Проект за Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, прилежащи към местата за настаняване е качен на портала за обществени консултации на Министерски съвет, за обществено обсъждане. Наредбата се създава съгласно разпоредбите на Закона за туризма.

С наредбата се уреждат правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите на плувните басейни. Тя обхваща единствено съоръженията на басейните, които са част от места за настаняване – хотели, къщи за гости, вилни селища и др., както и балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.

В проекта на наредба се посочва как ще бъдат проверявани тези съоръжения и компетентните институции, които могат да ги инспектират. Заложено е плувните басейни да се проверяват два пъти в годината, в периодите между 1 април и 1 май и от 30 септември до 31 октомври. Инспекциите трябва да се извършват от работна група, назначена от собствениците на обектите, в чийто състав са включени специалисти с образование и професионална компетентност в областта на безопасната експлоатация и техническата изправност на всички елементи за вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни.

От проверките се съставят протоколи, които трябва да са единодушно приети от всички членове на работната група и в него са включени данни за техническото състояние и възможностите за ползване на съоръжението. Според предложенията в наредбата той трябва да се пази и приложи в досието на съоръжението. Последващият регулярен контрол ще бъде извършван от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

В съществуващата към момента правна уредба не се дава конкретно определение за „плувен басейн“, нито разграничава елементите за вграждане, филтрацията и помпите на плувните басейни. Тя не дава яснота кой поддържа, организира, провежда, ръководи и осъществява техническата изправност и безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност.

Срокът за общественото обсъждане на документа е 7 септември 2018 г. Наредбата се приема с решение на Министерски съвет. Тя влиза в сила една година след обнародването й в Държавен вестник, а след публикуването собствениците и операторите ще имат 3 месеца, за да приведат в съответствие обектите.