Първата партньорска среща по проекта „Моят Виртуален Град“ се провежда в сградата на общинска администрация на гр. Пазарджик. В него участват ученици от средни училища в гр. Пазарджик, гр. Кочани (Македония) и гр. Веление (Словения) по теми свързани с местното самоуправление, екология и опазване на околната среда, климатични промени и устойчива употреба на енергийните източници.

От българска страна, пилотно училище е Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт. Община Пазарджик ще участва като представител на местното самоуправление, а като представител на неправителствения сектор – сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“. От Македония и Словения ще участват също по три организации: средно училище, публична институция и неправителствена организация.

Проектът цели, от една страна, да повиши уменията и знанията на учениците за активно участие в разрешаването на проблеми на местната общност, и от друга страна,  ще се фокусира върху повишаване на уменията на учителите за екипна работа чрез иновативния  образователен подход „учене чрез действия“. Екипите ще се запознаят с иновативни практики за обучение чрез отворени образователни ресурси (OER Web 2.0), платформа за сътрудничество и обмяна на добри практики eTwinning.

Проектът стартира през октомври 2018 г. и е с продължителност 24 месеца.