖИЛИЩНИ 79 807.09 НОВ ОБЛОГ ЖИЛИЩНИ: 77 521.08
 
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ
ОБЛ.ОСНОВА ПРОМИЛ ОБЛОГ ОБЛ.ОСНОВА НОВ ПРОМИЛ НОВ ОБЛОГ
ЧЛ.15-КОЛИЧ. 526 744 331.96 3,5+СЪД 2 367 465.16 526 744 331.96 3,7+СЪД 2 354 201,03
ЧЛ.16-НЕИЗП. 9 916 367.60 5.75 57 019.11 9 916 367.60 8.45 83 793.31
ОСВОБОДЕНИ 5 770 315.60 0.00 0.00 5 770 315.60 0.00 0.00
НЕЗАСТРОЕНИ 9 195 662.40 8.00 73 565.30 9 195 662.40 8.45 77 703.35
ПЪЛЕН 89 906 630.14 13.50 1 213 739.51 89 906 630.14 13.50 1 213 739.51
ОБЩ ОБЛОГ НЕЖИЛИЩНИ 3 711 789.08 НОВ ОБЛОГ НЕЖИЛИЩНИ: 3 729 437,20
               
ОБЩ ОБЛОГ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: 3 791 596.17  НОВ ОБЩ ОБЛОГ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: 3 806 958,28
увелич. 15 362,11

От направения анализ и от конкретните изчисления, свързани с предложения по горе нов облог на физическите и юридически лица, е важно да се отбележи, че увеличението ще е изцяло за сметка на облога от физическите лица. Облогът на юридическите лица остава като цяло непроменен, предвид съществуващата до сега диспропорция в облагаемата тежест.

Така например за гражданите в  населените места извън гр.Пазарджик увеличението ще бъде, както следва:

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  НА ЖИЛИЩА/КЪЩИ/, НАХОДЯЩИ СЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ІV И V КАТЕГОРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК  /МАЛО КОНАРЕ,  ИВАЙЛО,  ПАТАЛЕНИЦА, САРАЯ/
Зона Жилище в кв.м. Данъчна оценка в лв. ТБО в лв.при 3,0‰ ТБО в лв. при 6,0‰ Увеличение в лв.
І 40,00 3000,92 9,00 18,01 9,00
60,00 4501,40 13,50 27,01 13,50
100,00 7502,30 22,51 45,01 22,51
ІІ 40,00 1924,48 5,77 11,55 5,77
60,00 2886,72 8,66 17,32 8,66
100,00 4811,20 14,43 28,87 14,43

 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  НА ЖИЛИЩА/КЪЩИ/, НАХОДЯЩИ СЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА  VІ И VІІ КАТЕГОРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК  /СБОР, ХАДЖИЕВО, ПИЩИГОВО, ЦАР АСЕН/
Зона Жилище в кв.м. Данъчна оценка в лв. ТБО в лв.при 3,0‰ ТБО в лв. при 6,0‰ Увеличение в лв.
в строителни граници 40,00 1051,52 3,15 6,31 3,15
60,00 1577,28 4,73 9,46 4,73
100,00 2628,80 7,89 15,77 7,89

За град Пазарджик е както следва:

 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  НА ЖИЛИЩА /КЪЩА/, НАХОДЯЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ НА ГР. ПАЗАРДЖИК
Зона Жилище в кв.м. Данъчна оценка в лв. ТБО в лв.при 3,0‰ ТБО в лв. при 3,7‰ Увеличение в лв.
І 40 14543,00 43,63 53,81 10,18
60 21814,50 65,44 80,71 15,27
100 36357,50 109,07 134,52 25,45
ІІ 40 10387,88 31,16 38,44 7,27
60 15581,82 46,75 57,65 10,91
100 25969,70 77,91 96,09 18,18
ІІІ 40 7294,60 21,88 26,99 5,11
60 10941,90 32,83 40,49 7,66
100 18236,50 54,71 67,48 12,77

Отчитайки нарастването на разходите в план-сметката за 2019 г. спрямо 2018г., динамиката на данъчните оценки на имотите на гражданите, респективно отчетните стойности на нежилищните имоти на предприятията и с оглед обезпечаване на услугите по сьбиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа и/или други съорьжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, се предлага размерьт на таксата за битови отпадъци за 2019 г. да бьде определен при условията на чл.8, ал.3 от Закона за местните данъци и такси. Съгласно цитираната разпоредба, размерьт на таксата може да не възстановява пьлните разходи на общината по предоставяне на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на други общински приходи.

Прилагането на горната норма ще позволи плавно увеличаване на размера на такса битови отпадъци, което ще е в съответствие с принципа за социална и икономическа поносимост и ще създаде оптимални условия за събираемост на таксата, като разходите в план-сметката за 2019 г. се дофинансират от други приходи в общинския бюджет.

Въз основа на горното се предлага размерьт на такса битови отпадъци за 2019 г. и разпределянето му по компонентите и населени места да е, както следва:

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ РАЗМЕР ГРАД ПАЗАРДЖИК РАЗМЕР ОСТАНАЛИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
1. За застроени жилищни и вилни имоти на гражданите в районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.: 3,7 на хиляда 6,0 на хиляда
А/ За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 1,4 на хиляда 2,2 на хиляда
Б/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 1,3 на хиляда 2,1 на хиляда
В/ Почистване на местата за обществено ползване 1,0 на хиляда 1,7 на хиляда
2. За застроени нежилищни имоти на гражданите в районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.: 3,7 на хиляда 6,0 на хиляда
А/ За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 1,4 на хиляда 2,2на хиляда
Б/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 1,3 на хиляда 2,1на хиляда
В/ Почистване на местата за обществено ползване 1,0 на хиляда 1,7на хиляда
3. За незастроени жилищни и нежилищни имоти на гражданите в районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.: 2,3 на хиляда 3,8 на хиляда
А/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 1,3 на хиляда 2,1на хиляда
Б/ Почистване на местата за обществено ползване 1,0 на хиляда 1,7на хиляда
4. За жилищни и вилни имоти на гражданите извън районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.: 2,3 на хиляда 3,8 на хиляда
А/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 1,3 на хиляда 2,1на хиляда
Б/ Почистване на местата за обществено ползване 1,0 на хиляда 1,7на хиляда
5. За жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.: 3,7 на хиляда 6,0 на хиляда
А/ За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 1,4 на хиляда 2,2 на хиляда
Б/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 1,3 на хиляда 2,1 на хиляда
В/ Почистване на местата за обществено ползване 1,0 на хиляда 1,7на хиляда
6. За не жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване, върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност в т.ч.: 13,5 на хиляда
А/ За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 5,05 на хиляда
Б/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 4,75 на хиляда
В/ Почистване на местата за обществено ползване 3,7 на хиляда
7. За нежилищните имоти на предприятията извън районите на обслужване, върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност в т.ч.: 8,45 на хиляда
А/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 4,75 на хиляда
Б/ Почистване на местата за обществено ползване 3,7 на хиляда
8. При подадени декларации за ползване на съдове според количеството на битовите отпадъци, се заплащат следните такси: 1. за почистване на местата за обществено ползване върху по             високата между данъчната оценка и отчетната стойност:

 2. годишни такси по видове съдове, както следва:

 2.1 за контейнер тип „бобър” гр.Пазарджик  1,1 куб.м.

 2.2 за контейнер тип „бобър” Мокрище, Главиница, Ивайло 1,1 куб.м.

 2.3 пластмасова кофа с обем 0,12 куб.м.

 2.4 за кофа с обем 0,11 куб.м.

 2.5 за кофа с обем 0,24 куб.м.

 2.6  за контейнер тип „бобър” в останалите 28 населени места 1,1 куб.м.

2.7 за контейнер 4 куб.м

     

   

3,7 на хиляда

 

 

 

4 069лв.

 

1 186 лв.

  225 лв.

  225 лв.

  206 лв.

                          

  938 лв.

  6 108 лв.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66 и чл.67 от Закона за местните данъци и такси и чл. 15 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Пазарджик, предлагаме пазарджишки общински съвет да приеме и одобри план-сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г., както и размера на такса битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2019 г., съгласно приложения проект за решение.