Най-малко 1114 лв. заплата ще получава квалифициран строител. Това предвижда подписаният днес в Камарата на строителите Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за отрасъл „Строителство“ между работодатели и синдикати.  Договорът касае предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането, съобщи investor.bg .

Договорът е за срок от две години и представлява стъпка към ограничаване на сивата икономика и защита на интересите на коректните строителни фирми, съобщават от КНСБ.

Големите строителни фирми на територията на България спазват стриктно договорните клаузи – повишаването на основния платен годишен отпуск на не по-малко от 23 работни дни, повишаване стойността на безплатната храна и/или добавките към нея, повишението на процента на прослуженото време на 1%, повишаване на всеки отработен нощен час с размер не по-малък от 50% от минималната часова работна заплата за отрасъла, както и определянето на минималното месечно основно трудово възнаграждение за сектор строителство на база МРЗ за страната, завишена с коефициент К=1.15.

 Друг основен аспект в договора е осигуряването от страна на работодателя на условия за участието на работници и служители в курсове и обучения, свързани с трудовата им дейност в предприятието.