Вкъщи, на работа, на училище…

Дигиталната публикация представя актуални статистически данни
за жените и мъжете в Европа

По случай Европейския ден на статистиката – 20 октомври, който тази година се отбелязва под мотото „Статистиката днес, за по-добро бъдеще“, НСИ представя актуализираната дигитална публикация Животът на жените и мъжете в Европа – статистически портрет 2018.

Статистиката може да помогне за по-добро разбиране на разнообразието и характеристиките на живота на европейците, като се подчертаят сходствата и различията между жените и мъжете. Това е целта на дигиталната публикация Животът на жените и мъжете в Европа – статистически портрет 2018, подготвена от Евростатстатистическата служба на Европейския съюз, в сътрудничество с националните статистически институти на държавите – членки на ЕС, и на страните от ЕАСТ (Европейска асоциация за свободна търговия).

Публикацията дава информация за различни важни събития като тръгване на училище, напускане на дома на родителите и започване на работа, сключване на брак, отглеждане на деца, пенсиониране… Когато става дума за образование, заетост, кариера и доходи или грижи за децата, здравни, хранителни, културни, спортни и интернет навици, има големи различия в начина на живот на жените и мъжете както в една страна, така и между отделните държави в Европа.

Статистическата информация е представена по лесно разбираем начин чрез кратки текстове, графики и интерактивни инструменти за визуализация. На читателите се предоставя и възможност да проверят знанията си, като отговорят на въпросите от теста.

 

Дигиталната публикация включва три раздела:

  • Живот, съзряване, остаряване…

 

Този раздел се фокусира върху демографското развитие и здравето, продължителността на живота, съжителството между двата пола и самооценката на здравето. Представени са интересни статистически данни – например, че в ЕС жените напускат дома на родителите си средно две години по-рано от мъжете (съответно на 25 и 27 години), самотните майки са седем пъти повече от самотните бащи или че мъжете са по-склонни да възприемат здравето си като добро за разлика от жените. Данните показват, че въпреки различията мъжете и жените в Европа са удовлетворени в еднаква степен от живота си.

19bloc1a-lifeLine_bg

Във всички държави членки жените напускат дома на родителите и сключват брак по-рано от мъжете…

Животът ни е поредица от различни важни събития, като тръгване на училище, навлизане в зряла възраст, напускане на дома на родителите и започване на работа, сключване на брак, отглеждане на деца, пенсиониране…, но съществуват големи различия между жените и мъжете.

Анализът показва, че в ЕС през 2017 г. жените са напуснали дома на родителите си на по-ранна възраст от мъжете (средно – 25 години за жените и 27 за мъжете). Във всички държави членки жените сключват брак по-рано от мъжете, като през 2016 г. разликата във възрастта при сключване на първи брак е над 3 години в България, Румъния и Гърция, а в Ирландия (2015 г.), Португалия и Обединеното кралство (2015 г.) – по-малка от 2 години. Що се отнася до средната възраст на жените при раждане на първо дете – през 2016 г. в ЕС тя е 29 години, като варира от около 26 години в България и Румъния до 31 години в Испания и Италия.

… и живеят по-дълго от мъжете

Друга съществена разлика между жените и мъжете е продължителността на живота. Във всички държави членки жените живеят по-дълго от мъжете – през 2016 г. в ЕС средната възраст е 83.6 години за жените и 78.2 години за мъжете с разлика от 5.4 години. Сред държавите членки разликата във възрастта на жените и мъжете варира от 10 – 11 години в Латвия и Литва до под 4 години в Дания, Ирландия, Малта, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство.

5% повече жени отколкото мъже в ЕС

В резултат на по-голямата продължителност на живота и по-ниската смъртност при жените като цяло през 2017 г. в ЕС на 100 мъже се падат 105 жени (с 5% повече). В почти всички държави членки жените са повече от мъжете, като най-голяма е разликата в Латвия (18%), Литва (17%) и Естония (13%), докато в Люксембург, Малта и Швеция мъжете са малко повече от жените.

По отношение на младите хора на възраст до 18 години се наблюдава обратният модел – мъжете са с 5% повече от жените. От друга страна, при хората на 65 и повече години жените са с 33% повече от мъжете.

Седем пъти повече жени отколкото мъже живеят сами с деца

Когато разглеждаме начина, по който живеят жените и мъжете – заедно, сами, със или без деца, могат да се видят доста различия. В ЕС през 2017 г. 7.6% от жените на възраст 25 – 49 години живеят сами с деца в сравнение с 1.1% от мъжете на същата възраст. За живеещите сами без деца в тази възрастова група делът на жените е 9.6% и 16.3% – на мъжете.

Големи различия има и между жените и мъжете на възраст 65 и повече години – делът на възрастните жени, живеещи сами (40.4%), е два пъти по-голям отколкото при мъжете (19.9%).

При другите възрастови групи има по-малки разлики. Сред младите хора 8.5% от жените и 8.1% от мъжете на възраст от 15 до 24 години живеят сами. Същото важи и при съвместно живеещите – 45.1% от жените и 48.4% от мъжете на възраст 15 и повече години в ЕС живеят с партньор.

Мъжете са по-склонни от жените да възприемат здравето си като добро

Начинът, по който хората възприемат своето здраве, се влияе от комплексен набор от фактори – екологични, културни и социално-икономически. Не е изненадващо, че с напредването на възрастта намалява усещането за добро здраве – както при жените, така и при мъжете.

Във възрастовата група от 16 до 44 години 85% от жените и 87% от мъжете в ЕС през 2016 г. оценяват здравето си като добро. За лицата на възраст между 45 и 64 години този дял намалява до 62% при жените и 65% при мъжете, а за хората на възраст 65 и повече години – съответно до 36% и 42%. В почти всички държави членки по-голям е делът на мъжете отколкото на жените, които възприемат здравето си като добро, а разликата се увеличава с възрастта. Интересно е да се отбележи, че разликата между държавите членки също се увеличава с възрастта.

Причини за смъртност

Злокачествените новообразувания, болестите на сърцето (напр. инфаркт) и мозъчносъдовите заболявания (напр. инсулт) са трите най-често срещани причини за смърт както при жените, така и при мъжете в ЕС.

И при трите причини смъртността е по-голяма при мъжете отколкото при жените: през 2015 г. в ЕС от злокачествени новообразувания са умрели 346 мъже и 201 жени, от болести на сърцето – 172 мъже и 95 жени, и от мозъчносъдови заболявания – 93 мъже и 78 жени на 100 000 мъже/жени.

 Разделът включва данни за образователното ниво, съвместяването на професионалния и семейния живот, работата на пълен и непълен работен ден, безработицата, разликата в заплащането при жените и мъжете и т.н. Обръща се внимание не само на структурните различия, но и на неравенството между двата пола. Интересно е, че по-голям дял от жените (33%) в сравнение с мъжете (30%) в ЕС са с висше образование, а също и че колкото повече деца имат, толкова по-голяма е разликата между коефициентите на заетост на жените и мъжете. Освен това жените печелят с 16% по-малко от мъжете в ЕС, а сред ръководителите има два пъти по-малко жени отколкото мъже.

 

Жените са с по-високо образование от мъжете

При разглеждане на завършеното образование се установява, че почти няма разлика между жените и мъжете в ЕС с ниска степен на образование, докато при по-високите степени на образование се наблюдават различия.

Жените и мъжете на възраст между 25 и 64 години в ЕС с ниска степен на образование (основно и по-ниско) са с почти еднакъв дял през 2017 г. – 22% при жените и 23% при мъжете.

В почти всички държави – членки на ЕС, делът на жените, завършили средно образование или професионално обучение след средно образование (44%), е по-малък в сравнение с този на мъжете (48%).

Висше образование са завършили 33% от жените и 30% от мъжете в ЕС. В почти всички държави членки делът на жените с висше образование е по-голям от дела на мъжете, като най-големите различия се наблюдават в балтийските държави членки и във Финландия, Швеция и Словения.

 

Колкото повече деца имат, толкова повече се различават жените и мъжете по отношение на тяхната заетост

През 2017 г. средно в ЕС коефициентът на заетост при мъжете (73%) е по-висок от този при жените (62%). Интересно е обаче да се отбележи, че разликата между коефициентите на заетост  на жените и мъжете нараства с увеличаване на броя на децата. През 2017 г. в ЕС коефициентът на заетост на жените и мъжете без деца е съответно 66% и 74%, а на жените и мъжете с едно дете – съответно 71% и 86%. За жените с две деца процентът остава почти същият (72%), докато при мъжете с две деца той нараства до 90%. За родителите с три или повече деца коефициентът на заетост намалява и е 57% за жените и 85% за мъжете. Този модел се наблюдава в голяма част от държавите членки.

Почти 1/3 от заетите жени работят на непълно работно време

Важен аспект от съвместяването на професионалния и семейния живот е работата на непълно работно време. Делът на мъжете и жените, работещи на непълно работно време, е различен: в ЕС през 2017 г. 32% от заетите жени са работили на непълно работно време в сравнение с 9% от мъжете. Съществуват различия сред държавите членки, като най-висок дял от жените работят на непълно работно време в Нидерландия – 76%, Австрия – 47%, и Германия – 46%, а от мъжете – в Нидерландия – 27%, и Дания – 16%. Най-нисък е делът на жените и мъжете, работещи на непълно работно време, в България – по 2%.

Безработицата е по-голяма сред жените

В ЕС през 2017 г. коефициентът на безработица  е 7.9% при жените и 7.4% при мъжете. В 13 държави членки коефициентът на безработица е по-висок при жените, в 12 е по-висок при мъжете, а в Белгия, Люксембург и Полша е еднакъв при жените и мъжете. Най-голяма разлика между коефициентите на безработица при жените и мъжете, като коефициентът е по-висок при жените, се наблюдава в Гърция (26.1% при жените и 17.8% при мъжете) и в Испания (19.0% при жените и 15.7% при мъжете). Обратно – по-ниско равнище на безработица при жените отколкото при мъжете се наблюдава в Литва (5.7% при жените и 8.6% при мъжете) и Латвия (7.7% при жените и 9.8% при мъжете).

Приблизително една трета от ръководителите в ЕС са жени

Работещите мъже обикновено заемат по-високи позиции от работещите жени. Приблизително една трета (34%) от  ръководителите в ЕС през 2017 г. са жени. Техният дял не надвишава 50% в нито една от държавите членки, като най-голям е в Латвия (46%), Полша и Словения (по 41%), България, Естония, Литва, Унгария и Швеция (по 39%), а най-малък е в Люксембург (19%), Кипър (21%), Чешката република (25%), Дания, Италия и Нидерландия (по 27%)

Жените печелят средно с 16% по-малко от мъжете

В ЕС през 2016 г. средната брутна почасова заплата при жените е била с 16.2% по-малка отколкото при мъжете. Средно жените са печелили по-малко от мъжете във всички държави членки, но разликата в заплащането между жените и мъжете варира. Най-големи разлики са наблюдавани в Естония (25.3%), Чешката република (21.8%), Германия (21.5%), Обединеното кралство (21.0%) и Австрия (20.1%). Най-ниска е разликата в заплащането между жените и мъжете в Румъния (5.2%), Италия (5.3%), Люксембург (5.5%), Белгия (6.1%) и Полша (7.2%).

Разликата в заплащането на жените и мъжете (като некоригиран показател) не е точен измерител на неравенството между половете по отношение на почасовото заплащане. Разликата във възнагражденията отчасти може да се дължи на индивидуалните характеристики на заетите мъже и жени (напр. опит и образование), както и на факта, че в някои икономически сектори и професии традиционно работят повече мъже (съответно с по-високи заплати) отколкото жени в сравнение с други сектори и професии. Следователно разликата в заплащането е свързана с редица културни, правни, социални и икономически фактори, които далеч надхвърлят въпроса за равното заплащане за равен труд.

Най-голяма е разликата между мъжете и жените в почасовото заплащане при ръководителите

При сравнението на почасовото заплащане за всичките девет класове професии жените са получавали по-малко от мъжете в ЕС през 2014 година. Това се отнася за всички държави членки с много малко изключения. Най-голяма е разликата в почасовото заплащане при ръководителите – с 23% по-ниско при жените отколкото при мъжете. Най-малки са разликите при два от класовете професии с най-ниски заплати – помощен административен персонал и персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната (с 8% по-ниско заплащане при жените в сравнение с мъжете).

 

  • Хранене, пазаруване, сърфиране в интернет, общуване…

 Този раздел е посветен на храненето и социалните навици, дейностите през свободното време и онлайн заниманията. Жените в ЕС използват интернет по-малко отколкото мъжете (79% от жените на възраст между 16 и 74 години са използвали интернет поне веднъж седмично през 2017 г. в сравнение с 82% от мъжете на същата възраст). Когато разглеждаме за какво се използва интернет, делът на жените в ЕС, които четат новини онлайн, е по-малък в сравнение с този на мъжете (70% от жените и 75% от мъжете, използвали интернет през последните три месеца на 2017 г.), както и делът на жените, които извършват интернет банкиране (60% от жените и 63% от мъжете). Няма голяма разлика при използването на интернет за изпращане и получаване на електронни съобщения (86% от жените и 87% от мъжете), докато при използването на интернет за телефонни разговори (по 46% от жените и мъжете) и търсене на работа (по 20% от жените и мъжете) и двата пола използват интернет еднакво. От друга страна, по-голям дял от жените са използвали интернет за участие в социалните мрежи (67% от жените и 63% от мъжете).

Повече мъже отколкото жени в ЕС пият алкохол и пушат…

Съществуват големи различия между жените и мъжете, а също и между държавите членки, при консумацията на алкохол, цигари, плодове и зеленчуци.

През 2014 г. в ЕС по-голям дял от мъжете в сравнение с жените употребяват алкохол всяка седмица (38% от мъжете на 18 и повече години в сравнение с 23% от жените на същата възраст). Сред държавите членки делът на мъжете варира от 21% в Латвия до 52% в Обединеното кралство, а за жените – от 5% в Румъния и Литва до 40% в Обединеното кралство.

По-голям дял от мъжете в сравнение с жените в ЕС са пушачи (24% от мъжете на възраст над 18 години са ежедневни пушачи в сравнение с 16% от жените на същата възраст). Делът на мъжете варира от 10% в Швеция до 40% в Кипър, а на жените – от 9% в Румъния до 23% в Австрия.

За разлика от употребата на алкохол и тютюнопушенето редовната консумация на плодове и зеленчуци се счита за важен елемент на здравословна и балансирана диета. В ЕС през 2014 г. 54% от жените и 49% от мъжете консумират една до четири порции плодове и зеленчуци дневно. Делът на мъжете варира от 26% в Нидерландия до 70% в Белгия, а на жените – от 32% в Нидерландия до 73% в Белгия.

… и въпреки че спортуват по-често…

Друг компонент на здравословния живот е редовната физическа активност. В ЕС през 2014 г. 36% от мъжете са отделили 150 или повече минути седмично за спортни и физически дейности, които не са свързани с работа, в сравнение с 26% от жените. Делът на мъжете варира от 14% в Румъния до 55% във Финландия, а на жените от – 4% в Румъния до 57% в Дания.

… все още по-голям дял са с наднормено тегло

Всички посочени фактори оказват влияние върху теглото. В рамките на ЕС през 2014 г. с наднормено тегло са 57% от мъжете (с  индекс на телесна маса 25 или повече) в сравнение с 44% от жените. Пропорциите между държавите членки варират за мъжете от 52% в Нидерландия и Франция до 66% в Хърватия, а за жените – от 35% в Италия до 54% в Малта.

Жените четат книги повече от мъжете

При общуването, например срещи с приятели, както и при културните навици, например посещения на представления на живо, също се наблюдават различия между жените и мъжете.

Четенето на книги е по-често срещано сред жените отколкото сред мъжете в ЕС (42% от жените и 31% от мъжете през 2013 г.), както и посещаването на представления на живо (30% от жените и 28% от мъжете през 2015 година). Културните навици, като например посещенията на кинопрожекции (29% от жените и 27% от мъжете) и на културни обекти (28% от жените и 27% от мъжете) или срещи с приятели (24% от жените и 23% от мъжете), са много сходни сред жените и мъжете.

Посещенията на спортни събития обаче са по-чести сред мъжете отколкото сред жените (21% от мъжете и 13% от жените) в ЕС.

 Жените използват интернет повече за участие в социалните мрежи, а мъжете – за четене на новини

Жените в ЕС използват интернет по-малко отколкото мъжете (79% от жените на възраст между 16 и 74 години са използвали интернет поне веднъж седмично през 2017 г. в сравнение с 82% от мъжете на същата възраст — вж. таблицата).

Когато разглеждаме за какво се използва интернет, делът на жените в ЕС, които четат новини онлайн е по-малък в сравнение с този на мъжете (70% от жените и 75% от мъжете, използвали интернет през последните три месеца през 2017 г) и които извършват интернет банкиране (60% от жените и 63% от мъжете). Няма голяма разлика при използването на интернет за изпращане и получаване на електронни съобщения (86% от жените и 87% от мъжете), докато при използването на интернет за телефонни разговори (по 46% от жените и мъжете) и търсене на работа (по 20% от жените и мъжете) и двата пола използват интернет еднакво.

От друга страна, по-голям дял от жените са използвали интернет за участие в социални мрежи (67% от жените и 63% от мъжете).

По-голям дял от жените купуват дрехи онлайн, а от мъжете – електронно оборудване

Мъжете са малко по-активни в онлайн пазаруването от жените (през 2017 г. 66% от жените – потребители на интернет, са пазарували онлайн в сравнение с 69% от мъжете — вж. таблицата). Но жените и мъжете купуват различни стоки. Много повече жени отколкото мъже купуват дрехи по интернет (70% от жените в сравнение с 58% от мъжете, пазаруващи онлайн), докато мъжете купуват повече електронно оборудване (32% от мъжете и 17% от жените, пазаруващи онлайн) и филми (32% от мъжете и 24% от жените, пазаруващи онлайн).

По-малка е разликата при закупуването на домакински стоки онлайн (съответно 45% от жените и 47% от мъжете, пазаруващи онлайн), резервации за пътуване и настаняване (съответно 53% и 54%), докато при онлайн пазаруването на билети за различни събития няма разлика между жените и мъжете – по 39%.

Грижите за децата, домакинската работа и готвенето са приоритет на жените

Във всички държави членки много по-голям е делът на жените отколкото на мъжете, които полагат грижи за децата, готвят и извършват домакинска работа. През 2016 г. в ЕС 92% от жените на възраст между 25 и 49 години (с деца под 18 години) се грижат за децата си ежедневно в сравнение с 68% от мъжете. Сред държавите членки най-големи различия между жените и мъжете са наблюдавани в Гърция – 95% от жените и 53% от мъжете, и Малта – съответно 93% и 56%, докато най-малките разлики са установени в Швеция – 96% от жените и 90% от мъжете, и Словения – съответно 88% и 82%.

За домакинската работа и готвенето разликите са още по-големи. В ЕС през 2016 г. 79% от жените са готвели и/или са извършвали домакинска работа ежедневно в сравнение с 34% от мъжете. Най-голяма е разликата между жените и мъжете в Гърция – 85% от жените и 16% от мъжете, и Италия – съответно 81% и 20%, а най-малка е в Швеция – 74% от жените и 56% от мъжете, и Латвия – съответно 82% и 57%.

Публикацията на български език: Животът на жените и мъжете в Европа – статистически портрет 2018