Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик кандидатства и успешно защити пред Министерство на културата проект по Програма  „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2018 г. Проектът е на обща стойност 8 199,82 лв.

При подбора на заглавията, включени в проекта са спазени всички изисквания, поставени от Министерство на културата. Включените заглавия на книги са от областите: художествена литература; художествена литература за деца; хуманитаристика (публицистика, литературна критика и литературна история, история, включително и краеведски изследвания и др.); справочна и друга научна литература, съобразно информационните потребности на читателите на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик.

В проекта са включени приоритетно произведения на български автори, като заглавията са общо 298.

Книгите, включени в проекта, обхващат максимално широк кръг издателства, регистрирани съгласно българското законодателство – 72 на брой.  Спазено е и изискването заглавията от едно издателство, включени в проекта, да не надвишават 10% от общия брой заглавия по проекта. Включени са общо 298 заглавия.

След подписването на Договора с Министерство на културата на 13.11.2018 г. стартира изпълнението на Проекта.

С реализирането на проектите „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” библиотечният фонд ще се обогати в съдържателен аспект. Отпуснатите средства от Министерството на културата дават възможност да се закупят стойностни заглавия, съобразени  изцяло с информационните потребности на ползвателите на Библиотеката. По този начин се осъществява основната  цел на програмата, а именно активно да съдейства за развитието на библиотеките като центрове на духовност, центрове за придобиване на знания и информация, както и да активизира интереса към книгата и четенето чрез системното обновяване на библиотечните колекции.