Идният вторник: Предстои общественото обсъждане за вдигането на такса – смет

Идният вторник: Предстои общественото обсъждане за вдигането на такса – смет

През месец септември 2018 г. предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик преди внасянето им в общинския съвет.

В сайтовете на общинският съвет и на общината в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща:  dirfsdus@pazardjik.bg и secretary@pazardjik.bg и в деловодството на общината и общинския съвет.

Обществено обсъждане на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик. Общественото обсъждане ще се състои на 11 септември, вторник, от 15 ч. в Пленарна зала на общината. 

ПЛАН-СМЕТКА
За необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 година
ДЕЙНОСТИ СТОЙНОСТ В ЛВ.
година 2019
І. ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ-КОНТЕЙНЕРИ, КОФИ И ДРУГИ
1. 2777 бр. Контейнери
2. 8004 бр. Кофи
3. 89 бр. 4 куб. контейнери
4. Разходи за допълнително поставени съдове в селата
ІІ. СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО ДЕПАТА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ 4,243,630
В т.ч. За капиталови разходи
ДЕЙНОСТИ:
1. Събиране и транспортиране 4,243,630
2. Обезвреждане на отпадъци
ІІІ. ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ОТЧИСЛЕНИЯ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 4,001,444
В т.ч. За капиталови разходи
ДЕЙНОСТИ:
1. Проучване, проектиране на депо
2. Изграждане на депо и разходи за закупуване на земя и промяна предназначението на земята
3. Експлоатационни разходи за депо 1,200,884
4. Разходи за почистване на нерегламентирани сметища
5. Разходи за временни площадки
6. Разходи за площадки с разделно сметосъбиране
Разходи за отчисления за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото за ТБО по чл.60 от ЗУО 406,560
Разходи за отчисления за дейности по изграждане на други съоръжения за третиране на битови отпадъци по чл.64 от ЗУО 2,394,000
ІV. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕЙТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ В ПАЗАРДЖИК И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 3,147,568
В т.ч. За капиталови разходи
ДЕЙНОСТИ:
Регулярно почистване и затревяване на обществени места, в т.ч. Междублокови пространства, разделителни ивици, паркове и градини 1,548,573.00
Ръчно метене на тротоари и улици, пешеходни алеи и градини 540,779
Ръчно събиране на отпадък 10,000.00
Машинно метене и извозване 231,763
Машинно миене 296,689
Почистване на речни корита, дерета и канали в населените места
Почистване на нерегламентирани сметища, улични оттоци и др. 109,678.00
Зимно почистване 367,896.00
Почистване и подържане гробищен парк 42,190.00
ОБЩО РАЗХОДИ 11,392,642
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик

По нова методика за изчисляване на таксата „Битови отпадъци“ работят в Националното сдружение на общините. От 2020 година данък „смет“ ще се изчислява не по данъчната оценка, а по реално изхвърленото количество боклук. Важен фактор в новата формула ще бъдат и разходите за издръжка на новите системи за депониране на отпадъци, които значително надхвърлят разходите по старите общински сметища. Друг съществен компонент в изчисляването на таксата ще бъде и количеството изхвърлен отпадък, годно за рециклиране.

Към момента таксата „Битови отпадъци“ се изчислява на базата на данъчната оценка на имота. Така, ако обитавате 70 квадрата в столичния квартал „Дружба“, чиято данъчна оценка е 50 хиляди лева, например, таксата ви „смет“ ще възлиза на около 100 лева годишно. От 2020 година обаче ще трябва общинските власти да измерят реалното количество боклук, което сте изхвърлили. А тъй като новите системи за депониране на отпадъци са много по-екологични, но и по-скъпи за издръжка от старите общински сметища, и тези разходи се увеличават. Възможност да намалим таксата си „смет“ в бъдеще ще имаме обаче и самите ние, като започнем да изхвърляме разделно отпадъците си.

Към момента общо 51 регионални системи за депониране на отпадъци в България, сред тях е и нашето Регионално депо, вече са изградени. До края на 2018-та година се очаква да бъдат завършени и последните три – в Благоевград, Бяла и Дупница.

Няма коментари.

Няма коментари!

Все още няма коментари.

Остави отговор