Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт в седем районни и един окръжен съд в страната. Това стана по време на вчерашното заседание на ВСС. Трима от шефовете ще трябва да се разделят с креслата си заради изтичащ мандат, това важи и за председателя на Окръжен съд – Пазарджик – Елеонора Серафимова. Седем пък са свободните длъжности в районните съдилища. Те са, както следва:

  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Бургас – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Девня – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Ивайловград – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик – изтичащ мандат;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Белоградчик – изтичащ мандат;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Елин Пелин – изтичащ мандат.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт, могат да се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник. Решението се публикува и на интернет сайта на ВСС.

Съдийската колегия определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители на две съдилища. На 11.10.2018 г. ще се проведе изслушването на Калин Кирилов Баталски – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, кандидат за поста административен ръководител – председател на Окръжен съд – Перник. На същата дата ще бъдат изслушани Иван Божиков Димитров и Мая Василева Гиздова – двамата съдии в Районен съд – Дупница, и кандидати за административен ръководител на съда. Двете процедури са открити с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 18/05.06.2018 г.